eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Remont schodów zewnętrznych do budynku Kościoła Garnizonowego zlokalizowanego w ŻaganiuOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont schodów zewnętrznych do budynku Kościoła Garnizonowego zlokalizowanego w Żaganiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze

1.3.) Oddział zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970391038

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bolesława Chrobrego 7

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-043

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzizielonagora.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont schodów zewnętrznych do budynku Kościoła Garnizonowego zlokalizowanego w Żaganiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ea5db1b-fbba-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235523

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031548/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 2023_Remont schodów zewnętrznych do budynku Kościoła Garnizonowego zlokalizowanego w Żaganiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/rzizielonagora

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty na Platformie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rzizielonagora
na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z
wyborem zamawiającego: przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (email: rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl), za
pośrednictwem Platformy SmartPzp pod adresem: (https://portal.smartpzp.pl/rzizielonagora) - z zastrzeżeniem, iż kompletna oferta musi zostać przekazana wyłącznie za pomocą powyższej Platformy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne zostały opisane
na Platformie w zakładce „e-learning”, w pliku do pobrania „Regulamin Portalu e-Usługi” dostępnego na stronie
https://portal.smartpzp.pl/rzizielonagora; https://portal.smartpzp.pl oraz w rozdziale XIV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 8/TP2/WEN/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont schodów zewnętrznych do budynku Kościoła Garnizonowego zlokalizowanego w Żaganiu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Na zasadach
określonych w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje / nie przewiduje* udzielenie w
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych,
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych,
do wysokości nie większej niż 100.000,00 zł brutto, pod warunkiem posiadania środków finansowych na ich wykonanie. Na
okoliczność ich wystąpienia zostanie zawarta umowa w trybie z wolnej ręki.
2. Zakres prac dla zamówienia podobnego może dotyczyć robót / usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego, ale
także prac zbliżonych do nich charakterem (np. roboty instalacyjne wykonywane w innym standardzie niż roboty instalacyjne objęte
zamówieniem podstawowym) czy też prac tego samego rodzaju, ale wykonywane w innej technologii.
Do zakresu prac objętych zamówieniem podobnym zalicza się:
a) roboty budowlane, które będą wymagane do prawidłowego działania i eksploatacji obiektu (ziemne, rozbiórkowe, demontażowe,
montażowe, budowlane, sanitarne),
b) pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, pomiarów powykonawczych / geodezyjnych.
4. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, a na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające złożone oświadczenie w zakresie nie
szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
5. Warunki umowne będą analogiczne do warunków zawartych we wzorze umowy zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócony termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Opis warunków udziału.
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający żąda, aby Wykonawca był, ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Zdolność techniczna
Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie zrealizował minimum trzy roboty budowlane, których zakres polegał na remoncie lub budowie lub
przebudowie placów lub chodników lub terenów zielonych na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł każda z robót, oraz podał
ich rodzaj, wartość, datę, miejsce wykonania, nazwę podmiotów, na rzecz których wykazane roboty zostały wykonane, oraz
załączył dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Wykazu robót Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
UWAGA! Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie remont, przebudowa, budowa należy rozumieć zgodnie z definicją zwartą w art.
3 pkt 6, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r. poz.2351 z póź zm.),
b) Kwalifikacje zawodowe
Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia minimum
po jednej osobie posiadającej:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach:
konstrukcyjno- budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
l,
Wykazu osób Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

informacje dotyczące wadium podano w rozdziale XXI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień
do zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Szczegółowe informacje podano w XXVIII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rzizielonagora na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.