eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górzno › Budowa gminnego przedszkola publicznego wraz z oddziałem żłobkowym.Ogłoszenie z dnia 2022-07-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa gminnego przedszkola publicznego wraz z oddziałem żłobkowym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA GÓRZNO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118419

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Górzno

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-320

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.4.7.) Numer telefonu: 564989249

1.4.8.) Numer faksu: 566448363

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gorzno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gorzno.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00243969

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00225507/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie ;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. budowie nowego budynku o wartości min 2 500 000,00 zł brutto poparte dokumentem, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończona, lub
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. budowie nowych budynków o sumarycznej wartości min 2 600 000,00 zł brutto poparte dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone,
b) dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osoba, której zostanie powierzona funkcja kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności,
-dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osoba, której zostanie powierzona funkcja kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności ,
-dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osoba, której zostanie powierzona funkcja kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności,

Uwaga:
1. Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy oraz kierownicy robót) muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymogom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia.
2. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zawodach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.)

Po zmianie:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie ;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. budowie nowego budynku o wartości min 2 500 000,00 zł brutto poparte dokumentem, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończona, lub
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. budowie nowych budynków o sumarycznej wartości min 2 600 000,00 zł brutto poparte dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone,
b) dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osoba, której zostanie powierzona funkcja kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności,
-dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osoba, której zostanie powierzona funkcja kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności ,
-dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osoba, której zostanie powierzona funkcja kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności,

Uwaga:
1. Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy oraz kierownicy robót) muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymogom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia.
2. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zawodach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.)

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia tj. budowie nowego budynku o wartości min 2 500 000,00 zł brutto poparte dokumentem, że robota ta
została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończona, lub
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia tj. budowie nowych budynków o sumarycznej wartości min 2 600 000,00 zł brutto poparte dokumentami,
że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone,
b) dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osoba, której zostanie powierzona funkcja kierownika budowy, posiadająca
uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej
specjalności,
-dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osoba, której zostanie powierzona funkcja kierownika robót, posiadająca
uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności ,
-dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osoba, której zostanie powierzona funkcja kierownika robót, posiadająca
uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności,

Po zmianie:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia tj. budowie nowego budynku o wartości min 2 500 000,00 zł brutto poparte dokumentem, że robota ta
została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończona, lub
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia tj. budowie nowych budynków o sumarycznej wartości min 2 600 000,00 zł brutto poparte dokumentami,
że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone,
b) dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osoba, której zostanie powierzona funkcja kierownika budowy, posiadająca
uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej
specjalności,
-dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osoba, której zostanie powierzona funkcja kierownika robót, posiadająca
uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności ,
-dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osoba, której zostanie powierzona funkcja kierownika robót, posiadająca
uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności,

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-07-12 09:00

Po zmianie:
2022-07-14 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-07-12 10:30

Po zmianie:
2022-07-14 10:30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.