eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i przygotowania posiłków (...)Ogłoszenie z dnia 2023-06-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i przygotowania posiłków (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240582275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Północna 9b

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 615-50-30 lub 745-10-40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@mznk.jaworzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mznk.jaworzno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d62e9eb-fdf8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie zasobem komunalnym.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i przygotowania posiłków (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d62e9eb-fdf8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00259624

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060058/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego typu E [...]

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238596

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.261.2.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 638275,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i przygotowania posiłków, do instalacji znajdujących się w budynkach mieszkalnych przy: ul. Północnej 9c, ul. Pożarowej 2, ul. Pożarowej 6, ul. Solskiego 4 w Jaworznie, użytkowych przy: ul. Strażackiej 11, ul. Celników 3 w Jaworznie, zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.
Termin wykonania zamówienia: od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku.
Przedmiot zamówienia określa Charakterystyka poszczególnych budynków, stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W ww. postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.