eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kazimierza Wielka › Wyposażenie oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów (zmienionych) przepisów sanitarnych budynku wykonanego w ramach realizacji projektuOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wyposażenie oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów (zmienionych) przepisów sanitarnych budynku wykonanego w ramach realizacji projektu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KAZIMIERSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009455

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 12

1.5.2.) Miejscowość: Kazimierza Wielka

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-500

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 350 - 23-12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.kazimierzaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kazimierzaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyposażenie oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów (zmienionych) przepisów sanitarnych budynku wykonanego w ramach realizacji projektu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d29eef58-0057-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072533/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Wyposaż. oraz dostosow. do obowiąz. przepisów sanit. budynku wyk. w ramach real. projektu pn. Wykorzystanie potencjału endogenicznego powiatu kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kazimierzaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kazimierzaw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kazimierzaw
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Kazimierski, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.272.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia technologicznego:
Zakres zamówienia obejmuje:
Oz. Rodzaj wyposażenia ilość
01. / komunikacja / 5,17
02. / WHS personelu / 5,00
2.1 Umywalka z zestawem higienicznym
+ bateria z wyciąganą wylewką 1szt.
2.2 Szafa na sprzęt i środki czystości 1szt.
2.3 Szafa ubraniowa 1szt.
02. / przygotowalnia potraw / 14,61
3.1 Stół roboczy z szafką 1 szt.
3.2 Nadstawka chłodnicza na dodatki 5xGN ¼ 0,18kW/230V z pojemnikami 1 szt.
3.3 Opiekacz salamander dwupoziomowy 3,25kW/230V 1 szt.
3.4 Stół roboczy z półkami 2 szt.
3.5 Okap gastronomiczny z łapaczem tłuszczu o wydajności 500m3/h 1 szt.
3.6 Mikrofalówka gastronomiczna 0,9kW/230V 1 szt.
3.7 Grill kontaktowy 2,2kW/230V 1 szt.
3.8 Frytownica elektryczna, nastawna 6l 3,3kW/230V 1 szt.
3.9 Opiekacz do kebabu elektryczny do 15kg wsadu 3,6kW/230V 1 szt.
3.10 Szafa wisząca z ociekaczem na sprzęt czysty 1 kpl.
3.11 Stół roboczy z półkami 1 szt.
3.12 Zlew dwukomorowy na szafce 1 szt.
3.13 Umywalka z zestawem higienicznym 1 szt.
3.14 Szafa chłodnicza 350l
3.15 Szafa mroźnicza 250l 1 szt.
3.16 Regał ze stali nierdzewnej 1 szt.
04. / magazyn podręczny / 2,48
4.1 Zamrażarka skrzyniowa 200l 1 szt.
4.2 Regał ze stali nierdzewnej 1 szt.
05. / zmywalnia / 4,94
5.1 Zmywarka z funkcją wyparzarki 1 szt.
5.2 Stół odkładczy 1 szt.
5.3 Szafa przelotowa stojąca 1 szt.
5.4 Zlew dwukomorowy na szafce 1 szt.
5.5 Umywalka z zestawem higienicznym 1 szt.
06. / bar/ 6,43
6.1 Meble i lada 1kpl.
6.2 Kasa fiskalna 1 szt.
6.3 Chłodziarka podblatowa 130l 1 szt.
6.4 Witryna mroźnicza skrzyniowana lody 200l 1 szt.
6.5 Witryna chłodnicza na napoje 320l 1 szt.
6.6 Nalewak do piwa z chłodziarką i osprzętem 1 kpl.
6.7 Ekspres do kawy ciśnieniowy 1-kolbowy 2,8kW 1 szt.
6.8 Młynek elektryczny do kawy 140W 1szt.
6.9 Czajnik elektryczny 2,2 kW 1 szt.
6.10 Szafka wisząca 1 szt.
6.11 Umywalka z zestawem higienicznym 1 szt.
07. / sala konsumencka/ 24,91
7.1 Ława 200cm w stylu góralskim 2 szt.
7.2 Stół 200cm w stylu góralskim 1 szt.
08. / taras zewnętrzny
7.1 Ława 180cm w stylu góralskim 2 szt.
7.2 Stół 180cm w stylu góralskim 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39315000-3 - Urządzenia restauracyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42200000-8 - Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny

39221000-7 - Sprzęt kuchenny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2: Roboty budowalne
Zakres zamówienia obejmuje:
Branża budowlana
Zmiana układu funkcjonalnego lokalu gastronomicznego wymagać będzie:
• rozbiórki części ścianki działowej pomiędzy Pomieszczeniem socjalnym nr 06s i Zapleczem nr 04s z demontażem drzwi, które ponownie zostaną zabudowane w miejsce nowopowstałej zmywalni (otwór 100 x 205cm przesklepiony nadprożem 2xL19/120)
• demontażu drzwi pomiędzy Pomieszczeniem gospodarczym nr 03s i Zapleczem nr 04s, które ponownie zostaną zabudowane w miejsce nowopowstałego pomieszczenia WHS personelu nr 02 (otwór 90 x 205cm przesklepiony nadprożem 2xL19/100) oddzielając kabinę ustępu od przedsionka izolującego;
• zabudowania otworu po demontażu drzwi pomiędzy Pomieszczeniem gospodarczym nr 03s i Zapleczem nr 04s (ścianka
z płyt G-K na ruszcie stalowym);
• wykonania ścianki działowej pomiędzy nowopowstałą Przygotowalnią Potraw nr 03, a Zmywalnią nr 05 z otworem
o wymiarach 72 x 182 – miejsce na szafę przelotową (ścianka z płyt G-K na ruszcie stalowym);
• demontażu ścianki z HPL pomiędzy kabiną, a przedsionkiem izolującym w pomieszczeniu WC personelu nr 07s;
• demontażu umywalki i miski ustępowej z pomieszczenia WC personelu nr 07s;
• wykonania niezbędnych uzupełnień okładzin ściennych i posadzek po rozbiórkach
• wykonania glazurowania ścian w barze do wysokości 1,6m przy umywalce;
• wykonania niezbędnych uzupełnień malarskich (nowa ścianka działowa i poprawki po wyburzeniach / ściany i sufity)
• montażu zdemontowanej umywalki w przedsionku izolującym WHS personelu nr 02 z baterią z wyciąganą wylewką;
Branża sanitarna
Zmiana układu funkcjonalnego lokalu gastronomicznego wymagać będzie:
• doprowadzenia wody ciepłej i zimnej do umywalki w pomieszczeniu zmywalni nr 05 oraz w przedsionku izolującym pomieszczenia WHS personelu nr 02;
• odprowadzenia ścieków sanitarnych z wyżej wymienionych umywalek;
• montażu miski stojącej typu kompakt w kabinie pomieszczenia WHS personelu nr 02;
• doprowadzenia wody do ekspresu do kawy wg zaleceń producenta urządzenia;
Branży wentylacyjnej
Zmiana układu funkcjonalnego lokalu gastronomicznego wymagać będzie:
• zamontowania okapu gastronomicznego z łapaczem tłuszczu o wymiarach 250x70cm nad urządzeniami gastronomicznymi w pomieszczeniu przygotowalni potraw nr 03. Do wyciągu należy zastosować wentylator dachowy na podstawie tłumiącej odporny na wysokie temperatury.
Kanał wyrzutowy z instalacji okapowej o średnicy 200mm należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej - rury gładkie.
Kanały wentylacyjne prowadzone wewnątrz pomieszczania nie wymagają zaizolowania. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku należy zaizolować termicznie izolacją z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym o grubości 30mm
i obudować blachą stalową;
• zmiany trasy prowadzenia kanał wyciągowy ze starego WC personelu nr 07s do nowopowstałej kabiny wc
w pomieszczeniu WHS personelu nr 02;
• wykonania kratek przepływowych w celu napływu powietrza do pomieszczeń, w których realizowany jest jedynie wywiew. Kratki te powinny być zlokalizowane w dolnej części drzwi i powinny mieć minimalną powierzchnię 220cm2 (dotyczy to drzwi w pomieszczeniu Zmywalni nr 05, Magazynu podręcznego nr 04 oraz WHS personelu nr 02 – drzwi wejściowe i do kabiny wc);
Branża elektryczna
Zmiana układu funkcjonalnego lokalu gastronomicznego wymagać będzie:
• wykonania niezbędnych przeróbek instalacji elektrycznej zasilającej gniazda elektryczne – wykonania dodatkowych 7szt gniazd podwójnych
- w Barze nr 06:1szt
- w Przygotowalni potraw nr 03: 3szt na ścianie przy okapie, 1szt na ścianie przy stole z nadstawką chłodniczą, 1szt przy chłodziarce i zamrażarce;
- w Magazynie podręcznym; 1szt. przy zamrażarce skrzyniowej;
• wykonania niezbędnych przeróbek instalacji elektrycznej zasilającej włączniki światła – włącznik światła w pomieszczeniu WHS personelu załącza oprawy w jej przedsionku i kabinie;
• zapewniania podłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych zgodnie z ich dokumentacją techniczno - ruchową;
• wykonania niezbędnych ewentualnie napraw i obejść miejsc kolizyjnych elektrycznych;
Grota Solna
Zmiana aranżacji wykończenia wymagać będzie:
• montaż ścian z cegieł solnych jednostronnie szlifowanych z różowej soli Himalajskiej na profilach aluminiowych
w grocie solnej. Wymiary cegieł 20x10x5cm;
• montażu podświetlenia ściany solnej – ściana naprzeciwko wejścia do groty;
• montażu i zapewniania podłączenia jonizatora powietrza do instalacji elektrycznej zgodnie z jego dokumentacją techniczno - ruchową;
• wykonania półki drewnianej na ścianie na jonizator powietrza;
• uszczelnienia sufitu pomieszczenia groty solnej;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Dla zadania 1:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

Dla zadania 2:
a) wykonanych robót.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał(zakończył):
jedną robotę budowalną (wykonaną w ramach jednej umowy/kontraktu) polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji lub remoncie budynku. Wymagana wartość wykonanej roboty budowlanej wynosi minimum 20 000,00 zł brutto.
Przez wykonaną robotę Zamawiający rozumie zakończone zadanie inwestycyjne.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023 r. poz. 334 ze zmianami) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dotyczy zadania 2:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót stanowi - załącznik do SWZ;

Dotyczy zadania 2:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt 3 SWZ - w zakresie wykonanych robót wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.
2) Pozostałe warunki udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kazimierzaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.