eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGII INFOLINII PRAWNEJ I PORADNICTWA E-MAILOWEGO DLA KLIENTÓW PODMIOTÓW RYNKU FINANSOWEGO NA RZECZ BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO"Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGII INFOLINII PRAWNEJ I PORADNICTWA
E-MAILOWEGO DLA KLIENTÓW PODMIOTÓW RYNKU FINANSOWEGO
NA RZECZ BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: RZECZNIK FINANSOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011335893

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowogrodzka 47A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-695

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: rf.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wspieranie klientów indywidualnych w sporach z podmiotami rynku finansowego

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: adw. Jerzy Tadeusz Pieróg - Kancelaria Prawna Pieróg i Partnerzy

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 013109095

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Nowogrodzka 42 lok.41

1.11.4.) Miejscowość: Warszawa

1.11.5.) Kod pocztowy: 00-695

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.11.9.) Numer telefonu: 22 598 93 00

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@pierog.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.pierog.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGII INFOLINII PRAWNEJ I PORADNICTWA
E-MAILOWEGO DLA KLIENTÓW PODMIOTÓW RYNKU FINANSOWEGO
NA RZECZ BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a3f037d-faeb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237523

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00109739/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGII INFOLINII PRAWNEJ I PORADNICTWA E-MAILOWEGO DLA KLIENTÓW PODMIOTÓW RYNKU FINANSOWEGO NA RZECZ BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pierog.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pierog.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej https://pierog.ezamawiajacy.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska dostępne są na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
4. Formaty danych postaci elektronicznej oświadczeń i dokumentów
1) ofertę, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 1, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w rozdziale V ust. 3, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w załączniku
nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.).
2) informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w pkt 1 sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej za pośrednictwem Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest Jerzy Pieróg prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Jerzy PIERÓG & Partnerzy z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Nowogrodzka 42
lok. 41, 00-695 Warszawa, NIP 525-115-42-81,REGON 013109095 (Administrator).Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez
ww. adres korespondencyjny, jak również poprzez adres e-mail: kancelaria@pierog.pl. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe
obejmujące dane osobowe w zakresie: a) imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adresy–Wykonawców będących osobami fizycznymi, pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu, prokurentów b) imię, nazwisko, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji, uprawnień, podstawy dysponowania osób wskazanych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, c) inne dane osobowe przekazane przez
Wykonawcę niezbędne do przeprowadzenia Postępowania. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.)związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza Pana/Pani dane osobowe: a) w celu przygotowania i przeprowadzenia Postępowania oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);b) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora w celu świadczenia usług na rzecz Zamawiającego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);c) w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego czynnościami dokonywanymi elektronicznie, w tym za pośrednictwem strony pierog.pl oraz pierog.ezamawiajacy.pl(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);d) w celu archiwizacji dokumentów, w szczególności umówi dokumentów dot. rozliczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO);e) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);f) w celu prowadzenia korespondencji i kontaktu związanych z prowadzonym Postępowaniem(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c i f RODO).Obowiązki Wykonawców w związku z przekazaniem danych osobowych. W przypadku udostępnienia Administratorowi przez Wykonawcę danych osobowych swojego personelu niezależnie od podstawy dysponowania, pełnomocników, członków organów, prokurentów, wspólników, kontrahentów, współpracowników, osób do kontaktu, Administrator zobowiązuje Wykonawców do poinformowania osób, których dane zostały przekazane o fakcie i zakresie przekazanych danych, o danych kontaktowych Administratora oraz zasadach przetwarzania danych
wskazanych w niniejszej Informacji. W związku z prowadzonym przez Administratora Postępowaniem w zakresie w jakim jest to niezbędne Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom
wskazanym w SWZ Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza EOG. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania. Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane przez okres 4lat od dnia zakończenia Postępowania. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach
prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane. Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa Pani/Panu przysługują następujące uprawnienia dostępu do treści swoich danych, sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia, informacji o przetwarzanych danych w tym o celach i podstawach przetwarzania, doograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych
osobowych nie przysługuje Pani/Panu: a) prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO; b) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp informuję, że :a)skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WAF-ZLA.281.147.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1723821,60 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 861910,80 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGII INFOLINII PRAWNEJ I PORADNICTWA E-MAILOWEGO DLA KLIENTÓW PODMIOTÓW RYNKU FINANSOWEGO NA RZECZ BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO -
Dla części zamówienia nr 1 – dla klientów Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego (WUE)

4.2.5.) Wartość części: 1060150,28 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego

79510000-2 - Usługi telefonicznych automatów zgłoszeniowych

79512000-6 - Centrum obsługi klienta

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego została sprecyzowana w § 18 Umowy zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ (Wzór umowy dla cz.1 i 2).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: (D)– Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGII INFOLINII PRAWNEJ I PORADNICTWA
E-MAILOWEGO DLA KLIENTÓW PODMIOTÓW RYNKU FINANSOWEGO NA RZECZ BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO” -
dla części zamówienia nr 2 – dla klientów Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego (WBK).

4.2.5.) Wartość części: 1060150,28 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego

79510000-2 - Usługi telefonicznych automatów zgłoszeniowych

79512000-6 - Centrum obsługi klienta

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego została sprecyzowana w § 18 Umowy zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ (Wzór umowy dla cz.1 i 2).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: D)– Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z Rozdziałem III SWZ:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub w dalszym ciągu realizuje co najmniej dwie usługi, z których każda z nich była wykonywana przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, polegające na udzielaniu porad prawnych lub doradztwie prawnym dla klientów podmiotów rynku finansowego za pośrednictwem infolinii lub drogą elektroniczną (np. e-mailową), każda o wartości nie niższej niż 100.000 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy złotych i 00/100).

UWAGA: Jako jedno zamówienie należy rozumieć usługę realizowaną na podstawie jednej umowy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje dla realizacji dla każdej z części zamówienia, co najmniej:
a) 4 (czterema ) osobami z wykształceniem wyższym prawniczym (absolwenci polskich wydziałów prawa lub innych uczelni, o ile ich dyplomy zostały nostryfikowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami polskiego systemu prawnego lub są w trakcie trwania tego procesu) realizującymi usługi prawne lub doradztwo prawne
w języku polskim w ramach obsługi infolinii z zakresu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego, z których każdy posiada co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w udzielaniu porad prawnych lub doradztwie prawnym na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego,
W ramach dysponowania 4 (czterema) osobami wskazanymi powyżej dla każdej części zamówienia Wykonawca winien wykazać się 1 (jedną) osobą z wykształceniem wyższym prawniczym (absolwent/ka polskich wydziałów prawa lub innych uczelni, o ile ich dyplomy zostały nostryfikowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami polskiego systemu prawnego lub są w trakcie trwania tego procesu), realizującą usługi prawne lub doradztwo prawne w języku polskim i języku ukraińskim z zakresu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego, posiadającą co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w udzielaniu porad prawnych lub doradztwie prawnym na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego, w polskim systemie prawnym (np. e-mail).

UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się przez Wykonawcę tymi samymi osobami w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt a) .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 2 SWZ :
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1 SWZ:
3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług, o których mowa w Rozdziale III ust. 1 SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz usług stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Podmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a) w przypadku, gdy dokumenty zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny Wykonawca przekazuje ten dokument.
b) w przypadku gdy dokumenty zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności dokonuje w przypadku:
 podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
3) Podmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo:
a) przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, z zastrzeżeniem lit. b,
b) w przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności dokonuje w przypadku:
 podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
 pełnomocnictwa - mocodawca.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
4) w przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5) Pozostałe zasady dotyczące formy składanych oświadczeń i dokumentów zawarte zostały w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 z późn.zm.).
4.3 Język dokumentów
Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z Rozdziałem V SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian umowy został określony w załączniku nr 5 do SWZ - Wzór umowy dla cz.1 i cz.2 ( w szczególności § 15 Zmiany umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy: www.pierog.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 13:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.