eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa wyposażenia badawczo-rozwojowej linii technologicznej produkcji wina i cydru dla Centrum Produktu Regionalnego - 2 częściOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia badawczo-rozwojowej linii technologicznej produkcji wina i cydru dla Centrum Produktu Regionalnego - 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cypriana Kamila Norwida 25

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-375

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: patrycja.miskow@upwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.upwr.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia badawczo-rozwojowej linii technologicznej produkcji wina i cydru dla Centrum Produktu Regionalnego - 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55cf9db1-0138-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" w ramach działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,130574,ed268834a86523db316bcd9f1716a5dd.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się wyłącznie
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: za pośrednictwem Platformy
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
postępowania nadanym przez Zamawiającego I0CZZ000.271.66.2023

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja elektroniczna między Zamawiającym a Wykonawcami (w tym składanie ofert) odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez Platformę.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Aby zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, Wykonawca nie musi posiadać konta na Platformie.
4. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także
funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadcza, że akceptuje warunki
korzystania z Platformy, określone w Regulaminie na stronie: https://upwr.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html oraz zobowiązuje
się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach dla użytkowników dostępnych pod
adresem: https://upwr.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
7. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Platformy opisane są na stronie:
https://upwr.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html 7.1. Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Edge , Google Chrome,
Mozilla Firefox , Opera;
7.2. Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s; e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
8. Instrukcje korzystania z Platformy dostępne są pod adresem: https://upwr.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
9. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
Platformy, określone we wskazanej powyżej Instrukcji Użytkownika oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać
postanowień tej Instrukcji.
10. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj.: Logintrade SA ul. Legnicka 57D,
lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz.
8:00 – 16:00.
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
12. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, tj.
datę i godzinę wyświetloną na koncie Zamawiającego.
13. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
14. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie
potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W wypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas
przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę. W wypadku wybrania opcji złożenia oferty bez
logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, która jest wysyłana automatycznie
do Wykonawcy po złożeniu oferty, dokumentu. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po
kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy Norwida 25, 50-
375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54, REGON: 000001867.
2) Uniwersytet wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:
iod@upwr.edu.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie
danych osobowych oraz inne podmioty, które mają uzasadniony interes prawny bądź podstawę do udostępnienia im danych
osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres
oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dla
dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to
okres 10 lat. Natomiast umowy cywilnoprawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu, w jakim zostały
zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty
zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora
właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pan/Pani:
● na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
● na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
● na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
● prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
● prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
● prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
● prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, ponieważ podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych
osobowych.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
4. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
włączeń, o których mowa w art.14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I0CZZ000.271.66.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia badawczo-rozwojowej linii technologicznej produkcji wina i cydru dla
Centrum Produktu Regionalnego w ramach projektu "Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji,
Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" z podziałem 2 części:
Część 1. Badawczo-rozwojowa linia technologiczna produkcji wina i cydru
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
Część 1: dostawa i montaż wyposażenia linii, wykonanie instalacji chłodzenia / grzania tanków fermentacyjnych,
uruchomienie przedmiotu umowy, wykazanie poprawności działania wszystkich podzespołów oraz przeszkolenie
wskazanych przez Zamawiającego osób.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne dla każdej części znajdują się w załączniku nr 1.1, do
SWZ – Parametry techniczne przedmiotu zamówienia. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został określony w
projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432000-2 - Aparatura do analizowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 154 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Centrum Produktu Regionalnego w ramach projektu "Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji,
Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" z podziałem 2 części:
Część 2. Wyposażenie technologiczne linii wina i cydru
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
Część 2: dostawa i montaż wyposażenia linii, uruchomienie przedmiotu umowy, wykazanie poprawności działania
wszystkich podzespołów oraz przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne dla każdej części znajdują się w załącznikach nr 1.2 do
SWZ – Parametry techniczne przedmiotu zamówienia. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został określony w
projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432000-2 - Aparatura do analizowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 154 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa
termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizował:
dla części 1 i 2 – co najmniej jedną dostawę wyposażenia linii produkcji wina o wartości co najmniej 40 000 zł brutto
Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni
kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia (przez dwóch lub więcej
Wykonawców) Zamawiający uzna wymagany warunek, określony w pkt 1.4 za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni
go samodzielnie.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy Pzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym
etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.4. powyżej,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
• Podmiot udostępniający zasoby musi w odniesieniu do warunku określonego w pkt 1.4 spełnić go samodzielnie,
5.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
5.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7
Ustawy sankcyjnej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 6.1. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli wykonawca z uzasadnionej przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

z ofertą, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań
określonych przez Zamawiającego:
2. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, jest obowiązany wykazać w
ofercie (udowodnić), że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez
dołączenie do oferty, w szczególności następujących przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-
107 ustawy Pzp, udowadniając, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania
określone w opisie przedmiotu zamówienia:
a) certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność,
b) sprawozdania z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność.
2.1 Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym
kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do
warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z
13.08.2008, str. 30).
2.2 Polskimi jednostkami oceniającymi zgodność są podmioty znajdujące się w wykazie Polskiego Centrum Akredytacji
(PCA), dostępnym na jego stronie internetowej. PCA jest jedyną krajową jednostką akredytującą, wskazaną imiennie w
rozporządzeniu 765/2008 ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunkówwprowadzania produktów do obrotu i przez to jedyną upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na
podstawie ww. rozporządzenia.
2.3 Zamawiający zaakceptuje certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
2.4 Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe inne niż te, o których mowa w ust. 1 powyżej, w
szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów
lub sprawozdań z badań, o których mowa w ust. 1 powyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten
brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że
wykonywane przez niego usługi spełniają wymagania, cechy określone w opisie przedmiotu zamówienia lub wymagania
związane z realizacją zamówienia.
2.5 Dokumenty mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego rozwiązania równoważnego w zakresie
normy, oceny technicznej, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych są dedykowane.
3. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych wydajności lub funkcjonalności obowiązany wykazać
w ofercie (udowodnić), że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez
dołączenie do oferty, w szczególności następujących przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-
107 ustawy Pzp, udowadniając, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania
określone w opisie przedmiotu zamówienia:
a) dokumenty, o których mowa w ust. 1
2.1. Dokumenty mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego rozwiązania równoważnego w są
dedykowane.
3. W przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 1-2 Zamawiający nie będzie wzywał na podstawie art. 107 ust. 2
ustawy Pzp do złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca oferując rozwiązania równoważne jest
zobowiązany złożyć przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.
4. Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1. Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1.1, 1.2 do SWZ) – odpowiednio dla danej części, na którą
składana jest oferta;
UWAGA: każdorazowo w wierszu, gdzie wymagane jest podanie przez wykonawcę modelu/typu, producenta oferowanego
sprzętu Wykonawca wpisuje wymagane dane, które umożliwią jednoznaczna identyfikację oferowanego produktu. W
przypadku braku możliwość jednoznacznej identyfikacji produktu oraz w przypadku braku podania wymaganych informacji,
oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ)
4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunku udziału
w postępowaniu (Załącznik nr 2A do SWZ)
5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4
ustawy Pzp - jeżeli dotyczy (Załącznik nr 2B do SWZ).
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy (Załącznik nr 3 do SWZ).
7. Pełnomocnictwo lub inny dokumentu potwierdzający umocowanie osoby/osób do reprezentowania
w niniejszym postępowaniu Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienia/podmiotu udostępniającego
zasoby zgodnie z treścią rozdziału 13 pkt 2.4 lub 4.3 SWZ (jeżeli dotyczy).
8. Wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – zgodnie z treścią rozdziału 13 pkt 3 SWZ
(jeżeli dotyczy).
9. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w rozdziale 9 SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone
w opisie przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
a) jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp),
Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców;
b) jeżeli umowę będzie zawierać pełnomocnik reprezentujący Wykonawcę - przedłożyć dokumenty potwierdzające jego
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty,
2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie zachodząpodstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
3. 1. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z
Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7 ppkt 1a) i b) SWZ, dotyczące każdego z nich,
potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.
2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają
podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7, ppkt 2) SWZ, potwierdzające, że co co najmniej jeden z
wykonawców spełnia warunki udziału w postepowaniu.
3. W przypadku oferty składanej wspólnie, każdy z Wykonawców osobno składa:
a) Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
b) odpis lub informację z krajowego Rejestr Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru,
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (wzór – załącznik nr 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w Projektowanych
postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem: https://upwr.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia – do 22 tygodni (154 dni) od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.
3.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 305 w związku z art.214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.