eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm Śląski › Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części - etap I - Przebudowa inst. CO, inst. elektrycznej w części GSK i GOPS oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowejOgłoszenie z dnia 2023-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części – etap I - Przebudowa inst. CO, inst. elektrycznej w części GSK i GOPS oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHEŁM ŚLĄSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: UG Chełm Śląski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Konarskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełm Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-403

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 322257504

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@chelmsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmsl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ca00c16d-feeb-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części – etap I - Przebudowa inst. CO, inst. elektrycznej w części GSK i GOPS oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca00c16d-feeb-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00283110

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003664/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części – etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239955

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271.6.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1184638,12 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział IV - SWZ
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części – etap I - Przebudowa instalacji CO, instalacji elektrycznej w części GSK i GOPS oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w całym budynku, z wyłączeniem żłobka - położonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników na działkach nr 1149/32, 1059/32”.
4.1. Zamówienie obejmuje przebudowę budynku związaną z:
4.1.1. przebudową instalacji Centralnego Ogrzewania CO w części obejmującej tylko lokale użytkowe obejmujące Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS i Gminną Spółkę Komunalną GSK (na rzutach poziomych rysunków projektu szlafura z ukośnych linii w kolorze czerwonym),
4.1.2. przebudową instalacji elektrycznej (bez wykonania głównego zasilania budynku i bez przeciwpożarowego wyłącznika prądu – realizacja tych robót w zamówieniu dotyczącym żłobka) w części obejmującej tylko lokale użytkowe obejmujące GOPS i GSK (na rzutach poziomych rysunków projektu szlafura z ukośnych linii w kolorze czerwonym),
4.1.3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w całym budynku, z wyłączeniem żłobka.
4.1.4. Wykonaniem pomieszczenia socjalnego w Gminnej Bibliotece Publicznej GBP wraz ze wszystkimi instalacjami, rozbudową TBB, osprzętem elektrycznym, zlewem i armaturą wodno-kanalizacyjną dla tego pomieszczenia, oraz przebudowa CO w GBP

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 PZP – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: Złożone w niniejszym postępowaniu oferty przewyższają kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, to jest kwotę 1 000 000,00 zł brutto.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1940620,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1940620,90 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.