eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i przygotowania posiłków (...)Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i przygotowania posiłków (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240582275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Północna 9b

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 615-50-30 lub 745-10-40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@mznk.jaworzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mznk.jaworzno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie zasobem komunalnym.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i przygotowania posiłków (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d62e9eb-fdf8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238596

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060058/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego typu E [...]

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d62e9eb-fdf8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Szczegóły dotyczące komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą zawarto w rozdziale XI SWZ, a składania ofert w rozdziale XVII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w języku polskim, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zgodnie z art. 7 pkt 23 ustawy Pzp, poprzez środki komunikacji elektronicznej należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 roku, poz. 344).
Zamawiający dopuszcza sporządzanie dokumentów w formatach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 526).
3. Zgodnie z art. 63 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składanie ofert oraz oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, odbywa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia), podany jest w rozdziale I ust. 8 SWZ.
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
6. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia podany jest w rozdziale I ust. 4 SWZ.
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie e-Zamówienia będzie miał dostęp do formularzy służących do komunikacji z Zamawiającym oraz do formularzy umożliwiających złożenie lub wycofanie oferty.
Uwaga!
Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją zakładania konta użytkownika, dostępną na Platformie e-Zamówienia, kafelek „Centrum Pomocy”.
8. Zamawiający rekomenduje komunikację w postępowaniu, (z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu), za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji dostępnych na Platformie e-Zamówienia, w zakładce „Formularze” („Formularz do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. „Formularz do komunikacji” umożliwia również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458-77-99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
10. W przypadku awarii Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.publiczne@mznk.jaworzno.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
11. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-Zamówienia, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datę potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/ informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
12. Wszystkie wysłane i odebrane przez Wykonawcę wiadomości widoczne będą po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
(...)
Pozostałe zapisy znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.: 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku) - zwanego dalej jako „RODO”, informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę, jest Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Północnej 9b.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych - kontakt: iod@mznk.jaworzno.pl
3. Dane osobowe podane przez Wykonawcę, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pod nazwą:
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i przygotowania posiłków, do instalacji znajdujących się w budynkach mieszkalnych przy: ul. Północnej 9c, ul. Pożarowej 2, ul. Pożarowej 6, ul. Solskiego 4 w Jaworznie, użytkowych przy: ul. Strażackiej 11, ul. Celników 3 w Jaworznie, zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, oznaczenie sprawy DZP.261.2.3.2023.
4. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawcę, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Dane osobowe podane przez Wykonawcę, będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w ust. 3 celu, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio lub pośrednio dotyczących Wykonawcy, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych podanych przez Wykonawcę, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych podanych przez Wykonawcę, *
* - Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, *
* - Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO.
9. Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3: lit. b, lit. d lub lit. e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Wykonawcę, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
(...)
Pozostałe zapisy znajdują się w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.261.2.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i przygotowania posiłków, do instalacji znajdujących się w budynkach mieszkalnych przy: ul. Północnej 9c, ul. Pożarowej 2, ul. Pożarowej 6, ul. Solskiego 4 w Jaworznie, użytkowych przy: ul. Strażackiej 11, ul. Celników 3 w Jaworznie, zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.
Termin wykonania zamówienia: od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku.
Przedmiot zamówienia określa Charakterystyka poszczególnych budynków, stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.
2. Za ofertę najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą liczbę punktów (w skali 0 - 100 punktów), w kryterium cena (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia - 100 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zgodnie z art. 113 ustawy Pzp (wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych) - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zgodnie z art. 114 ustawy Pzp (np. zezwolenia, licencje, koncesje, wpis do rejestru działalności regulowanej, status członka organizacji):
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 roku, poz. 1385 z późniejszymi zmianami), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 roku, poz. 1385 z późniejszymi zmianami), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej,
lub
aktualną umowę generalną na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego, na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczenia paliwa gazowego, tj. budynki Zamawiającego, podpisaną z OSD posiadającym aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego - w przypadku Wykonawców niebędących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców bądź wszyscy Wykonawcy łącznie wykażą powyższe,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zgodnie z art. 115 ustawy Pzp (np. minimalne roczne przychody, stosunek aktywów do zobowiązań, ubezpieczenie OC, posiadanie określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych) - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z art. 116 ustawy Pzp (w tym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, normy zarządzania jakością, systemy lub normy zarządzania środowiskowego) - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, nie może polegać na potencjale innych podmiotów. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ze swej istoty przypisany jest bezpośrednio Wykonawcy.
3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa powyżej, nastąpi na podstawie przedłożonych podmiotowych środków dowodowych, których wykaz został określony w rozdziale VIII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 roku, poz. 1385 z późniejszymi zmianami), wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Decyzja (koncesja) winna być ostateczna. Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale VII ust. 2 pkt 2 lit. a SWZ.
2. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 roku, poz. 1385 z późniejszymi zmianami), wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.
Decyzja (koncesja) winna być ostateczna,
lub
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania podpisanej aktualnej umowy generalnej na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego, stanowiące załącznik nr 7 do SWZ – w przypadku Wykonawców niebędących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.
Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale VII ust. 2 pkt 2 lit. b SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum Wykonawców, spółka cywilna).
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile pełnomocnictwo/upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich wspólników spółki i łącznie wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile powyższe wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie Strony umowy (forma aneksu do umowy).
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z art.:
1) 439 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późniejszymi zmianami), tj. przewiduje możliwość zmiany (indeksacji) cen jednostkowych netto dotyczących sprzedaży paliwa gazowego, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 2 Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących zalącznik nr 8 do SWZ, oraz dodatkowo określa sposób regulacji i postępowania:
a) indeksacja cen jednostkowych, będzie następowała na podstawie wskaźnika C, który wyliczany będzie wg wzoru, o którym mowa w lit. e niniejszego punktu, gdzie wskaźnik C wyliczony zostanie na podstawie informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, publikowanej na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki, z uwzględnieniem, iż:
– indeksacja nastąpi jeden raz w ciągu trwania umowy i będzie realizowana na podstawie informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie średniej kwartalnej ceny zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich UE lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, publikowanej za IV kwartał 2023 roku,
– zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) wartości umowy z tytułu indeksacji cen jednostkowych będzie obowiązywać począwszy od I kwartału 2024 roku.
b) po publikacji informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uprawniającej Strony umowy do dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strona zainteresowana zmianą winna złożyć drugiej Stronie stosowny wniosek w sprawie indeksacji wynagrodzenia, w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od dnia publikacji, w którym zostaną podane ceny jednostkowe netto dotyczące sprzedaży paliwa gazowego, o których mowa
w rozdziale VI ust. 2 pkt 2 Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ, po zastosowaniu wskaźnika indeksacji C,
(...)
Więcej szczegółowych zapisów znajduje się w SWZ.

2) 455 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późniejszymi zmianami), tj. bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz dodatkowo określa w szczególności następujące przypadki zmian:
a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie wystąpienia zmiany Taryfy Sprzedawcy oraz zmiany Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie cen jednostkowych, w zakresie jakim znajdują one zastosowanie do umowy.
b) zmiana wysokości mocy umownej, na zasadach wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
c) zmiana podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w treści złożonej przez Wykonawcę oferty do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, oznaczenie sprawy DZP.261.2.3.2023, lub rezygnacja z podwykonawcy.
3) w przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, o której mowa w pkt 2 lit. a niniejszego ustępu, Wykonawca winien dostarczyć pisemną - w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w rozdziale IV ust.: 1 i 2 Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ, ofertę zawierającą propozycje cen jednostkowych za sprzedaż paliwa gazowego oraz za dystrybucję paliwa gazowego, która zostanie dołączona w formie załącznika do obowiązującej umowy.
(...)
Pozostałe zapisy znajdują się w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Cały proces złożenia oferty ma miejsce na stronie: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, pełne dane dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia znajdują się w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.