eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm Śląski › Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części - etap I - Przebudowa inst. CO, inst. elektrycznej w części GSK i GOPS oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowejOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części – etap I - Przebudowa inst. CO, inst. elektrycznej w części GSK i GOPS oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHEŁM ŚLĄSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: UG Chełm Śląski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Konarskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełm Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-403

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 322257504

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@chelmsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmsl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części – etap I - Przebudowa inst. CO, inst. elektrycznej w części GSK i GOPS oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca00c16d-feeb-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239955

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003664/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części – etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ca00c16d-feeb-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Rozdział XIV - SWZ
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozdział XIV - SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://bip.chelmsl.pl/zamowienia-publiczne/rok-2023

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział II - SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział II - SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.6.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział IV - SWZ
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części – etap I - Przebudowa instalacji CO, instalacji elektrycznej w części GSK i GOPS oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w całym budynku, z wyłączeniem żłobka - położonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników na działkach nr 1149/32, 1059/32”.
4.1. Zamówienie obejmuje przebudowę budynku związaną z:
4.1.1. przebudową instalacji Centralnego Ogrzewania CO w części obejmującej tylko lokale użytkowe obejmujące Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS i Gminną Spółkę Komunalną GSK (na rzutach poziomych rysunków projektu szlafura z ukośnych linii w kolorze czerwonym),
4.1.2. przebudową instalacji elektrycznej (bez wykonania głównego zasilania budynku i bez przeciwpożarowego wyłącznika prądu – realizacja tych robót w zamówieniu dotyczącym żłobka) w części obejmującej tylko lokale użytkowe obejmujące GOPS i GSK (na rzutach poziomych rysunków projektu szlafura z ukośnych linii w kolorze czerwonym),
4.1.3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w całym budynku, z wyłączeniem żłobka.
4.1.4. Wykonaniem pomieszczenia socjalnego w Gminnej Bibliotece Publicznej GBP wraz ze wszystkimi instalacjami, rozbudową TBB, osprzętem elektrycznym, zlewem i armaturą wodno-kanalizacyjną dla tego pomieszczenia, oraz przebudowa CO w GBP

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień wykonawcy, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7. PZP w wys. 50% wartości umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Rozdział XX - SWZ
1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu
Do oceny ofert przyjmie się okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady nie krótsze niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział VIII - SWZ
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym : Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów : Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: w postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek ten spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej , to jest: wykonawca spełni udział w postępowaniu, jeżeli wykaże się:
2.4.1. doświadczeniem – jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje każdą z poniżej wymienionych robót:
2.4.1.1. co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200m2 oraz o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto,
oraz
Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki ten spełnia przynajmniej jeden z wykonawców na podstawie jednego zamówienia. Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi wykazać, że warunek ten spełnia na podstawie jednego zamówienia,
2.4.2. dysponowaniem na etapie realizacji zamówienia minimum osobami z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej i sanitarnej, które będzie pełnić rolę kierowników robót dla przedmiotowej inwestycji,
Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek ten spełnia przynajmniej jeden wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1. Formularz ofertowy wykonawcy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ;
1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania aktualne na dzień składania ofert – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ ;
1.2.1. informacje o podmiotach, na których zasoby powołuje się wykonawca – należy je zawrzeć w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.2. – składane są w przypadku powoływania się wykonawcy na zasoby innych podmiotów.
Podmioty, na których zasoby powołuje się wykonawca winny złożyć Wykonawcy:
 Zobowiązanie Podmiotu Trzeciego Załącznik nr 3 do SWZ,
 oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1.2,
 klauzulę informacyjną o której mowa w punkcie 1.4.
1.2.2. informacje o podwykonawcach – należy je zawrzeć w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.2. – składane są w przypadku gdy Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu;
1.2.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.2. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Każdy z wykonawców składa również klauzulę, o której mowa w punkcie 1.4.
1.3. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.
1.4. klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych składana przez wykonawcę/pełnomocnika/osobę występująca w imieniu wykonawcy/osoby reprezentujące wykonawców, o których mowa w pkt 1.2.3./osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w pkt. 1.2.1. – wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do SWZ;
1.5. Dowód wpłacenia/wniesienia Wadium – zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z Rozdziałem XVII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
2.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2.2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2.3. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
2.4. wykaz robót budowlanych:
2.4.1. o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto dla co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200m2
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Zakres wykazu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale VIII pkt 2.4.1 SWZ w zakresie doświadczenia. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
2.5. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowana tymi osobami; wykaz osób powinien spełniać minimalne wymagania określone w Rozdziale VIII pkt 2.4.2 SWZ – wykaz osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.1. Formularz ofertowy wykonawcy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ;
1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania aktualne na dzień składania ofert – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ ;
1.2.1. informacje o podmiotach, na których zasoby powołuje się wykonawca – należy je zawrzeć w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.2. – składane są w przypadku powoływania się wykonawcy na zasoby innych podmiotów.
Podmioty, na których zasoby powołuje się wykonawca winny złożyć Wykonawcy:
 Zobowiązanie Podmiotu Trzeciego Załącznik nr 3 do SWZ,
 oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1.2,
 klauzulę informacyjną o której mowa w punkcie 1.4.
1.2.2. informacje o podwykonawcach – należy je zawrzeć w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.2. – składane są w przypadku gdy Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu;
1.2.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.2. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Każdy z wykonawców składa również klauzulę, o której mowa w punkcie 1.4.
1.3. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.
1.4. klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych składana przez wykonawcę/pełnomocnika/osobę występująca w imieniu wykonawcy/osoby reprezentujące wykonawców, o których mowa w pkt 1.2.3./osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w pkt. 1.2.1. – wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do SWZ;
1.5. Dowód wpłacenia/wniesienia Wadium – zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z Rozdziałem XVII SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Rozdział XVII - SWZ
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych).
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 14.06.2023 r. do godz. 12:00.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. w pieniądzu,
3.2. w gwarancjach bankowych,
3.3. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Rozdział XIII - SWZ
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt 1.2. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 455 PZP, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rozdział XXIII - SWZ oraz załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.