eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Budowa pierwszego w powiecie płońskim Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego zapewniającego pobyt dzienny oraz całodobowy osobom z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawnościOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa pierwszego w powiecie płońskim Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego zapewniającego pobyt dzienny oraz całodobowy osobom z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT PŁOŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Płocka 39

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@powiat-plonski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-plonski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa pierwszego w powiecie płońskim Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego zapewniającego pobyt dzienny oraz całodobowy osobom z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98ab3ebc-fbc2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028409/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa pierwszego w Powiecie Płońskim Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego zapewniającego pobyt dzienny oraz całodobowy osobom z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-98ab3ebc-fbc2-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl lub drogą elektroniczną przy użyciu poczty elektronicznej: mrowinska@powiat-plonski.pl ( nie dotyczy składania ofert)
2. Za pośrednictwem środków komunikacji wymienionych w pkt 1 odbywać się będzie w szczególności przekazywanie:
a. wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
b. oświadczeń (innych niż składanych wraz z ofertą)
c. wezwań i zawiadomień,
d. dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego ( w tym podmiotowych środków dowodowych),
e. wyjaśnień składanych na wezwanie Zamawiającego.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się Numerem ogłoszenia o zamówieniu lub Numerem referencyjnym postępowania (ZP.272.12.2023) lub identyfikatorem postępowania dostępnym na platformie E -Zamówienia.
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
5. Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, dane kontaktowe: adres e-mail: urzad@powiat-plonski.pl
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, e-mail: iod@powiat-plonski.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy
z dn. 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Karolinowie, gm. Nowe Miasto wraz z dostawą wyposażenia stałego w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa pierwszego w powiecie płońskim Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego zapewniającego pobyt dzienny oraz całodobowy osobom z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności”. Na realizację inwestycji Zamawiający uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne" – Moduł 1.
2. Przedmiot zamówienia obejmuję budowę budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności dla których przewidziano w obiekcie usługi zamieszkiwania dziennego lub całodobowego. Budynek Centrum Opiekuńczo-Medycznego przeznaczony jest do przebywania w nim 20 osób. W tym dla
2 dwóch osób przewidziano pokoje mieszkalne. W budynku Centrum wydzielona będzie część dzienna na którą składają się sale zajęć zapewniające możliwość całotygodniowego świadczenia usług dla uczestników, pomieszczenia dla personelu, salon, kuchnie, szatnie, łazienki, toalety i inne pomieszczenia, a także część mieszkalna, tj.: pomieszczenia pobytu całodobowego.
3. W ramach zadania inwestycyjnego prowadzone będą roboty budowlane polegające m.in. na budowie:
1) budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego o powierzchni zabudowy 496,62 m2, powierzchni użytkowej 417,71 m2,
2) przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5m³ na dobę,
3) zewnętrznej instalacji gazowej i naziemnego zbiornika gazu o pojemności 4,85m³,
4) przyłącza wodociągowego zgodnie z warunkami technicznymi,
5) montażu wewnętrznych instalacji sanitarnych - wody ciepłej i zimnej, instalacji c.o. i c.t. oraz kanalizacji sanitarnej,
6) przyłącza elektroenergetycznego o mocy 25kW zgodnie z warunkami przyłączenia,
7) wewnętrznej linii zasilającej oraz towarzyszących prac elektrycznych i energetycznych wewnętrznych,
8) ciągów pieszych, parkingów z kostki brukowej, dróg dojazdowych w nawiązaniu do dróg istniejących i drogi pożarowej,
9) elementów małej architektury i nasadzenia zieleni.
4. Ponadto w ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć elementy wyposażenia i sprzęt do Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Karolinowie zgodnie z Załącznikiem Nr 15 do SWZ- Wykaz wyposażenia, a także dokonać rozładunku, wykonać montaż i niezbędne podłączenia oraz sprawdzić prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie: Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 10 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej.:
1) Projekt budowlany wielobranżowy,
2) Projekt techniczny wielobranżowy,
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
4) Przedmiary robót,
które stanowią Załączniki Nr 11,12, 13 i 14 do SWZ

6. Załączniki SWZ stanowią również: Warunki techniczne przyłącza wodociągowego - Załącznik Nr 16, Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej –Załącznik Nr 17.
7. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej, wobec czego przedmiarom robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
8. Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Zastosowano rozwiązania projektowe, dzięki którym zapewniono warunki korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne. Cały budynek będzie tak wyposażony, aby zapewniać warunki do samodzielnego i niezależnego pobytu/zamieszkiwania, opieki oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów dotyczących budynków użyteczności publicznej. Wszystkie pomieszczenia w budynku będą wyposażone w system monitorująco-alarmowy oraz przyzywowy. W całym budynku zaprojektowano WC ogólnodostępne przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Dwa pokoje mieszkalne są wyposażony w łazienkę dostosowaną do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W budynku będą zastosowane drzwi bezprogowe o szerokości skrzydła czynnego 90 cm. Cały obiekt będzie wykonany na jednym poziomie. Do budynku zaprojektowano pochylnie dla niepełnosprawnych.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tj. dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz stosując się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zgodnie z warunkami umowy i złożoną ofertą.
10. W zakresie przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę materiałów budowlanych i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu własnego sprzętu.
11. Roboty będą wykonywane w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie i sposób prowadzenia prac musi umożliwiać normalne funkcjonowanie DPS w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować je tak, aby nie narażać osób umieszczonych w DPS pracowników i innych osób znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót.
12. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia, muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentów potwierdzających ich parametry w celu dokonania kontroli, zgodnie z wzorem wniosku dot. akceptacji materiału, przedstawionego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zabrania się Wykonawcy stosowania materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom przypisanych im norm lub posiadają parametry gorsze, niż wskazane w dokumentacji.
13. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowanie w robotach budowlanych innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej i STWiORB pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w ww. dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów czy urządzeń.
14. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, mają one wyłącznie charakter przykładowy, tj. określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego. Należy przyjąć, iż stanowią one tylko wskazania i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa wyżej Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne i wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia parametry istotne z punktu widzenia oceny równoważności. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających parametry tych materiałów. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale posiada nie gorsze lub lepsze do tego produktu cechy i parametry.
15. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentów potwierdzających ich parametry w celu dokonania kontroli zgodnie z wzorem wniosku dot. akceptacji materiału, przedstawionego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
16. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
17. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 220 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz warunki określone w SWZ zastosuje następujące kryteria:
1. cena -znaczenie kryterium 60%
Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana wg poniższego wzoru:
x 60 = ilość punktów w kryterium cena ( C)

Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.

2. okres gwarancji -znaczenie kryterium 40%

Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana wg poniższych zasad:

okres gwarancji oferty badanej (powyżej 36 miesięcy) / maksymalny okres gwarancji( 60 miesięcy) x 40 = ilość punktów w kryterium okres gwarancji (G)

Kryterium „ okres gwarancji” będzie oceniane na podstawie okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia ( roboty budowlane oraz użyte materiały) zadeklarowanej w Formularza oferty cenowej –Załącznik nr 1 do SWZ. Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisanym przez strony protokołem odbioru końcowego robót budowlanych. Minimalny okres udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego to okres 36 miesięcy, zaś okres maksymalny to 60 miesięcy. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji (w pełnych miesiącach). W przypadku zaoferowania minimalnego, wymaganego okresu gwarancji (36 miesięcy) Wykonawca otrzyma 0 pkt w ww. kryterium oceny ofert. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje 60 miesięcy gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium tj 40 pkt. Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje w formularzu oferty okresu gwarancji w miesiącach, wówczas Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy, a Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „ okres gwarancji”. W przypadku zadeklarowania w formularzu oferty okresu gwarancji mniejszego niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę ponieważ jej treść nie będzie zgodna z warunkami zamówienia.
Za najkorzystniejszą Zamawiający uznana ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów w kryterium ,,cena „ i ,,okres gwarancji” według poniższego wzoru:
Łączna liczba punktów ocenianej oferty = C+G
Ilość punktów w kryterium ,,cena”, ,,okres gwarancji” oraz łączna liczba punktów będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie doświadczenia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:
a) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie, budynków użyteczności publicznej o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
oraz
b) co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie (montaż i instalację) instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 15 kWp, wraz ze zgłoszeniem wykonanej instalacji do zakładu energetycznego.
Zamawiający uzna warunek wskazany w pkt. 1) za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (montaż i instalację) instalacji fotowoltaicznej w budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku, o których mowa w pkt. a), jak również w odrębnej robocie
2) w zakresie potencjału osobowego
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj.:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
b) jedną osobą - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w tej specjalności.
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w tej specjalności.
2. Przez ww. uprawnienia Zamawiający rozumie uprawnienia nadane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.) oraz art.20 a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
3. Osoby wskazane przez Wykonawcę w Wykazie osób muszą brać udział w realizacji zamówienia. Zmiana tych osób jest możliwa tylko w okolicznościach i na warunkach określonych we wzorze umowy.
4. Zamawiający dopuszcza również możliwość łączenia funkcji pod warunkiem spełnienia określonych w niniejszej SWZ stosownych wymagań.
5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych innych podmiotów
1) Na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotów. Wzór Zobowiązania stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) W przypadku warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej;
- w zakresie doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wymaganym doświadczeniem wykaże się jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się lub wszyscy łącznie.
- w zakresie potencjału osobowego- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się lub wszyscy łącznie wykażą, że dysponują lub będą dysponować na czas realizacji zamówienia wymaganym potencjałem osobowym.
4) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (warunek zdolności technicznej lub zawodowej) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6) W przypadku, o którym mowa w pkt 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.
7) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wg wzoru Załącznik Nr 5 do SWZ),
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wg wzoru Załącznik Nr 6 do SWZ)
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca do oferty ( wg wzoru- formularz oferty cenowej stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ) zobowiązany jest dołączyć:
1) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu ( wg wzoru Załącznik Nr 2 do SWZ)
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania lub w przypadku gdy Zamawiający może ww. dokumenty pozyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych wskazanie w Formularzu oferty cenowej danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
3) pełnomocnictwo- jeżeli dotyczy
4) oświadczenia, o których mowa w pkt 3 i 4 – jeżeli dotyczy
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -jeżeli dotyczy(wg wzoru Załącznik nr 8 do SWZ)
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) tymczasowo zastępuje wymagane podmiotowe środki dowodowe i winno potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby(wg wzoru Załącznik Nr 3 do SWZ)
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru Załącznik Nr 4 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonują poszczególni Wykonawcy (wg wzoru Załącznik Nr 7 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określone zostały w paragrafie 15 wzoru umowy - Załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy E- zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.