eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wadowice › Dostawy warzyw, owoców, ziemniaków, kiszonek oraz roślin strączkowych.Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy warzyw, owoców, ziemniaków, kiszonek oraz roślin strączkowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W WADOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320029

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Trybunalska 8

1.5.2.) Miejscowość: Wadowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dkw_wadowice@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy warzyw, owoców, ziemniaków, kiszonek oraz roślin strączkowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d58fc52c-045e-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249796

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00103326/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy warzyw, owoców, ziemniaków, kiszonek oraz roślin strączkowych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d58fc52c-045e-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej (preferowane formaty .pdf, .doc, .docx. ). Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VIII SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez platformę, dostępną pod adresem: www.ezamowienia.gov.pl
Sposób rejestracji na platformie, zasady i korzystanie z niej oraz wymogi techniczne opisane zostały na stronie www.ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny, wybrać pozycję „zakładanie konta użytkownika” oraz „Oferty, wnioski i prace konkursowe”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisane warunki w Załączniku nr. 4

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.4.2023.KP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw, owoców, ziemniaków oraz roślin strączkowych dla Zakładu Karnego w Wadowicach.

w szacunkowych ilościach:

Warzywa świeże i owoce:
Burak ćwikłowy – 1900 kg
Dostarczane buraki powinny być całe, bez ran powstałych podczas zbioru lub pakowania, bez objawów zwiędnięcia, zdrowe, bez objawów zaparzenia, gnicia, bez szkodników i śladów po szkodnikach, czyste, bez obcych zanieczyszczeń w tym bez grudek ziemi. Zawartość każdego opakowania powinna być jednolita i zawierać buraki wyłącznie tego samego pochodzenia, odmiany, jakości, wielkości oraz o tym samym stopniu dojrzałości. Pakowane w siatki.
Cebula biała – 5600 kg
Cebula, cała, bez uszkodzeń, czysta, bez zanieczyszczeń, bez szklistej i mięsistej łuski, jędrna, wystarczająco wysuszona, bez pustej i twardej szyjki, bez szkodników i uszkodzeń przez szkodniki, bez wyrastającego szczypioru. Nie dopuszcza się cebuli z objawami gnicia lub takiego zepsucia, które czynią ją niezdatną do spożycia. Cebula o średnicy min. 5 cm. Pakowana w siatki.
Kapusta biała – 1900 kg
Dostarczana kapusta biała wielkości od 1,5 – 5,0 kg ma być cała, zwarta, bez odgnieceń, liście bez uszkodzeń mechanicznych i bez pęknięć, zdrowa – bez śladów gnicia i chorób grzybowych, bez szkodników i śladów po szkodnikach, o świeżym wyglądzie, lekko zielona, czysta, bez wyrośniętych pędów kwiatostanowych. Pakowana w siatki.
Marchew – 8600 kg
Dostarczana marchewka ma być cała – nie może być ucięta i połamana, nie może mieć uszkodzeń, bez odłamanych korzeni i prawidłowo ogłowiona, bez korzeni bocznych i rozgałęzień, zdrowa – nie może być zgniła i zapleśniała, bez chorób, czysta, nie może być zwiędnięta i wyschnięta, nie może mieć śladów po szkodnikach i bez obecności szkodników, niezdrewniała. Pakowana w siatki.
Pietruszka – 500 kg
Dostarczana pietruszka ma być cała – nie może być ucięta i połamana, nie może mieć uszkodzeń, bez odłamanych korzeni i prawidłowo ogłowiona, bez korzeni bocznych
i rozgałęzień, zdrowa – nie może być zgniła i zapleśniała, bez chorób, czysta, nie może być zwiędnięta i wyschnięta, nie może mieć śladów po szkodnikach i bez obecności szkodników, niezdrewniała. Pakowana w siatki. Nie może nosić znamion pasternaku.
Seler – 570 kg
Korzeń selera powinien być zdrowy, bez śladów gnicia, cały, bez ordzawień skórki, bez uszkodzeń mechanicznych i stłuczeń, twardy, bez szkodników i śladów po szkodnikach. Na przekroju seler powinien mieć barwę białą lub biało- kremową, bez pustych przestrzeni. Pakowana w siatki.
Jabłka – 2500 kg
Jabłka gramatura od 0,15 – 0,25kg, mają być dostarczane w stanie świeżym, całe, zdrowe – nie dopuszcza się owoców z objawami zepsucia lub z takimi zmianami, które czynią je niezdatnymi do spożycia, czyste, wolne od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych, wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Powinny mieć kształt, wielkość i barwę charakterystyczną dla danej odmiany, nieuszkodzone. Pakowane w skrzynki.
Kiszonki:
Kapusta kiszona biała – 2500 kg
Dostarczana kapusta barwy białej lub kremowo – białej powinna mieć smak słono – kwaśny, bez obcych posmaków i zapachów, nie zepsuta. Pakowana w beczki.

Ogórek kiszony – 350 kg
Dostarczane ogórki kiszone powinny być twarde, całe, niezepsute, o smaku słono – kwaśnym, bez obcych posmaków i zapachów. Pakowane w beczki.
Ziemniaki:
Ziemniaki – 26000 kg
Ziemniaki jadalne: o barwie białej, dojrzałe bulwy, zdrowe, niezzieleniałe, czyste, suche, jednoodmianowe, o kształcie typowym dla danej odmiany, o dobrym smaku, bez pustych miejsc, o średnicy poprzecznej min. 4 cm i podłużnej 6 cm. Zawartość każdego opakowania powinna być jednolita i zawierać ziemniaki wyłącznie tego samego pochodzenia, odmiany, jakości, wielkości oraz o tym samym stopniu dojrzałości. Pakowane w siatki.


Rośliny strączkowe:
Fasola “Jaś” – 50 kg
Fasola „Jaś” powinna być zdrowa, czysta, sucha, o zapachu swoistym, bez zapachu pleśni, stęchlizny, ziarna zbliżonej wielkości, w całości, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, jednoodmianowy, bez zanieczyszczeń.
Groch łuskany – 750 kg
Groch łuskany jednoodmianowy ma być zdrowy, czysty, suchy, o zapachu swoistym, bez zapachu pleśni, stęchlizny, przebrany, bez zanieczyszczeń, bez śladów uszkodzeń mechanicznych.
Towar ma być dostarczany w opakowaniach handlowych nie większych niż 30kg.


II Sposób realizacji zamówienia.

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać artykuły własnym transportem i na własny koszt w ilościach wynikających z wcześniejszych uzgodnień telefonicznych z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego.
2. Dostarczane artykuły będące przedmiotem umowy będą przewożone:
a) specjalistycznym środkiem transportu posiadającym konstrukcję i wyposażenie odpowiednie do rodzaju przewożonych artykułów zapewniające właściwą temperaturę przewożonego przedmiotu zamówienia,
b) w pojemnikach Wykonawcy, które będą opakowaniem zwrotnym,
c) zarówno środek transportu jak też pojemniki muszą spełniać wymagania sanitarno-higieniczne dotyczące transportu żywności.
3. Dostawy na koszt Wykonawcy będą się odbywać razy w tygodniu w godzinach 7:00-12:30, do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w :
Zakładzie Karnym w Wadowicach ul Trybunalska 8, 34-100 Wadowice.
W przypadku braku możliwości pełnego zrealizowania zamówienia Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i przedłoży propozycję alternatywnego uzupełnienia zamówienia z posiadanej aktualnie oferty najpóźniej w przeddzień dostawy do godz. 10:00. Cena proponowanych zamiennie artykułów nie może być wyższa niż cena artykułów z zamówienia. Propozycję alternatywnego uzupełnienia zamówienia musi zaakceptować Zamawiający.
4. Każdy artykuł winien być zaopatrzony w metkę na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym, na której winna być umieszczona nazwa artykułu, data produkcji i okres lub data przydatności do spożycia.
5. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, lub parametrom odnoszącym się do tych norm.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany stawki VAT na dostarczany przedmiot zamówienia. Nowa stawka podatku VAT obowiązuje od dnia wejścia przepisów ja wprowadzających.
7. Reklamacje jakościowe dotyczące zarówno produktów jak też stanu środka transportu i opakowań rozpatrywane będą bezzwłocznie w dniu dostawy. Na żądanie Zamawiającego obowiązkiem Wykonawcy będzie w dniu złożenia reklamacji lub w dniu następnym po uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego wykonanie na własny koszt dostawy zastępczej w zamian za towar podlegający reklamacji lub też ponownie wykonanie dostawy środkiem transportu i w pojemnikach, które spełniają wszelkie wymogi sanitarne.
8. Zmiany obowiązującej stawki VAT nie powodują konieczności zmiany treści umowy w drodze aneksu.
9. W przypadku niedotrzymania warunków określonych w ust. 4 Zamawiający zakupi ilość artykułu równą ilości podlegającej reklamacji i obciąży kosztami zakupu Wykonawcę.
10. Zamawiający może w trakcie trwania umowy zlecić wyspecjalizowanemu laboratorium wykonanie badań od 2 do 5 próbek dowolnie wybranego asortymentu z całej partii towaru na zgodność z wymaganiami określonymi w SWZ. Każda niezgodność będzie traktowana jako nienależyte wykonanie umowy.
11. W przypadku uzyskania wyniku potwierdzającego niezgodność badanej partii towaru ze specyfikacją koszt wykonanych badań obciąża Wykonawcę. Natomiast w przypadku wyniku negatywnego koszt badań pokrywa Zamawiający.
12. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany towaru o złej jakości lub, gdy wymiana będzie niemożliwa, do poniesienia kosztów zakupu awaryjnego, tj. różnicy cen zakupu towaru, a także ewentualnych innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego związanych z realizacją tego zakupu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zasady oceny ofert:

Kryterium 1:

Cena (C) – waga 100 %

najniższa cena oferty brutto*
C = ---------------------------------------------------- x 60 pkt x 100 %
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

1) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
2) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Kryterium 2:

Termin płatności –
30 dni – 40 pkt
21 dni – 30 pkt
7 dni – 20 pkt

2. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium 1 - „cena” będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. Punktacja przyznawana ofertą w kryterium 2 – „termin płatności” należy w formularzu ofertowym wpisać liczbę dni do których zamawiający ma dokonać płatności za zamówiony towar. Do wyboru składający ofertę ma trzy terminy za które przyznawane są punkty odpowiednio: 30 dni – 40 pkt, 21 dni – 30 pkt, 7 dni – 20 pkt.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny, terminu płatności oraz deklaracji utrzymania niezmienności ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, ( suma dwóch kryteriów ).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr. 2

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr. 2

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ składa każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które z dostaw wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik
nr 3 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zmiana podatku VAT w zakresie artykułów będących przedmiotem umowy nie wymaga zmiany umowy.
5. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, które będą wymagać zgodnej woli stron, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.