eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › ,,Świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis"Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
,,Świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM.LUDWIKA HIRSZFELDA PAN WE WROCŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rudolfa Weigla 12

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-114

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@hirszfeld.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.iitd.pan.wroc.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://hirszfeld.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


jednostka naukowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27b4463b-efdd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237655

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00150035/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00211157

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.06/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia w zakresie wykonania usługi polegającej na świadczeniu usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr [3] do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 22120000-7 - Wydawnictwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż jedyna złożona oferta w postępowaniu podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 308300,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 308300,54 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.