eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kluczbork › Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-07-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kluczbork

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413001

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kluczbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: kluczbork.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b89037c-0537-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00311443

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046783/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

W ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252711

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GM.271.18.2023.AS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Kluczborku w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.;
2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części:
2.1 CZĘŚĆ I - Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem tj
- Komputery stacjonarne;
- Monitory;
- Oprogramowanie Microsoft Office
2.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 5A do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2.1.2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimalnej gwarancji wymaganej na sprzęt komputerowy na okres podany w ofercie.
2.1.3. Minimalny okres gwarancji wymaganej wynosi 36 miesięcy i został określony w załączniku nr 5A do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
2.1.4.Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy określony w załączniku Nr 5A do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ;
2.1.5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego.
2.1.6. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa w zakresie komputerów stacjonarnych odpowiada wymaganiom określonym w SWZ Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
- Wyniku testu PassMark CPU Mark (wydruk ze strony nie starszy niż 14 dni na dzień składania ofert);
- specyfikację zaoferowanych produktów umożliwiającą weryfikację oferty pod kontem zgodności z wymaganiami Zamawiającego;
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
4. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części tj. Część I i Część II bądź na jedną część tj. Część I lub Część II;
5. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej.
6. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, musi posiadać odpowiednie okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające);
7. Oferowany sprzęt musi posiadać deklarację CE;
8. Dostarczony sprzęt musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001, ISO-14001
(w zakresie komputerów stacjonarnych);
9. Dostarczony sprzęt musi posiadać gwarancje oraz serwis wykonywany zgodnie z normą ISO 9001 (w zakresie komputerów stacjonarnych);
10. Dostarczony sprzęt musi spełniać kryteria środowiskowe, w tym zgodność z dyrektywą RoHs Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (w zakresie komputerów stacjonarnych);
11. Dostarczony sprzęt musi posiadać Certyfikat TCO min. 8.0 (w zakresie komputerów stacjonarnych)
12. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
13. Zaoferowane licencje na dostarczone oprogramowania muszą być fabrycznie nowe;
14. Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny lub umożliwiać cyfrową aktywacje systemu. Forma potwierdzenia autentyczności jest różna dla różnych systemów operacyjnych, jednakże musi być ona zgodna wymaganą przez producenta oferowanego oprogramowania.
15. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami Zamawiającego zawartymi w dokumentach zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą, w szczególności z: należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością, właściwą organizacją i postanowieniami zawartej umowy.
16. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
17. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
18. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 i 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym;
19. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
19.1. W zakresie Części I – Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213300-8 Komputery biurkowe;
30231300-0 Monitory ekranowe;
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;
20. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców.
21. Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia .
22. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

30231300-0 - Monitory ekranowe

4.5.5.) Wartość części: 28500,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego
w Kluczborku w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.;
2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części:
2.2. CZĘŚĆ II – Dostawa zestawu do wideokonferencji tj.
- Monitor 75”;
- Wózek przejezdny;
- Videobar;
- Ekran sterujący;
- Moduł do podłączenia laptopa
- Akcesoria dodatkowe;
2.2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 5B
do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2.2.2 Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimalnej gwarancji wymaganej na zestaw do wideokonferencji na okres podany w ofercie.
2.2.3 Minimalny okres gwarancji wymaganej dla Części II wynosi 12 miesięcy i został określony w załączniku nr 5B do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
2.2.4 Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji wymaganej dla Części II krótszy niż 12 miesięcy określony w załączniku Nr 5B do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ;
2.2.5 Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi zestaw do wideokonferencji w miejscu przeznaczenia wskazanym przez Zamawiającego;
2.2.6 W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa w zakresie zestawu do wideokonferencji odpowiada wymaganiom określonym w SWZ Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci
- specyfikację zaoferowanych produktów umożliwiającą weryfikację oferty pod kontem zgodności z wymaganiami Zamawiającego
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
4. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części tj. Część I i Część II bądź na jedną część tj. Część I lub Część II;
5. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej.
6. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, musi posiadać odpowiednie okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające);
7. Oferowany sprzęt musi posiadać deklarację CE;
8. Dostarczony sprzęt musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001, ISO-14001
(w zakresie komputerów stacjonarnych);
9. Dostarczony sprzęt musi posiadać gwarancje oraz serwis wykonywany zgodnie z normą ISO 9001 (w zakresie komputerów stacjonarnych);
10. Dostarczony sprzęt musi spełniać kryteria środowiskowe, w tym zgodność z dyrektywą RoHs Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (w zakresie komputerów stacjonarnych);
11. Dostarczony sprzęt musi posiadać Certyfikat TCO min. 8.0 (w zakresie komputerów stacjonarnych)
12. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
13. Zaoferowane licencje na dostarczone oprogramowania muszą być fabrycznie nowe;
14. Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny lub umożliwiać cyfrową aktywacje systemu. Forma potwierdzenia autentyczności jest różna dla różnych systemów operacyjnych, jednakże musi być ona zgodna wymaganą przez producenta oferowanego oprogramowania.
15. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami Zamawiającego zawartymi w dokumentach zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą, w szczególności z: należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością, właściwą organizacją i postanowieniami zawartej umowy.
16. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
17. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
18. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 i 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym;
19. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
19.2. W zakresie Części II - Dostawa zestawu do wideokonferencji
32232000-8 Sprzęt wideokonferencyjny;
20. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców.
21. Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia .
22. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32232000-8 - Sprzęt wideokonferencyjny

4.5.5.) Wartość części: 40650,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32157,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32157,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 32157,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: e-Tech Jacek Sójka Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 100417920

7.3.3) Ulica: ul. Nowa 29/31

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-030

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32157,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 44781,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 44781,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 44781,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: S-AV Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022432857

7.3.3) Ulica: al. Lipowa 39

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 53-124

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 44781,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.