eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › Dostawa artykułów spożywczych oraz jaj kurzych z podziałem na zadaniaOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych oraz jaj kurzych z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.PROF.ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO W JAROSŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296638

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 18

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 621 46 11

1.5.8.) Numer faksu: 16 621 24 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spzozjaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzozjaroslaw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych oraz jaj kurzych z podziałem na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a62971ca-ff94-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241068

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039343/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa artykułów spożywczych i jaj kurzych z podziałem na zadania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu 37-500 ul. Kościuszki nr 18
• kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ Jarosławiu: telefon: 16 6240656; e e-mail: daniel.panek@mpls.com.pl ; iod@spzozjaroslaw,pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa artykułów spożywczych oraz jaj kurzych z podziałem na zadania”.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawa z dnia 11 września 2019 r.. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-3502/35/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Budyń śmietankowy 64g szt. 40
2 Chili pieprz cayenne 720g szt. 1
3 Chrzan tarty 180- 260g ( nie mniej niż 50% chrzanu) szt. 150
4 Cukier paczkowany kg 400
5 Cukier puder 500g kg 3
6 Cukier waniliowy 32g szt. 20
7 Cynamon 20 g szt. 20
8 Curry 20g szt. 20
9 Czosnek granulowany 1000g szt. 1
10 Dżem N/S wiśniowy , truskawkowy 280g (nie mniej niż 30-40% owoców) szt. 200
11 Fasola "Jaś" 500g kg 60
12 fasolka konserwowa 400g (czerwona, biała) szt. 30
13 Gałka muszkatołowa 15g szt. 10
14 Groch żółty łuskany połówka 500g szt. 60
15 Groszek konserwowy 400g szt. 150
16 Herbata ekspresowa typu "MINUTKA" op. 140g (100szt) - mieszanka herbat czarnych rozdrobnionych w szaszetkach. szt. 20
17 Herbata liściasta Madras 100g - mieszanka herbat czarnych o liściu drobnym (ciętym) pozwalającym uzyskać mocny, aromatyczny napar. szt. 250
18 Imbir mielony 20g szt. 20
19 Kakao 200g szt. 60
20 Kasz gryczana 1000g kg 30
21 Kasz jaglana 500g szt. 60
22 Kasza jęczmienna średnia kg 70
23 Kasza manna kg 30
24 Kasza pęczak 500g kg 20
25 Kawa zbożowa 500g szt. 100
26 Keczup - łagodny 480g bez dodatku substancji konserwujących ( min 160g pomidorów na 100g produktu) szt. 120
27 Kisiel ( rożne rodzaje smaków) bez cukru 1000g szt. 10
28 Kminek 500g szt. 3
29 Koncentrat pomid. 30% ( produkt otrzymany ze świeżych lub mrożonych, dojrzałych, czerwonych pomidorów poddany procesowi przetarcia i zagęszczenia, utrwalony termicznie, w opakowaniu hermetycznie zamkniętym) op. 360g szt. 40
30 Koncentrat pomid. 30% ( produkt otrzymany ze świeżych lub mrożonych, dojrzałych, czerwonych pomidorów poddany procesowi przetarcia i zagęszczenia, utrwalony termicznie, w opakowaniu hermetycznie zamkniętym) op. 4550g szt. 10
31 Koper suszony - nać 20g szt. 30
32 Kukurydza konserwowa 400g szt. 100
33 Kurkuma 1000g szt. 1
34 Kwasek cytrynowy 20g szt. 100
35 Liść laurowy 1000g szt. 1
36 Majeranek 1000g szt. 2
37 Majonez ( konsystencja gęsta, jasnożółta do żółtej, produkt naturalny, skład: olej, nie mniej niż 6% żółtka jaj,musztarda,ocet lub kwasek cytrynowy, cukier, sól,b/dodatków stabilizatorów i substancji zagęszczających) 0.85 L szt. 40
38 Majonez ( konsystencja gęsta, jasnożółta do żółtej, produkt naturalny, skład: olej, nie mniej niż 6% żółtka jaj,musztarda,ocet lub kwasek cytrynowy, cukier, sól,b/dodatków stabilizatorów i substancji zagęszczających) 5L szt. 20
39 Makaron(rurki,świderki,spagetti ,risini,muszelki,nitka) kg 200
40 Makaron razowy 400g kg 40
41 Marmolada wieloowocowa 0,9L - 1,150-kg szt. 25
42 Mąka pszenna typ 450 paczkowana 1000g (Zamoyska) kg 300
43 Mąka pszenna typ 500 paczkowana 1000g kg 300
44 Mąka ziemniaczana 500g kg 5
45 Mąka żytnia razowa (żurek) kg 10
46 Miód wielokwiatowy 25g. szt. 300
47 Musztarda Delikatesowa 900g szt. 40
48 Musztarda Delikatesowa 210g szt. 30
49 Ocet 500 l L 25
50 Olej ( rzepakowy, uniwersalny) 1 L szt. 50
51 Olej ( rzepakowy, uniwersalny) 5 L szt. 50
52 Papryka mielona słodka 500g szt. 2
53 Pasztet drobiowy 160g szt. 300
54 Pieprz naturalny czarny mielony 1000g kg 2
55 Pieprz ziołowy 1000g szt. 20
56 Pietruszka suszona - nać 20g szt. 60
57 Płatki jęczmienne 500g szt. 50
58 Płatki owsiane górskie 500g szt. 60
59 Powidło śliwkowe 290-300g szt. 150
60 Przyprawa w płynie typu "Winiary" 1 kg szt. 30
61 Rodzynki 100g szt. 40
62 Ryż szt. 150
63 Soczewica ( czerwona, zielona ) 350g kg 15
64 sok 0,33 l (grejpfrut,wielowarzywny,pomidorowy) szt. 20
65 Sól szt. 150
66 Śliwki suszone 200g ( bez pestek ) szt. 20
67 Vegeta (np.Vegeta Natur) skład: sól morska, suszone warzywa 32% (marchew, pasternak, cebula, ziemniaki, seler, pomidory, por, papryka, natka pietruszki), cukier, lubczyk, pieprz czarny, kurkuma, czosnek, koper. Nie zawiera glutaminianu sodu. kg 30
68 Ziele angielskie opakowanie 500g szt. 1
69 Zioła prowansalskie 1000g szt. 2
Ilości miesięczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15871000-4 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert:
Kryterium 1 - Cena
Zasady oceny kryterium „Cena ” waga kryterium 100 %
Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:

oferowana najniższa cena brutto
cena = ---------------------------------------------------------------------x 100 x waga 100 %
cena brutto oferty badanej


a) Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą ocena na podstawie sumy otrzymanych punktów w kryteriach: cena
b) Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie
z zasadami arytmetyki.
c) Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert tj. terminu płatności, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
d) Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców , którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe , nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowali w pierwotnie złożonych ofertach.
e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

3.STANDARDY JAKOŚCIOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH CECH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamawiający w SWZ określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, takich jak:
a) Przedmiot zamówienia – Przedmiot zamówienia został określony w Rozdziale IV, w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz Cenowo oraz Załączniku nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia
b) Zakres zamówienia – Zakres zamówienia został określony w Rozdziale IV oraz w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz Cenowy
c) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – Wymagania zostały określone:
- w Rozdziale IV oraz Załączniku numer 3 – opis Przedmiotu Zamówienia
-w Projekcie umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Jaja kurze świeże konsumpcyjne klasy ,,L” (63-73g) szt. 1200
ilość miesięczna

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert:
Kryterium 1 - Cena
Zasady oceny kryterium „Cena ” waga kryterium 100 %
Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:

oferowana najniższa cena brutto
cena = ---------------------------------------------------------------------x 100 x waga 100 %
cena brutto oferty badanej


a) Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą ocena na podstawie sumy otrzymanych punktów w kryteriach: cena
b) Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie
z zasadami arytmetyki.
c) Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert tj. terminu płatności, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
d) Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców , którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe , nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowali w pierwotnie złożonych ofertach.
e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

3.STANDARDY JAKOŚCIOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH CECH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamawiający w SWZ określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, takich jak:
a) Przedmiot zamówienia – Przedmiot zamówienia został określony w Rozdziale IV, w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz Cenowo oraz Załączniku nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia
b) Zakres zamówienia – Zakres zamówienia został określony w Rozdziale IV oraz w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz Cenowy
c) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – Wymagania zostały określone:
- w Rozdziale IV oraz Załączniku numer 3 – opis Przedmiotu Zamówienia
-w Projekcie umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Aktualne na dzień składania oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Ustawy Pzp, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (załącznik nr 4 do SWZ).
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, zamawiający będzie żądał poniższych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające przyznanie i stosowanie systemu HACCP określone w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2022poz. 2132 (Dz.U. nr 171 poz. 1225).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające przyznanie i stosowanie systemu HACCP określone w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2022poz. 2132 (Dz.U. nr 171 poz. 1225).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
(w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie
z art. 58 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec zamawiającego.

11. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku/oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z treścią załącznika nr 6 (jeżeli dotyczy).
Ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenie, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale XIV pkt 10 SWZ (o ile dotyczy), a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, a także oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X pkt 3a SWZ składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Zakupowej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow.
8. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w ust. 7 Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę, każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i Podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy) oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
9. Oświadczenie należy złożyć (przekazać) wraz z oferta w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym; przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i Podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy).
10. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie składania ofert, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, wezwany zostanie do jego złożenia na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony ustalają, że dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji dostaw:
− jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego,
w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi,
− jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.