eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sanok › na dostawę akcesoriów do sprzątania, środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych na odpady i innych dla SPZOZ w SanokuOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
na dostawę akcesoriów do sprzątania, środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych na odpady i innych dla SPZOZ w Sanoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370444345

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 800-lecia 26

1.5.2.) Miejscowość: Sanok

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134656290

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@zozsanok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozsanok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

na dostawę akcesoriów do sprzątania, środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych na odpady i innych dla SPZOZ w Sanoku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-128d170f-faee-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233587

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054062/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Środki czystości, akcesoria do sprzątania i zastawa jednorazowa, płyny, proszki oraz worki na odpady,

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-128d170f-faee-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej w szczególności przekazywania wezwań i zawiadomień, zadawania pytań i udzielanie odpowiedzi wyjaśnień treści oferty i rażąco niskiej ceny.
adres e-mail: zam.pub@zozsanok.pl( nie dotyczy składania ofert).
natomiast do elektronicznego składania ofert służy strona internetowa https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie interne-towej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego
zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy e-zamówienia wynosi 150 Mb Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej w szczególności przekazywania wezwań i zawiadomień, zadawania pytań i udzielanie odpowiedzi wyjaśnień treści oferty i rażąco niskiej ceny.
adres e-mail: zam.pub@zozsanok.pl( nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia oOchronie Danych (RODO)
informujemy, że:1) administratorem Państwa danych osobowych jest
Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500Sanok2) administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@zozsanok.pl;3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe
napodstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4)
dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom,na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z
którymi administrator zawarł umowę w związku
zrealizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania,zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami
danych będą również
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;5)administrator nie zamierza
przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;6)mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:1) Państwa dane
osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku za-mówień realizowanych w ramach projektów
(np.współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres
wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;3) podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do realizacji ww.celu. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;4) administrator nie podejmuje decyzji w
sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ/TP/08/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 461656,05 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa środków czystości oraz zastawy j/u w 37 pozycjach asortymentowych
Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 218803 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 24955000-3 - Chemiczne preparaty toaletowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39222100-5 - Artykuły cateringowe jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Pakiet 1,3
LP. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
1. Oferowana cena 60 %
2. Termin wykonania- dostawy 40 %
R a z e m:
100 %

Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:
P= Cena najniższa x kryterium
Cena badana

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

b) termin wykonania - dostawy: Kryterium to będzie oceniane na podstawie oświadczenia oferenta o terminie wykonania dostawy od daty złożenia zamówienia zgodnie z zapisami SWZ oraz podpisanej z Wykonawcą umowy. Maksymalny termin wykonania- dostawy –Zamawiający ustalił na 4 dni robocze, natomiast minimalny to 1 dzień roboczy, termin należy podać w dniach Termin oceniany będzie w następujący sposób.
4- 3 dni robocze- 20pkt
2- 1 dzień roboczy- 40pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania- dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa akcesoriów do sprzątania w 8 pozycjach asortymentowych
Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 34132,45 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39224300-1 - Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Pakiet NR 2,4
LP. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
1. Oferowana cena 60 %
2. Jakość- Ocena użytkowa 40 %
R a z e m:
100 %

Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:
P= Cena najniższa x kryterium
Cena badana

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

b) jakość- Ocena użytkowa: Kryterium to będzie podlegało indywidualnej ocenie członków Komisji Przetargowej na podstawie testowania przedmiotowego sprzętu / komisja ocenia w skali od 1do 100 biorąc pod uwagę właściwości estetyczne i funkcjonalne oraz potrzeby użytkowników takie jak min :

Pakiet nr 2
pozycje nr 1,2,3,4,5,6 - jakość wykonania, odporność na zużycie, funkcjonalność i wygodę w użytkowaniu, właściwości użytych materiałów

Pakiet nr 4
wszystkie pozycje - jakość wykonania, odporność na rozerwanie / przetarcie, jakość użytych materiałów

Bardzo niska ocena użytkowa – 20 pkt.
Niska ocena użytkowa – 40 pkt.
Średnia ocena użytkowa – 60 pkt.
Wysoka ocena użytkowa – 80 pkt.
Bardzo wysoka ocena użytkowa - 100 pkt.

Ocena ostateczna kryterium jest obliczana wg. wzoru :

WARTOŚĆ PUNKTOWA = W x Tn/Tmax
W - waga kryterium
Tmax - maksymalna liczba przyznanych punktów
Tn - liczba punktów przyznanych oferentowi

Tn – suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji / liczbę oceniających członków komisji
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 40 punktów

Próbki należy dostarczy nieodpłatnie, bezzwrotnie celem przetestowania i określenia oceny użytkowej – próbki należy dostarczyć do terminu składania ofert do Działu Zamówień Publicznych SPZOZ Sanok. Próbki należy oznaczyć w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, jak również zaoferowanego dla danego pakietu, pozycji wyrobu i jego producenta. W przypadku wyrobów sterylnych jednorazowego użytku próbki należy przedłożyć w oryginalnych opakowaniach gwarantujących właściwości sterylne wyrobu.

Należy dostarczyć następujące próbki :
Pakiet nr 2
Należy dostarczyć następujące próbki bezzwrotne :
dla pozycji nr 1 (mop) – po 1 szt.
dla pozycji nr 2 (mop jednorazowy) – po 1 szt.
dla pozycji nr 3 (drążek) – po 1 szt.
dla pozycji nr 4 (uchwyt do mopa) – po 1 szt.
dla pozycji nr 5 (ścierka 3 – kolory ) – po 1 szt.
dla pozycji nr 6 (ścierka żółta w rolce) – po 1 szt.

Pakiet nr 4
Należy dostarczyć następujące próbki bezzwrotne :
próbki przedmiotu zamówienia wg. wykazu asortymentowego zawartego w załączniku nr 2 do SWZ pakietu nr 4- po 2 szt. każdego rodzaju

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji warunków zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość- Ocena użytkowa

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa płynów do mycia, płukania i nabłyszczania do zmywarek gastronomicznych w 2 pozycjach asortymentowych
Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 3425,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39831210-1 - Detergenty do zmywarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Pakiet 1,3
LP. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
1. Oferowana cena 60 %
2. Termin wykonania- dostawy 40 %
R a z e m:
100 %

Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:
P= Cena najniższa x kryterium
Cena badana

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

b) termin wykonania - dostawy: Kryterium to będzie oceniane na podstawie oświadczenia oferenta o terminie wykonania dostawy od daty złożenia zamówienia zgodnie z zapisami SWZ oraz podpisanej z Wykonawcą umowy. Maksymalny termin wykonania- dostawy –Zamawiający ustalił na 4 dni robocze, natomiast minimalny to 1 dzień roboczy, termin należy podać w dniach Termin oceniany będzie w następujący sposób.
4- 3 dni robocze- 20pkt
2- 1 dzień roboczy- 40pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania- dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

worki foliowe na odpady medyczne, specjalne, komunalne w 12 pozycjach asortymentowych
Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 205295 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 18930000-7 - Worki i torby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Pakiet NR 2,4
LP. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
1. Oferowana cena 60 %
2. Jakość- Ocena użytkowa 40 %
R a z e m:
100 %

Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:
P= Cena najniższa x kryterium
Cena badana

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

b) jakość- Ocena użytkowa: Kryterium to będzie podlegało indywidualnej ocenie członków Komisji Przetargowej na podstawie testowania przedmiotowego sprzętu / komisja ocenia w skali od 1do 100 biorąc pod uwagę właściwości estetyczne i funkcjonalne oraz potrzeby użytkowników takie jak min :

Pakiet nr 2
pozycje nr 1,2,3,4,5,6 - jakość wykonania, odporność na zużycie, funkcjonalność i wygodę w użytkowaniu, właściwości użytych materiałów

Pakiet nr 4
wszystkie pozycje - jakość wykonania, odporność na rozerwanie / przetarcie, jakość użytych materiałów

Bardzo niska ocena użytkowa – 20 pkt.
Niska ocena użytkowa – 40 pkt.
Średnia ocena użytkowa – 60 pkt.
Wysoka ocena użytkowa – 80 pkt.
Bardzo wysoka ocena użytkowa - 100 pkt.

Ocena ostateczna kryterium jest obliczana wg. wzoru :

WARTOŚĆ PUNKTOWA = W x Tn/Tmax
W - waga kryterium
Tmax - maksymalna liczba przyznanych punktów
Tn - liczba punktów przyznanych oferentowi

Tn – suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji / liczbę oceniających członków komisji
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 40 punktów

Próbki należy dostarczy nieodpłatnie, bezzwrotnie celem przetestowania i określenia oceny użytkowej – próbki należy dostarczyć do terminu składania ofert do Działu Zamówień Publicznych SPZOZ Sanok. Próbki należy oznaczyć w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, jak również zaoferowanego dla danego pakietu, pozycji wyrobu i jego producenta. W przypadku wyrobów sterylnych jednorazowego użytku próbki należy przedłożyć w oryginalnych opakowaniach gwarantujących właściwości sterylne wyrobu.

Należy dostarczyć następujące próbki :
Pakiet nr 2
Należy dostarczyć następujące próbki bezzwrotne :
dla pozycji nr 1 (mop) – po 1 szt.
dla pozycji nr 2 (mop jednorazowy) – po 1 szt.
dla pozycji nr 3 (drążek) – po 1 szt.
dla pozycji nr 4 (uchwyt do mopa) – po 1 szt.
dla pozycji nr 5 (ścierka 3 – kolory ) – po 1 szt.
dla pozycji nr 6 (ścierka żółta w rolce) – po 1 szt.

Pakiet nr 4
Należy dostarczyć następujące próbki bezzwrotne :
próbki przedmiotu zamówienia wg. wykazu asortymentowego zawartego w załączniku nr 2 do SWZ pakietu nr 4- po 2 szt. każdego rodzaju

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji warunków zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość- Ocena użytkowa

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

1. materiałów informacyjnych (opis/katalogi/foldery lub inne podobne materiały) oferowanego przedmiotu zamówienia- w języku polskim lub przetłumaczone na język polski- potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ. Należy złożyć dla wszystkich produktów wskazanych w zał. nr 2 SWZ w zakresie składanej oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

1. materiałów informacyjnych (opis/katalogi/foldery lub inne podobne materiały) oferowanego przedmiotu zamówienia- w języku polskim lub przetłumaczone na język polski- potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ. Należy złożyć dla wszystkich produktów wskazanych w zał. nr 2 SWZ w zakresie składanej oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej
wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz
określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane
przez wszystkich wykonawców..W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór zawarty jest w załączniku nr 3a do SWZ składa każdy z wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami SWZ w tym wzorem umowy załącznik nr 4

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ oraz załączyć do oferty
aktualne nadzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. formularz cenowy – w zakresie zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę- wzór zawarty jest w załączniku nr 2 do
SWZ.
1.2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór zawarty jest w załączniku nr 3a do SWZ.
1.3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- wzór zawarty jest w załączniku nr 3b do SWZ. nie
dotyczy brak postawionych warunków
1.4. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców należy złożyć oświadczenie wskazujące
podwykonawcę i część zamówienia, która będzie przez niego realizowana.
1.5. W przypadku gdy w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów tj. KRS-u, CEiIoDG, innego rejestru, Wykonawca zobowiązany jest do zło-żenia pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
1.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej
wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się od-nosi, precyzujące zakres umocowania
oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być
podpisane przez wszystkich wykonawców..
1.7 próbki przedmiotu zamówienia- do oceny użytkowej- jakościowej wg. wykazuasortymentowo- ilościowego zawartego w Części XX „OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT” pkt. 10
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2 składa
każdy z wykonawców, potwierdzając brak podstaw wykluczenia oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.3 spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą
zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów, a także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego pod-miotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.