eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Inowrocław › Dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oraz dostaw systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego z mikrometodą na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika BłażkaOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oraz dostaw systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego z mikrometodą na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr.L udwika Błażka w Inowrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092358780

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 97

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub3@szpitalino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pszozino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oraz dostaw systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego z mikrometodą na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24627680-0527-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252182

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00111225/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_inowroclaw

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: M-22/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawę sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oraz dostaw systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego z mikrometodą Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu w okresie 12 m-cy
2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
3) Przedmiot zamówienia został podzielony i opisany w 4 częściach
4) Każda część zamówienia określona będzie dalej w SWZ mianem – „Zadanie”. Każde z nich zostało oznaczone w dokumentacji jako Zadanie i oznaczone numeracją od 1 do 4;
5) Każde z zadań stanowi odrębny przedmiot zamówienia;
6) Ilości podane w Załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zużycie roczne i mogą ulec zmniejszeniu do 20% niewykorzystanej ilości, nie stanowiąc zobowiązania Zamawiającego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia.
7) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.
8) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 33.14.13.00-3 – urządzenia do nakłucia żył i pobierania krwi oraz 33.69.65.00-0 – odczynniki laboratoryjne
9) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki Nr 2 do SWZ,
10) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.
11) Gwarancja i rękojmia
a) Wymagany okres ważności przedmiotu umowy – min. 2/3 terminu podanego na opakowaniu przez Producenta w dniu dostawy do Zamawiającego
b) Wymagany okres rękojmi na przedmiot umowy – 24 miesiące.
12) Termin dostawy – max. do 3 dni od dnia złożenia zamówienia
13) Warunki płatności – przelew w terminie 60 dni od otrzymania faktury - 60 dni .

UWAGA
 W celu umożliwienia identyfikacji i weryfikacji zaoferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Zał. nr 2 do SWZ, Zamawiający na etapie oceny ofert zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do zaprezentowania przez nich przedmiotu zamówienia, które objęte jest niniejszym postępowaniem. Oferta wykonawcy, którego produkt nie spełnia wymagań zawartych w SWZ, zostanie odrzucona na mocy art. 226 Ustawy Prawo zamówień publicznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

2024 r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawę sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oraz dostaw systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego z mikrometodą Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu w okresie 12 m-cy
2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
3) Przedmiot zamówienia został podzielony i opisany w 4 częściach
4) Każda część zamówienia określona będzie dalej w SWZ mianem – „Zadanie”. Każde z nich zostało oznaczone w dokumentacji jako Zadanie i oznaczone numeracją od 1 do 4;
5) Każde z zadań stanowi odrębny przedmiot zamówienia;
6) Ilości podane w Załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zużycie roczne i mogą ulec zmniejszeniu do 20% niewykorzystanej ilości, nie stanowiąc zobowiązania Zamawiającego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia.
7) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.
8) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 33.14.13.00-3 – urządzenia do nakłucia żył i pobierania krwi oraz 33.69.65.00-0 – odczynniki laboratoryjne
9) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki Nr 2 do SWZ,
10) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.
11) Gwarancja i rękojmia
a) Wymagany okres ważności przedmiotu umowy – min. 2/3 terminu podanego na opakowaniu przez Producenta w dniu dostawy do Zamawiającego
b) Wymagany okres rękojmi na przedmiot umowy – 24 miesiące.
12) Termin dostawy – max. do 3 dni od dnia złożenia zamówienia
13) Warunki płatności – przelew w terminie 60 dni od otrzymania faktury - 60 dni .

UWAGA
 W celu umożliwienia identyfikacji i weryfikacji zaoferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Zał. nr 2 do SWZ, Zamawiający na etapie oceny ofert zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do zaprezentowania przez nich przedmiotu zamówienia, które objęte jest niniejszym postępowaniem. Oferta wykonawcy, którego produkt nie spełnia wymagań zawartych w SWZ, zostanie odrzucona na mocy art. 226 Ustawy Prawo zamówień publicznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

2024 r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawę sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oraz dostaw systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego z mikrometodą Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu w okresie 12 m-cy
2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
3) Przedmiot zamówienia został podzielony i opisany w 4 częściach
4) Każda część zamówienia określona będzie dalej w SWZ mianem – „Zadanie”. Każde z nich zostało oznaczone w dokumentacji jako Zadanie i oznaczone numeracją od 1 do 4;
5) Każde z zadań stanowi odrębny przedmiot zamówienia;
6) Ilości podane w Załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zużycie roczne i mogą ulec zmniejszeniu do 20% niewykorzystanej ilości, nie stanowiąc zobowiązania Zamawiającego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia.
7) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.
8) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 33.14.13.00-3 – urządzenia do nakłucia żył i pobierania krwi oraz 33.69.65.00-0 – odczynniki laboratoryjne
9) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki Nr 2 do SWZ,
10) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.
11) Gwarancja i rękojmia
a) Wymagany okres ważności przedmiotu umowy – min. 2/3 terminu podanego na opakowaniu przez Producenta w dniu dostawy do Zamawiającego
b) Wymagany okres rękojmi na przedmiot umowy – 24 miesiące.
12) Termin dostawy – max. do 3 dni od dnia złożenia zamówienia
13) Warunki płatności – przelew w terminie 60 dni od otrzymania faktury - 60 dni .

UWAGA
 W celu umożliwienia identyfikacji i weryfikacji zaoferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Zał. nr 2 do SWZ, Zamawiający na etapie oceny ofert zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do zaprezentowania przez nich przedmiotu zamówienia, które objęte jest niniejszym postępowaniem. Oferta wykonawcy, którego produkt nie spełnia wymagań zawartych w SWZ, zostanie odrzucona na mocy art. 226 Ustawy Prawo zamówień publicznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

2024 r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawę sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oraz dostaw systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego z mikrometodą Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu w okresie 12 m-cy
2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
3) Przedmiot zamówienia został podzielony i opisany w 4 częściach
4) Każda część zamówienia określona będzie dalej w SWZ mianem – „Zadanie”. Każde z nich zostało oznaczone w dokumentacji jako Zadanie i oznaczone numeracją od 1 do 4;
5) Każde z zadań stanowi odrębny przedmiot zamówienia;
6) Ilości podane w Załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zużycie roczne i mogą ulec zmniejszeniu do 20% niewykorzystanej ilości, nie stanowiąc zobowiązania Zamawiającego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia.
7) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.
8) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 33.14.13.00-3 – urządzenia do nakłucia żył i pobierania krwi oraz 33.69.65.00-0 – odczynniki laboratoryjne
9) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki Nr 2 do SWZ,
10) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.
11) Gwarancja i rękojmia
a) Wymagany okres ważności przedmiotu umowy – min. 2/3 terminu podanego na opakowaniu przez Producenta w dniu dostawy do Zamawiającego
b) Wymagany okres rękojmi na przedmiot umowy – 24 miesiące.
12) Termin dostawy – max. do 3 dni od dnia złożenia zamówienia
13) Warunki płatności – przelew w terminie 60 dni od otrzymania faktury - 60 dni .

UWAGA
 W celu umożliwienia identyfikacji i weryfikacji zaoferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Zał. nr 2 do SWZ, Zamawiający na etapie oceny ofert zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do zaprezentowania przez nich przedmiotu zamówienia, które objęte jest niniejszym postępowaniem. Oferta wykonawcy, którego produkt nie spełnia wymagań zawartych w SWZ, zostanie odrzucona na mocy art. 226 Ustawy Prawo zamówień publicznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

2024 r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie dostawy (w tym minimum jedna o wartości : dla zadania nr 1 – 230.000,00 zł, zadania nr 2 - 18 000,00 zł, zadania nr 3 – 120.000,00 zł i dla zadania nr 4 – 22 000.00 zł )

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
4. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane (w tym minimum jedna o wartości : dla zadania 1 – 230.000,00 zł, dla zadania 2 – 18 000.00,dla zadania 3 – 120.000,00 zł, dla zadania nr 4 – 22 000.00 zł) oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
5. Oświadczenie Wykonawcy, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą w zakresie podstaw wykluczenia są aktualne ( wzór oświadczenia dla Wykonawcy najwyżej ocenionego )

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenie o okresie gwarancji przedmiotu zamówienia 2/3 terminu określonego przez producenta
2) Oświadczenie o posiadanych właściwych dokumentach dopuszczających do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od klasyfikacji wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r., o wyrobach medycznych Dz. U. z 2022 poz 974
3) Oświadczenia o posiadaniu Certyfikatów CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego). ( jeśli dotyczy)
4) Oświadczenia o posiadaniu Certyfikatów jednostki notyfikowanej (nie dotyczy klasy wyrobu I). Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę akredytowaną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008.
5) Zamawiający zaakceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w pkt 3 w szczególności dokumentacją techniczną producenta, w przypadku gdy wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany wykonawcy oraz pod warunkiem, że wykonawca udowodni, ze wykonywanie przez niego dostawy spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
6) Oświadczenie o przedłożeniu wyżej wymienionych dowodów na każde wezwanie Zamawiającego, najpóźniej przed podpisaniem ewentualnej umowy.

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych śr. dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Zadanie nr 1 – 3 450,00 zł
Zadanie nr 2 – 270,00 zł
Zadanie nr 3 – 1 800,00 zł
Zadanie Nr 4 – 330,00 zł
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 19.07.2023 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank PKO BP, numer rachunku 43 1020 1462 0000 7302 0358 9496. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

art.439
art.455 ust.1 pkt. 3 lub 4

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.