eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kluczbork › Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kluczbork

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413001

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kluczbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: kluczbork.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b89037c-0537-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252711

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046783/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

W ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork;
2. Szczegółowe informacje określono w rozdziale VII,XII i XIII SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork;
2. Szczegółowe informacje określono w rozdziale VII,XII i XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1; 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418- 14-81, adres e-mail: um@kluczbork.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kluczborku jest Pan Maciej Tomaszczyk, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: sekretarz@kluczbork.pl.
3. Zamawiający informuje, iż dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym;
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.);
5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
6. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych1);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.
10. Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1)Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2)Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GM.271.18.2023.AS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Kluczborku w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.;
2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części:
2.1 CZĘŚĆ I - Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem tj
- Komputery stacjonarne;
- Monitory;
- Oprogramowanie Microsoft Office
2.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 5A do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2.1.2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimalnej gwarancji wymaganej na sprzęt komputerowy na okres podany w ofercie.
2.1.3. Minimalny okres gwarancji wymaganej wynosi 36 miesięcy i został określony w załączniku nr 5A do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
2.1.4.Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy określony w załączniku Nr 5A do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ;
2.1.5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego.
2.1.6. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa w zakresie komputerów stacjonarnych odpowiada wymaganiom określonym w SWZ Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
- Wyniku testu PassMark CPU Mark (wydruk ze strony nie starszy niż 14 dni na dzień składania ofert);
- specyfikację zaoferowanych produktów umożliwiającą weryfikację oferty pod kontem zgodności z wymaganiami Zamawiającego;
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
4. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części tj. Część I i Część II bądź na jedną część tj. Część I lub Część II;
5. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej.
6. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, musi posiadać odpowiednie okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające);
7. Oferowany sprzęt musi posiadać deklarację CE;
8. Dostarczony sprzęt musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001, ISO-14001
(w zakresie komputerów stacjonarnych);
9. Dostarczony sprzęt musi posiadać gwarancje oraz serwis wykonywany zgodnie z normą ISO 9001 (w zakresie komputerów stacjonarnych);
10. Dostarczony sprzęt musi spełniać kryteria środowiskowe, w tym zgodność z dyrektywą RoHs Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (w zakresie komputerów stacjonarnych);
11. Dostarczony sprzęt musi posiadać Certyfikat TCO min. 8.0 (w zakresie komputerów stacjonarnych)
12. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
13. Zaoferowane licencje na dostarczone oprogramowania muszą być fabrycznie nowe;
14. Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny lub umożliwiać cyfrową aktywacje systemu. Forma potwierdzenia autentyczności jest różna dla różnych systemów operacyjnych, jednakże musi być ona zgodna wymaganą przez producenta oferowanego oprogramowania.
15. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami Zamawiającego zawartymi w dokumentach zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą, w szczególności z: należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością, właściwą organizacją i postanowieniami zawartej umowy.
16. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
17. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
18. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 i 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym;
19. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
19.1. W zakresie Części I – Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213300-8 Komputery biurkowe;
30231300-0 Monitory ekranowe;
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;
20. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców.
21. Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia .
22. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie uznana jako najkorzystniejsza, tj. uzyska w sumie największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.
Oferta może uzyskać w kryteriach oceny ofert maksymalnie 100 punktów (100%), przy czym 1 pkt = 1%. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na: Komputery stacjonarne i monitory

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego
w Kluczborku w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.;
2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części:
2.2. CZĘŚĆ II – Dostawa zestawu do wideokonferencji tj.
- Monitor 75”;
- Wózek przejezdny;
- Videobar;
- Ekran sterujący;
- Moduł do podłączenia laptopa
- Akcesoria dodatkowe;
2.2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 5B
do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2.2.2 Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimalnej gwarancji wymaganej na zestaw do wideokonferencji na okres podany w ofercie.
2.2.3 Minimalny okres gwarancji wymaganej dla Części II wynosi 12 miesięcy i został określony w załączniku nr 5B do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
2.2.4 Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji wymaganej dla Części II krótszy niż 12 miesięcy określony w załączniku Nr 5B do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ;
2.2.5 Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi zestaw do wideokonferencji w miejscu przeznaczenia wskazanym przez Zamawiającego;
2.2.6 W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa w zakresie zestawu do wideokonferencji odpowiada wymaganiom określonym w SWZ Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci
- specyfikację zaoferowanych produktów umożliwiającą weryfikację oferty pod kontem zgodności z wymaganiami Zamawiającego
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
4. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części tj. Część I i Część II bądź na jedną część tj. Część I lub Część II;
5. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej.
6. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, musi posiadać odpowiednie okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające);
7. Oferowany sprzęt musi posiadać deklarację CE;
8. Dostarczony sprzęt musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001, ISO-14001
(w zakresie komputerów stacjonarnych);
9. Dostarczony sprzęt musi posiadać gwarancje oraz serwis wykonywany zgodnie z normą ISO 9001 (w zakresie komputerów stacjonarnych);
10. Dostarczony sprzęt musi spełniać kryteria środowiskowe, w tym zgodność z dyrektywą RoHs Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (w zakresie komputerów stacjonarnych);
11. Dostarczony sprzęt musi posiadać Certyfikat TCO min. 8.0 (w zakresie komputerów stacjonarnych)
12. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
13. Zaoferowane licencje na dostarczone oprogramowania muszą być fabrycznie nowe;
14. Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny lub umożliwiać cyfrową aktywacje systemu. Forma potwierdzenia autentyczności jest różna dla różnych systemów operacyjnych, jednakże musi być ona zgodna wymaganą przez producenta oferowanego oprogramowania.
15. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami Zamawiającego zawartymi w dokumentach zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą, w szczególności z: należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością, właściwą organizacją i postanowieniami zawartej umowy.
16. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
17. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
18. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 i 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym;
19. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
19.2. W zakresie Części II - Dostawa zestawu do wideokonferencji
32232000-8 Sprzęt wideokonferencyjny;
20. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców.
21. Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia .
22. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32232000-8 - Sprzęt wideokonferencyjny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie uznana jako najkorzystniejsza, tj. uzyska w sumie największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.
Oferta może uzyskać w kryteriach oceny ofert maksymalnie 100 punktów (100%), przy czym 1 pkt = 1%. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na zestaw do wideokonferencji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym w SWZ Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
1.1. W przypadku części I zamówienia
1) Wynik testu PassMark CPU Mark (wydruk ze strony nie starszy niż 14 dni na dzień składania ofert) dla sprzętu opisanego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zał. 5A załącznika do SWZ (w zakresie komputerów stacjonarnych);
2) specyfikację zaoferowanych produktów umożliwiającą weryfikację oferty pod kontem zgodności z wymaganiami Zamawiającego;
1.2. W przypadku części II zamówienia
1) specyfikację zaoferowanych produktów umożliwiającą weryfikację oferty pod kontem zgodności z wymaganiami Zamawiającego (w zakresie zestawu do wideokonferencji)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. W zakresie Części I zamówienia:
1) Wynik testu PassMark CPU Mark (wydruk ze strony nie starszy niż 14 dni na dzień składania ofert) dla sprzętu opisanego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zał. 5A załącznika do SWZ (w zakresie komputerów stacjonarnych);
2) specyfikację zaoferowanych produktów umożliwiającą weryfikację oferty pod kontem zgodności z wymaganiami Zamawiającego;
2. W zakresie Części II zamówienia:
1) Specyfikację zaoferowanych produktów umożliwiającą weryfikację oferty pod kontem zgodności z wymaganiami Zamawiającego

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;
2. Do oferty Wykonawca dołącza:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania).
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w Rozdziale VB ust. 1 pkt 1.4. ppkt 1.4.1. SWZ.
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa.
d) Formularz rzeczowo-cenowy – zgodnie z zał. nr 1A do SWZ w zakresie Części I i Części II.
e) Przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z pkt . 5.8 i 5.9.
d) Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VB ust. 1 pkt 1.2. lit. a) i b) SWZ, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany mogą dotyczyć:
a) zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie, pierwotnego terminu; w takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz o czas trwania ich następstw;
b) przesunięcia terminów wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; w takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw;
c) gdy wystąpi sytuacja, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
d) wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
e) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach,
f) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych,
g) sposobu fakturowania dostaw, w tym zmiana może dotyczyć ilości wystawionych faktur, wartości wystawionych faktur oraz terminów ich wystawienia,
2. Wszystkie postanowienia opisane w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem; https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.