eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › EP/220/32/2023 Serwis, konserwacja, obsługa oraz usuwanie awarii systemu poczty pneumatycznej w SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
EP/220/32/2023 Serwis, konserwacja, obsługa oraz usuwanie awarii systemu poczty pneumatycznej w SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

1.3.) Oddział zamawiającego: SPWSZ w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Arkońska 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-455

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 813 9076

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spwsz.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwsz.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

EP/220/32/2023 Serwis, konserwacja, obsługa oraz usuwanie awarii systemu poczty pneumatycznej w SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16e30536-0142-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248822

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00198284/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Serwis, konserwacja, obsługa oraz usuwanie awarii poczty pneumatycznej w SPWSZ w Szczecinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.spwsz.szczecin.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/spwsz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej, w zakładce „Korespondencja”. W celu skorzystania z Platformy konieczna
jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spwsz po kliknięciu na przycisk "Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Zamawiający,
informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów i złożenia oferty nie jest niezbędne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm. Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy zostały określone w SWZ, rozdz.10 pkt 10.7. oraz 10.8. Pozostałe wymagania techniczne zostały opisane w rozdz. 10 SWZ: Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami. Informacje o środkach
komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Tomasz Sadzikowski, od poniedziałku do piątku w godz. 07:25 – 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Andżelika Skobel, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@spwsz.szczecin.pl. lub telefonicznie pod numerem 91 813 95 80. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Niezależnie od postanowień powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art.15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) do
sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego; 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów
publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec
Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EP/220/32/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest serwis, konserwacja, obsługa oraz usuwanie awarii systemu poczty pneumatycznej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
3. Wizja lokalna:
Zamawiający nie przewiduje obligatoryjnej wizji lokalnej.
Zamawiający umożliwia natomiast dokonanie oględzin terenu związanego ze świadczeniem usług i wykonywaniem robót budowlanych w ramach wykonania przedmiotu zamówienia:
1) w dniu 09.06.2023 r. na godz. 10:00. Początek spotkania w Dziale Technicznym Zamawiającego przy ul. A. Sokołowskiego 11 (Szczecin-Zdunowo), klatka 11E, II piętro, pok. nr 3. Wykonawca, który zamierza dokonać oględzin terenu, zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego, w dniu je poprzedzającym do godziny 14:30 na adres: lisowski@spwsz.szczecin.pl lub cymkiej@spwsz.szczecin.pl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 3.9., objęty będzie serwis, konserwacja, obsługa oraz usuwanie awarii systemu poczty pneumatycznej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11, tj. konserwacja okresowa systemu poczty pneumatycznej, serwis ciągły systemu poczty pneumatycznej oraz serwis wymienny systemu poczty pneumatycznej, czyli czynności wskazane rodzajowo w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ i świadczone w sposób tam opisany, przy dostosowaniu zakresu zamówienia i terminu jego realizacji do potrzeb zamówienia.
3. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 2 powyżej nie przekroczy wartości 85 499,06 zł netto.
4. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
5. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej będą udzielane w przypadku nierozstrzygnięcia kolejnego zamówienia publicznego oraz gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią dodatkowe okoliczności, które skutkować będzie zwiększeniem zakresu rzeczowego.
6. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 1 powyżej będzie obszar Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie z siedzibą przy ulicy Arkońskiej 4, 71-455 Szczecin, w lokalizacji przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w/w kryteriach oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. W przypadku, gdy cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert i nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
4. W przypadku, gdy cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert i nie można wybrać oferty w sposób, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę.
5. W przypadku, gdy cena jest jedynym kryterium oceny ofert i nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. W przypadku złożenia ofert dodatkowych o tej samej cenie, Zamawiający unieważni postępowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka brutto roboczogodziny za serwis wymienny

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka brutto za przyjazd do serwisu wymiennego

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie lub wykonuje należycie (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej jedną usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na konserwacji i serwisie systemu poczty pneumatycznej w obiekcie służby zdrowia świadczonej w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto;
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego usługi zostały wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
UWAGA! Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) zobowiązani są, na podstawie art. 117 ust. 4 PZP, złożyć w formularzu ofertowym oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi, do których wykonania Zamawiający wymagał zdolności w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą dedykowaną na stanowisko serwisanta poczty pneumatycznej, która posiada:
- doświadczenie polegające na pełnieniu w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, funkcji serwisanta poczty pneumatycznej, podczas usługi świadczonej w obiekcie służby zdrowia, której wartość wynosiła nie mniej niż 50 000,00 zł brutto,
- kwalifikacje (uprawnienia) energetyczne E1/1kV do zajmowania się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji energetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 10 kwietnia 2017 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), stwierdzone w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392);
W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przy ocenie posiadanych kwalifikacji Zamawiający stosować będzie przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z późń. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt 6.1. i pkt 6.3. SWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. pkt 2) na zasadach określonych w art. 118 PZP w zw. z art. 266 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.3. lit. b) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. lit. b) SWZ, Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 7 do SWZ),
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
b) dowodów, że wskazane przez Wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), doświadczenia (jeżeli jest wymagane), wykształcenia (jeżeli jest wymagane) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835). Wykonawcy złożą stosowne oświadczenie zawarte w załączniku nr 3B do SWZ (Wstępne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane jest wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:
1) zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do wykonania Usług stanowiących Przedmiot Umowy, nie
dłuższy niż okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany, polegających na:
a) wystąpieniu okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniu zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu
ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
b) wystąpieniu okoliczności niemożliwych do przewidzenia przy zawarciu Umowy i niezawinionych przez żadną ze Stron,
np. wystąpieniu zjawisk związanych z działaniami osób trzecich, za których działania żadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialności,
c) okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności nieterminowego umożliwienia dostępu do
infrastruktury poczty pneumatycznej, w odniesieniu do której usługi będą realizowane,
d) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Usługi, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek
ze Stron,
e) czasowego wstrzymania produkcji materiałów, urządzeń technicznych lub sprzętu niezbędnych do wykonania Usługi;
2) zmianę personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie lub w wykazie osób, złożonym przez Wykonawcę w
toku postępowania o udzielenie zamówienia, wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający zostanie o tym poinformowany na
piśmie, zmiana będzie spowodowana uzasadnionymi zdarzeniami losowymi, a osoby wskazane w zastępstwie będą
posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż wymagano w postępowaniu, w wyniku którego zawarto Umowę,
3) zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku nie wyczerpania kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1, z
zastrzeżeniem, że okres przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy,
4) zmianę miejsca wykonywania usług poprzez wskazanie dodatkowego miejsca wykonywania usług, w przypadku
wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający zobowiązany będzie do każdorazowego wskazania w protokole
uzgodnień/wprowadzenia dodatkowego miejsca wykonywania usług a zmiana może powodować proporcjonalne
zwiększenie wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
2. Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich
zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie
stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń
Wykonawcy do ich dokonania.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 436 pkt 4 PZP, w przypadku
wystąpienia: (i) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, (ii) zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (iii) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub (iv) zmiany zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 46 z późn. zm.) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
(Pozostałe uregulowania dotyczące rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w
Sekcji IX - Pozostałe Informacje)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe uregulowania dotyczące rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia:
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 439 PZP w przypadku zmiany
cen materiałów i kosztów zawiązanych z realizacją zamówienia innych niż te wskazane w pkt 3 powyżej.
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 4 powyżej, zobowiązany jest do zmiany
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty
budowlane, dostawy lub usługi, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. Brak zapłaty lub nieterminowa
zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w zdaniu
poprzednim spowoduje naliczenie Wykonawcy kary umownej w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.
6. Warunki wprowadzenia treści zmian określono w § 11 ust. 3-5 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
7. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
8. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii)
zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, niestanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.