eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm Śląski › Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części - etap I - Przebudowa inst. CO, inst. elektrycznej w części GSK i GOPS oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowejOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części – etap I - Przebudowa inst. CO, inst. elektrycznej w części GSK i GOPS oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHEŁM ŚLĄSKI

1.2.) Oddział zamawiającego: UG Chełm Śląski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258747

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Stanisława Konarskiego 2

1.4.2.) Miejscowość: Chełm Śląski

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-403

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.4.7.) Numer telefonu: 322257504

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@chelmsl.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmsl.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252574

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00239955

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
Rozdział XVII - SWZ
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych).
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 14.06.2023 r. do godz. 12:00.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. w pieniądzu,
3.2. w gwarancjach bankowych,
3.3. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).

Po zmianie:
Rozdział XVII - SWZ
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych).
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 15.06.2023 r. do godz. 12:00.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. w pieniądzu,
3.2. w gwarancjach bankowych,
3.3. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-14 12:00

Po zmianie:
2023-06-15 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-14 12:15

Po zmianie:
2023-06-15 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-13

Po zmianie:
2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.