eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górzno › Budowa gminnego przedszkola publicznego wraz z oddziałem żłobkowym.Ogłoszenie z dnia 2022-08-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa gminnego przedszkola publicznego wraz z oddziałem żłobkowym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA GÓRZNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118419

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Górzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-320

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 564989249

1.5.8.) Numer faksu: 566448363

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gorzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gorzno.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://josephine.proebiz.com/pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa gminnego przedszkola publicznego wraz z oddziałem żłobkowym.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7eb1a57a-f5e5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00285271

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015628/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa gminnego przedszkola publicznego wraz z odddziałem żłobkowym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00225507/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4377300,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie gminnego przedszkola publicznego z oddziałem żłobowym zlokalizowanym w obrębie ewidencyjnym 0001 Górzno Miasto 1, na działkach nr 223/5, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 279/3. 280. 281/1. Zamówienie dotyczy także dostawy i montażu wyposażenia technologicznego.
1.1 Zakres robót
Zakres robót obejmuje w szczególności roboty budowlane polegające na budowie przedszkola wraz z robotami towarzyszącymi oraz dostawą i montażem elementów technologicznych. Szczegóły zakresu i rozwiązań znajdują się w załączonej dokumentacji technicznej. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej, w tym zgodnie z Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz warunkami wynikającymi z obowiązujących norm, przepisów technicznych i prawa budowlanego. Dostawa i montaż elementów zgodnie z załączoną listą w części 9.B.
1.1.1 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji prac oraz zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji poniesie Wykonawca.
1.1.2 Dokumentacja projektowa stanowi zał. nr 8 SWZ - do wglądu na stronie internetowej.
1.1.3 Przedmiary robót zawarte we wzorach kosztorysów ofertowych, (zał. nr 9A i 9C SWZ) należy zweryfikować i traktować, jako materiały pomocnicze do określenia wynagrodzenia ryczałtowego oraz sporządzenia kosztorysów ofertowych. W przypadku zaistnienia sytuacji braku w przedmiarze niezbędnych pozycji do prawidłowego zrealizowania zadania, Wykonawca na etapie trwania przetargu powinien wystąpić z pytaniem do Zamawiającego o rozstrzygnięcie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakresu, wielkości lub rodzaju robót. Wykonawca powinien być świadomy, że cena ryczałtowa zawiera w sobie wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego zrealizowania inwestycji.
1.2 Dodatkowe uszczegółowienia do realizacji inwestycji oraz projektu budowlanego:.
a) Wykonawca powinien przewidzieć przejście siecią wodociągową przecinającą trasę nowo zrealizowanej sieci średniego napięcia. Do załącznika numer 8 dodano w celu informacyjnym plan zagospodarowania terenu dotyczący przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.
b) powietrzna pompa ciepła powinna charakteryzować się następującymi parametrami:
-pojemność minimum 270 litrów
-wyposażona w dodatkową wężownicę
-COP (EN 255-3) 3,80
-powłoka zasobnika emaliowana
-temperatura zasilania do 65 stopni C
-funkcja Antylegionella
-wbudowana grzałka elektryczna 3kW
c) obieg grzewczy centrali wentylacyjnej między wymiennikami ciepła w węźle cieplnym, a centrala wentylacyjnym, należy napełnić glikolem propylenowym o odporności na zamarzanie przy temperaturze -35 stopni C.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39221000-7 - Sprzęt kuchenny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4980481,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6300000,00 PLN

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.