eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa wyposażenia badawczo-rozwojowej linii technologicznej produkcji wina i cydru dla Centrum Produktu Regionalnego - 2 częściOgłoszenie z dnia 2023-07-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyposażenia badawczo-rozwojowej linii technologicznej produkcji wina i cydru dla Centrum Produktu Regionalnego - 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cypriana Kamila Norwida 25

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-375

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: patrycja.miskow@upwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.upwr.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,130574,ed268834a86523db316bcd9f1716a5dd.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia badawczo-rozwojowej linii technologicznej produkcji wina i cydru dla Centrum Produktu Regionalnego - 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55cf9db1-0138-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00299996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

"Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" w ramach działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248204

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I0CZZ000.271.66.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia badawczo-rozwojowej linii technologicznej produkcji wina i cydru dla
Centrum Produktu Regionalnego w ramach projektu "Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji,
Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" z podziałem 2 części:
Część 1. Badawczo-rozwojowa linia technologiczna produkcji wina i cydru
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
Część 1: dostawa i montaż wyposażenia linii, wykonanie instalacji chłodzenia / grzania tanków fermentacyjnych,
uruchomienie przedmiotu umowy, wykazanie poprawności działania wszystkich podzespołów oraz przeszkolenie
wskazanych przez Zamawiającego osób.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne dla każdej części znajdują się w załączniku nr 1.1, do
SWZ – Parametry techniczne przedmiotu zamówienia. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został określony w
projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38432000-2 - Aparatura do analizowania

4.5.5.) Wartość części: 365940 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Centrum Produktu Regionalnego w ramach projektu "Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji,
Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" z podziałem 2 części:
Część 2. Wyposażenie technologiczne linii wina i cydru
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
Część 2: dostawa i montaż wyposażenia linii, uruchomienie przedmiotu umowy, wykazanie poprawności działania
wszystkich podzespołów oraz przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne dla każdej części znajdują się w załącznikach nr 1.2 do
SWZ – Parametry techniczne przedmiotu zamówienia. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został określony w
projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38432000-2 - Aparatura do analizowania

4.5.5.) Wartość części: 74050 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 519429 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 519429 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 519429 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CPES sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7393891636

7.3.3) Ulica: Stalowa 4

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-420

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 519429 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 154 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 132093,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 132093,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 132093,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CPES sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7393891636

7.3.3) Ulica: Stalowa 4

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-420

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 132093,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 154 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.