eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › "Dostawa wyposażenia wzorcowej Pracowni Ergonomii Pracy (PEP) oraz Pracowni Walidacji Kompetencji (PWK) realizowana w ramach projektu "praca60plus..." cz. I-IV"Ogłoszenie z dnia 2022-07-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa wyposażenia wzorcowej Pracowni Ergonomii Pracy (PEP) oraz Pracowni Walidacji Kompetencji (PWK) realizowana w ramach projektu „praca60plus..." cz. I-IV”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050503972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spółdzielcza 8

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-441

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 856537700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: fundacja@bfkk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bfkk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa wyposażenia wzorcowej Pracowni Ergonomii Pracy (PEP) oraz Pracowni Walidacji Kompetencji (PWK) realizowana w ramach projektu „praca60plus..." cz. I-IV”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-390c2b7f-fd5c-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242580

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005525/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa na wyposażenie wzorcowej Pracowni Ergonomii Pracy (PEP) realizowana w ramach projektu „praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku emerytal...”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku emerytalnym realizowany w obszarze ergonomii, elastyczności i walidacji środowisk pracy”, WND-POWR.04.03.00-00-0043/20

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/bfkk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bfkk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Karolina Matyszewska-Marczukiewicz
2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bfkk .
3) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
- odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,... więcej szczegółów w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): informacje w SWZ oraz załącznikach do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): informacje w SWZ oraz załącznikach do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 19/WYP/60PLUS/POWER/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Nazwa Liczba
Sztuk Specyfikacja techniczna: minimalne wymagania Zamawiającego
1. Stół owalny 1 Stół owalny konferencyjny.
Specyfikacja:
 wymiary (długość x szerokość) w zakresie: 130-140 cm x 80-90 cm
 blat: drewnopodobny lub drewniany
 nogi metalowe lub drewniane lub drewnopodobne
2. Krzesło konferencyjne 3 Krzesło konferencyjne.
Specyfikacja:
 obicie: tapicerka welurowa
 kolor tapicerki: granatowy
 nogi metalowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z jak największą liczbą punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Nazwa Liczba
sztuk Specyfikacja techniczna: minimalne wymagania Zamawiającego
1. Komputer przenośny z ekranem dotykowym 1 Komputer przenośny z ekranem dotykowym.
Specyfikacja:
 procesor musi uzyskiwać wynik CPU Mark nie mniejszy niż 10 000 punktów w teście Passmark CPU zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie WWW https://www.cpubenchmark.net z dnia 30 czerwca 2022 roku. Zestawienie z 30 czerwca 2022 roku z https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html stanowi Załącznik nr 9
 wielkość ekranu dotykowego: co najmniej 13,3’’
 pamięć operacyjna RAM co najmniej 8 GB
 pojemność dysku co najmniej 512 GB wykonany w technologii SSD
 karta graficzna co najmniej 2800 pkt. GPU w teście GPUMARK zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie WWW z dnia 30 czerwca 2022 roku. Zestawienie z 30 czerwca 2022 roku z
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
stanowi Załącznik nr 10
 matryca wielkość co najmniej 13,3”
 rozdzielczość co najmniej 1920 x 1080
 co najmniej 1 port HDMI
 co najmniej 1 port VGA lub dołączona przejściówka HDMI do VGA
 co najmniej 2 x USB w tym co najmniej 1 x USB w standardzie min. 3.0
złącza lub złącze słuchawek i mikrofonu, RJ-45
 łączność bezprzewodowa WiFi 802.11
 bluetooth
 karta sieciowa RJ-45, zintegrowana 10/100/1000
 wyposażenie multimedialne: karta dźwiękowa, wbudowane głośniki
wbudowana kamera, wbudowany mikrofon
 klawiatura: w standardzie QWERTY w układzie polskim, touchpad z dwoma przyciskami lub clickpad
 system operacyjny: Microsoft Windows 10 64-bit Professional lub równoważny
2. Oprogramowanie biurowe 1 Office 2019 Standard dla jednego stanowiska lub równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagane oprogramowanie.
Specyfikacja:
 platforma: Windows
 polska wersja językowa
 liczba stanowisk: 1
 licencja wieczysta
3. Kamera cyfrowa 1 Kamera cyfrowa.
Specyfikacja:
 nagrywanie: przepustowości co najmniej 50 Mb/s
 Full HD
 wbudowany mikrofon 5.1
 rodzaj stabilizacji obrazu: optyczny
 stabilizacja obrazu
 zbliżenie cyfrowe: co najmniej x250
 zbliżenie optyczne: co najmniej x20
 rozdzielczość nagrywania filmów: co najmniej 1920 x 1080
 wbudowane Wi-fi
 złącze HDMI
 złącze USB 2.0
 zasilanie akumulatorowe
 menu w języku polskim
4. Mikrofon 1 Mikrofon pojemnościowy.
Specyfikacja:
 czułość mikrofonu: co najmniej 30 dB
 pasmo przenoszenia 20 – 20 000 Hz
 łączność: przewodowa
 złącze: mini jack 3.5 mm lub USB 2.0
 długość przewodu: co najmniej 1,5 m
 możliwość postawienia na biurku
 bez konieczności posiadania przedwzmacniacza
 bez konieczności instalacji sterowników
 zasilanie USB

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z jak największą liczbą punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Nazwa Liczba
sztuk Specyfikacja techniczna: minimalne wymagania Zamawiającego
1. Drukarka 3D z pakietem merytorycznym i akcesoriami 1 Drukarka 3D z akcesoriami.
Specyfikacja:
 intuicyjny interfejs
 zdalny podgląd wydruku
 połączenie Wi-fi
 pole robocze: co najmniej 20 x 20 x 18 cm
 co najmniej 8 filamentów PLA
 biblioteka gotowych do druku modeli 3D z technologią druku po jednym kliknięciu: co najmniej 10 tys. modeli
 karty pracy dla użytkowników
 gwarancja 24 miesiące
 szkolenie wdrożeniowe przygotowujące do używania drukarki 3D – stacjonarne lub on-line
 serwis na terenie całej Polski
 bezpłatna infolinia ze wsparciem specjalistów
2. Skaner 3D 1 Skaner 3D ze statywem i obrotowym stolikiem.
Specyfikacja:
 liczba klatek na sekundę: co najmniej 8
 obszar skanowania: co najmniej 37 x 52 cm
 rozdzielczość przestrzenna: co najmniej 0,5 mm
 odległość skanowania: w zakresie co najmniej 50-80 cm
 zasięg skanowania (tryb ręczy): co najmniej 0,5 m do 1,5 m
 zasięg skanowania (tryb obrotowy): co najmniej 0,4 m do 0,5 m
 przesyłanie danych: USB 3.0
 zgodność z systemem: co najmniej Microsoft Windows 10 64-bit
 statyw
 panel na stolik
 okablowanie zasilające skaner, stolik
 kabel USB do przesyłania danych
 dysk USB co najmniej 4G

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38520000-6 - Skanery

39162000-5 - Pomoce naukowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z jak największą liczbą punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Nazwa Liczba
sztuk Specyfikacja techniczna: minimalne wymagania Zamawiającego
1. Czaszka model anatomiczny 1 Szczegółowy model anatomiczny w skali 1:1. Model czaszki człowieka pokazujący wszystkie funkcje i struktury anatomiczne; prezentujący kości, szczęki oraz zęby. Trójwymiarowa wizualizacja, pokazująca kości i obie szczęki wraz z zębami. Model prezentujący co najmniej następujące części: kość czołową, ciemieniową, nosową, sitową, łzową, klinową, potyliczną, skroniową, jarzmową, górną szczękę, dolną szczękę i zęby. Model powinien ukazywać rzeczywisty szkielet głowy człowieka.
Specyfikacja produktu:
 model w skali 1:1
 kolor: naturalny (kość)
 wysokość: co najmniej 20 cm
 model powinien zawierać ruchome części
 z tworzywa sztucznego
2. Model szkieletu człowieka 1 Model szkieletu w naturalnej wielkości posiadający ruchomy kręgosłup, pozwalający na przechylenie modelu do przodu, do tyłu i w bok. Model posiadający ruchome kończyny, umożliwiające demonstrację różnych ruchów. Ruchomy szkielet przedstawiający po prawej stronie co najmniej 5 stawów z odpowiednim aparatem ruchowym. Model na stabilnej podstawie jezdnej. Model z co najmniej następującymi stawami wraz z aparatem ruchowym: ramienny, łokciowy, dłoni, biodrowy, kolanowy, stopowy.
Specyfikacja produktu:
 model w skali 1:1
 wysokość: co najmniej 175 cm
 materiał: tworzywo sztuczne
 ruchome kończyny
 ze zdejmowanym co najmniej 1 ramieniem i co najmniej 1 nogą
 zdejmowana czaszka rozkładana na części
 na stabilnej jezdnej podstawie
3. Model szkieletu stopy z więzadłami 1 Model szkieletu stopy przedstawiający kości stopy, stawy skokowe, więzadła oraz część kości strzałkowej i piszczelowej. Model anatomiczny naturalnej wielkości. Model szkieletu stopy powinien posiadać ruchome palce.
Specyfikacja produktu:
 model szkieletu stopy z tworzywa sztucznego
 ukazujący co najmniej: staw skokowy, więzadła, część kości strzałkowej i piszczelowej
 wymiary: co najmniej 18 x 18 x 7 cm
 zamontowany na podstawie
4. Model stawu biodrowego 1 Anatomiczny model stawu biodrowego ukazujący szczegółową budowę stawu biodrowego oraz otaczające wiązadła oraz co najmniej następujące struktury: grzebień kości biodrowej, kość biodrowa, kość łonowa, staw biodrowy, kość udowa, więzadła stawowe.
Specyfikacja produktu:
 model stawu biodrowego z więzadłami
 wymiary: co najmniej 28 x 18 x 13 cm
 na podstawie
5. Model szkieletu ręki z jej anatomiczną budową 1 Anatomiczny model dłoni zamocowany na podstawie.
Specyfikacja produktu:
 materiał: tworzywo sztuczne
 kolor: naturalny (kość)
 rozmiar: naturalnej wielkości
 na podstawie
6. Model prostaty 1 Model przedstawiający zdrową prostatę, rozrost prostaty i prostatę z nowotworem.
7. Model stawu kolanowego ze zwyrodnieniem stawu kolanowego 1 Model stawu kolanowego ze zmianami reumatycznymi przedstawiający zdrowe kolano i kolano ze zmianami reumatycznymi (reumatoidalne zapalenie stawów). Główny model umieszczony na podstawie przedstawia zdrowe kolano w przekroju podłużnym. Zdrowe kolano ukazujące co najmniej następujące elementy: kość udowa, piszczel, kość strzałkowa, łąkotki, kłykcie, więzadło krzyżowe. Dodatkowo model z reumatoidalnym zapaleniem stawów i innymi stadiami choroby (co najmniej: wysięk stawu, uszkodzona chrząstka w kolanie, błona maziowa w stanie zapalnym, obrzęk torebki stawowej).
Specyfikacja:
 wielkość w zakresie: 45%-55% naturalnej wielkości
 modele umieszczone na podstawie
8. Model niewydolności żylnej 1 Model na podstawie przedstawiający co najmniej następujące objawy i skutki niewydolności żylnej: ropne zapalenie skóry, obrzęk limfatyczny, zapalenie zastoinowe, stwardnienie skórnotłuszczowe, wrzód żylny, zanik naczyń krwionośnych, grzybicze zrogowacenie paznokci, zapalenie naczyń, zapalenie tkanki łącznej, żylaki, wrzód stopy.
9. Model złamania udowego i chorobą zwyrodnieniową 1 Model złamania udowego i chorobą zwyrodnieniową. Staw biodrowy z oznaczonymi co najmniej 6 miejscami złamań kości udowej oraz chorobą zwyrodnieniową stawu. Posiadający wszystkie zewnętrzne cechy anatomiczne budowy kostnej z zaznaczonymi miejscami, w których najczęściej dochodzi do złamań oraz typowe objawy zużycia elementów stawu biodrowego (np. choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego).
Specyfikacja:
 wysokość: co najmniej 20 cm
 model na podstawie
10. Model implantu stawu biodrowego 1 Model implantu stawu biodrowego przedstawiający 3 stawy biodrowe: chory, zdrowy, z wszczepionym implantem.
Specyfikacja:
 modele ruchome
 odczepiane niektóre części
 na podstawie
11. Konsekwencje palenia tytoniu – pokaz 3D 1 Konsekwencje palenia tytoniu pokaz 3D, ukazujący realne skutki na organach ludzkich palenia tytoniu. Zawierający naturalnej wielkości, kolorowe, dokładne modele narządów.
12. Skutki nadużywania alkoholu – pokaz 3D 1 Skutki nadużywania alkoholu pokaz 3D, ukazujący realne skutki na organach ludzkich nadużywania alkoholu. Zawierający naturalnej wielkości, kolorowe, dokładne modele narządów.

13. Skutki używania narkotyków – pokaz 3D 1 Skutki używania narkotyków pokaz 3D, ukazujący realne skutki na organach ludzkich używania narkotyków. Zawierający naturalnej wielkości, kolorowe, dokładne modele narządów

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162000-5 - Pomoce naukowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z jak największą liczbą punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcę, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
oraz załącznik nr 3 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

e) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości nieprzekraczającej 20 % wysokości brutto wynagrodzenia wykonawcy,
2) Udzielenie zaliczki może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy, który zawierać będzie, co najmniej: wnioskowaną kwotę zaliczki, pożądany termin jej udzielenia oraz rodzaj, zakres i deklarowany termin realizacji części zamówienia, której finansowania dotyczy zaliczkowana kwota.
3) Wypłata zaliczki może nastąpić po podpisaniu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie, w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
4) Ostateczną decyzję odnośnie wielkości (w granicach wskazanych w rozdział I pkt 13 1) SWZ) i terminu przyznania zaliczki podejmować będzie Zamawiający. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie względem Zamawiającego o udzielenie zaliczki.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej: „Pzp”.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych poniżej:
1) w przypadku wycofania z produkcji/sprzedaży lub zaprzestania produkcji jakiegokolwiek modelu/typu Sprzętu wskazanego w ofercie Wykonawcy, Wykonawca dostarczy obecnie produkowany/sprzedawany model/typ Sprzętu o parametrach posiadających co najmniej równorzędne cechy, parametry i funkcjonalność, jak Przedmiot umowy wskazany w ofercie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt wycofania modelu/typu Sprzętu wskazanego w ofercie Wykonawcy wraz z konfiguracją Sprzętu obecnie produkowanego celem akceptacji przez Zamawiającego,
2) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego Sprzętu, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 Umowy danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w załącznikach do Umowy dla Sprzętu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt spełniania przez sprzęt zastępczy wymagań określonych w załącznikach do Umowy,
3) w zakresie terminu realizacji Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego o czas trwania tych okoliczności,
4) w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/bfkk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.