eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołomin › Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-07-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych wraz z opieką
w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015667238

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Wołomin

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227762505

1.5.8.) Numer faksu: 227762610

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zeasip@zeasip.wolomin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zeasip.wolomin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych wraz z opieką
w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21e1c1ed-fc4c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239082

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051594/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-21e1c1ed-fc4c-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formularze do komunikacji na https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
• Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 4, 05-200 Wołomin;
• kontakt do inspektora danych osobowych w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół
i Przedszkoli w Wołominie: Aleksander Jaszczołt; kontakt email: aleksander.jaszczolt @gmail.com;
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
• odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm), dalej „ustawa Pzp";
• Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 80 oraz art. 269 ust. 3 ustawy Pzp;
• obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• posiadają Państwo:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Państwu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AO.2201.1.MD.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 667705 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów/dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin do szkół podstawowych i ponadpodstawowych lub innych placówek oświatowych wymienionych w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) wraz z usługami opieki nad dowożonymi uczniami/dziećmi w roku szkolnym 2022/2023.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje transport z miejsca zamieszkania uczniów/dzieci do szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i innych placówek oświatowych oraz powrót z ww. placówek do miejsca zamieszkania uczniów/dzieci, zapewnienie im opieki w czasie transportu jak również do momentu przekazania pod opiekę opiekunowi ze szkoły lub innej placówki oraz od momentu odebrania od opiekuna szkoły lub innej placówki do momentu przekazania ucznia/dziecka rodzicowi/opiekunowi prawnemu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cenę należy podać jako cenę netto i brutto (z uwzględnieniem podatku VAT). Cena powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zmówienia obejmujące zakres opisany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i projektowanych postanowieniach umowy oraz inne czynności, bez których nie można zrealizować zamówienia.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
4. Kwoty należy zaokrąglać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na zasadach matematycznych.
5. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki rachunkowe i pisarskie. Jeżeli Wykonawca wstawi w ofercie cenę oferty cyframi inną niż słownie, Zamawiający uzna za poprawną cenę wpisaną cyframi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne – rok produkcji samochodu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180, z późn. zm.) lub analogiczny dokument wydany na podstawie przepisów wcześniejszych lub na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że posiada zdolność zawodową tj.:
1) wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej dwie usługi, obejmujące swoim zakresem codzienny (tzn. w dni nauki szkolnej) dowóz uczniów, realizowany w sposób ciągły tzn. nieprzerwanie przez okres minimum 6 miesięcy o wartości brutto co najmniej 200 000,00 zł każda usługa wykonywana w ramach jednej umowy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców będzie spełniał warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia. W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, cały wyżej opisany warunek musi spełniać podmiot, na którego zasoby wykonawca się powołuje.
Usługi te muszą być potwierdzone zaświadczeniem stwierdzającym ich należyte wykonanie i nie mogą być łączone z innymi umowami.
Powyższe winno być przedstawione w formie wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SWZ;

2) potencjał kadrowy, tzn. dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia:
Personelem (kierowcami/opiekunami) w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji zamówienia w sposób wskazany w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. Zamawiający wskazuje, że wykonawca dysponować ma co najmniej 5 takimi osobami – kierowcami oraz 5 osobami-opiekunami, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Zatrudnieni przez wykonawcę kierowcy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym posiadać mają właściwe kwalifikacje: tj. być kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym i ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy, przepisów bhp oraz ppoż. Kierowcy wykonawcy skierowani do wykonania przedmiotowych usług posiadać mają także aktualne zaświadczenie o dopuszczeniu do wykonywania zawodu kierowcy wydane przez uprawnionego lekarza do badania kierowców.

Opiekunowie wykonawcy posiadają zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W każdym z pojazdów realizujących usługi znajdować się ma minimum jeden opiekun.

Ze względu na specyfikę świadczonej usługi (konieczność opieki nad uczniami/dziećmi bezpośrednio w trakcie przewozu) osobą powołaną do sprawowania opieki nad dziećmi/uczniami nie może być kierowca pojazdu dokonujący przewozu uczniów/dzieci.

Wykonawca zapewni w okresie trwania umowy na danej trasie przewozu dzieci/uczniów tych samych pracowników, dokonując tylko minimalnych zmian osobowych i tylko w uzasadnionych przypadkach.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SWZ.

3) potencjał techniczny, tzn. dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował minimum 5 (pięcioma) pojazdami przystosowanymi do przewodu osób niepełnosprawnych, w tym zapewniającymi możliwość transportu osób na wózkach, wyprodukowanymi w roku 2012 r. lub nowszymi. Wzór oświadczenia dot. dysponowania pojazdami znajduje się w załączniku nr 8 do niniejszej SWZ.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale IV ust .4 niniejszej SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w:
1) w art. 108 ust. 1 Pzp.;
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4,5 i 7 Pzp oraz pkt 8-10 Pzp;
3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
4) Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 4.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w Rozdziale IV uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną, z zastrzeżeniem warunku w zakresie zdolności zawodowej, gdzie warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowania zamiast podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania sporządzonego zgodnie ze wzorem załącznika nr 9 do SWZ. UWAGA - Oświadczenie składane jest przez wykonawcę jedynie na żądanie Zamawiającego;
b) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania wykonawca/wykonawcy składają odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Dotyczy również wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp stanowi jedynie wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, ponieważ wymagał ich złożenia w ogłoszeniu i dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia.
1) Wykaz podmiotowych środków dowodowych wymaganych od wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami co zostanie wykazane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
c) licencję na wykonywanie transportu drogowego osób.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299, z późn.zm.).

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w:
PEKAO S.A.,
nr: 67 1240 6074 1111 0010 4009 1432

z adnotacją: WADIUM - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023 – znak sprawy AO.2201.1.MD.2022

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w Rozdziale IV uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną, z zastrzeżeniem warunku w zakresie zdolności zawodowej, gdzie warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z paragrafem 10 PPU załącznik 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.