eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dopiewo › Świadczenie usług asystenckich w ramach resort. programu MRiPS Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022, wykonywanych na terenie Gminy Dopiewo finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.Ogłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług asystenckich w ramach resort. programu MRiPS Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022, wykonywanych na terenie Gminy Dopiewo finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632003160

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarzewska 12

1.5.2.) Miejscowość: Dopiewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-070

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 8148020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@opsdopiewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsdopiewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług asystenckich w ramach resort. programu MRiPS Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022, wykonywanych na terenie Gminy Dopiewo finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b22f7fb4-f7d3-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233547

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00172564/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług asystenckich w ramach resortowego programu MRiPS Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2022, wykonywanych na terenie Gminy Dopiewo finansowany z Funduszu Solidarnościowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz
Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu
wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I „Nazwa i adres Zamawiającego” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie
jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej e-mail wskazanej w rozdziale I „Nazwa i adres Zamawiającego” tj. dyrektor@opsdopiewo.pl.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ust.8.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, który reprezentuje Dyrektor, z siedzibą ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo
dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska
12, e-mail: iod@opsdopiewo.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne nr OPS.221.04.2022 „Świadczenie usług asystenckich w ramach
resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — edycja 2022,
wykonywanych na terenie gminy Dopiewo, finansowanych z Funduszu Solidarnościowego”, prowadzonym w trybie podstawowym, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.), dalej „ustawa PZP”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP a także nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a także z zastrzeżeniem przypadku, że żądanie ograniczenia przetwarzania
danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OPS.221.04.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy
ogólnodostępnego wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z ww., finansowanych z Funduszu
Solidarnościowego, realizowanych na terenie gminy Dopiewo w terminie do 31.12.2022 r.
Usługą asystencji osobistej zostanie objętych 13 osób z gminy Dopiewo, w tym:
a) 5 osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w maksymalnym wymiarze 720
godzin na jedną osobę,
b) 3 osoby dorosłe posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w maksymalnym wymiarze 360
godzin na jedną osobę,
c) 5 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w
maksymalnym wymiarze 360 godzin na jedną osobę.
Szacunkowa liczba przewidzianych do zrealizowania godzin usług asystencji osobistej w okresie od dnia podpisania umowy
do 31.12.2022 r. wynosi maksymalnie 6480 godzin.
Podana maksymalna ilość godzin jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega, że możliwe jest zmniejszenie
maksymalnej ilości godzin usług asystencji osobistej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Jeśli w trakcie realizacji usług uczestnik Programu zrezygnuje z kontynuacji wsparcia lub kontynuacja wsparcia nie będzie
możliwa – na jego miejsce zostanie zakwalifikowana inna osoba – o ile będzie to możliwe i zasadne. Niewykorzystana liczba
godzin przechodzi wówczas na kolejną osobę.
Szacuje się, że każda osoba otrzyma odpowiednio średniomiesięcznie:
- 103 godziny wsparcia dla osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
- 51 godzin wsparcia dla osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
- 51 godzin wsparcia dla dziecka do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności.
ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUGI
Ogólny zakres czynności możliwych do realizacji w ramach usług asystencji osobistej został określony wg wytycznych
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
Zakres czynności w szczególności dotyczy:
1) wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych:
a) myciu głowy, myciu ciała, kąpieli;
b) czesaniu;
c) goleniu;
d) obcinaniu paznokci rąk i nóg;
e) zmianie pozycji, np. przesiadaniu się z łóżka/krzesła na wózek, ułożeniu się w łóżku;
f) zapobieganiu powstaniu odleżyn lub odparzeń;
g) przygotowaniu i spożywaniu posiłków i napojów;
h) słaniu łóżka i zmianie pościeli;
2) wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego
zamieszkiwania):
a) sprzątaniu mieszkania, w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci;
b) dokonywaniu bieżących zakupów (towarzyszenie osoby niepełnosprawnej w sklepie – np. informowanie jej o lokalizacji
towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka
(maksymalnie do 5 kg), prowadzenie wózka osoby niepełnosprawnej lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie);
c) myciu okien;
d) utrzymywaniu w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik,
kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, etc.);
e) praniu i prasowaniu odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni (w obecności osoby niepełnosprawnej);
f) podaniu dziecka do karmienia, podniesieniu, przeniesieniu lub przewinięciu go;
g) transporcie dziecka osoby niepełnosprawnej np. odebraniu ze żłobka, przedszkola, szkoły (wyłącznie w obecności osoby
niepełnosprawnej);
3) wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:
a) pchanie wózka osoby niepełnosprawnej;
b) pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych (np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi);
c) pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym;
d) pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z: tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu;
e) asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do transportu osób niepełnosprawnych
oraz taksówkami;
f) transport uczestnika Programu samochodem osoby niepełnosprawnej lub asystenta;
4) wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:
a) wyjście na spacer;
b) asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego,
kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc.;
c) wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy (np. rozmowie z urzędnikiem w wypadku
trudności z werbalnym komunikowaniem się, wypełnianiu formularzy);
d) wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się;
e) notowanie dyktowanych przez klienta treści ręcznie i na komputerze;
f) pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, ćwiczeń fizjoterapeutycznych,
pobytu na pływalni;
g) wsparcie w załatwianiu spraw w punktach usługowych (w obecności osoby niepełnosprawnej). Zakres usług wynikał będzie z potrzeb osób korzystających z pomocy i określany będzie indywidualnie.
W podejmowanych działaniach osoba wykonująca usługę asystencji osobistej ma obowiązek brania pod uwagę potrzeb i
preferencji uczestnika Programu i osoby niepełnosprawnej, pozostającej pod jego opieką.
Usługi Asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w dowolnych godzinach w ciągu doby – możliwość świadczenia usługi 24 h na dobę, ustalonych przez Zamawiającego oraz wynikających z potrzeb uczestnika Programu;
Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu wyraża zgodę na obsługę, adekwatnie do występujących potrzeb, procesu:
zakupu i dystrybucji środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 600,00 zł na osobę objętą usługą
asystencką w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z wytycznymi Programu „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, maksymalny limit miesięczny dla jednego asystenta wynosi
50,00 zł;
rozliczania i wypłaty pokrycia kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub
miesięcznych oraz kosztów dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z
wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu oraz zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu w łącznej wysokości nie większej niż 1200,00 zł na osobę objętą usługą asystencką, w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z wytycznymi Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja
2022, maksymalny limit miesięczny dla jednego asystenta wynosi 300,00 zł – ewidencja przebiegu pojazdu stanowi załącznik nr 5 do Umowy, a ewidencja biletów komunikacji publicznej stanowi załącznik nr 6 do Umowy;
zakupu ubezpieczenia NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta, z zastrzeżeniem, iż maksymalny limit środków przeznaczonych na ten cel wynosi: 1950,00 zł w okresie obowiązywania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów
uzyskanych w powyższych kryteriach wg wzoru:
Pn = Cn +DWn+ Dn+Zn
gdzie:
Pn – końcowa ilość punktów przyznana n-tej ofercie
Cn – ilość punktów w kryterium nr 1 – Cena brutto przyznana ofercie n
DWn – ilość punktów w kryterium nr 2 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług bezpośredniej pomocy osobom
niepełnosprawnym przyznana ofercie n.
Dn – ilość punktów w kryterium nr 3 – Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia przyznana ofercie n.
Zn - ilość punktów w kryterium nr 4 – Aspekt społeczny przyznana ofercie n.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta
cena podana słownie.
10. Jeżeli w zaoferowanej cenie są usługi, których nabycie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to Wykonawca wraz z ofertą składa
o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę
informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.
11. W okolicznościach, o których mowa w ust. 9 Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
1. Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
2. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maks. 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (DW)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia D

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny zamówienia w zakresie zatrudnienia osób defaworyzowanych (Z)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający następująco formułuje warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
(Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w powyższym zakresie, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie co najmniej jedną usługę (1 usługa rozumiana jako 1 zrealizowana umowa) odpowiadającą swoim rodzajem
usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi lub dorosłymi z orzeczeniem
niepełnosprawności co najmniej 2000 godzin każda usługa,
b) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w powyższym zakresie, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował osobami:
posiadającymi dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby
niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka,
fizjoterapeuta;
lub
posiadającymi co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom
niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu, -
wskazanymi przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego;
5) Ponadto o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wskażą, że oni sami i/lub osoby skierowane do wykonania
zamówienia:
a) w przypadku opieki nad dzieckiem, nie znajdują się w rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 152);
Zgodnie z art. 21 cytowanej wyżej ustawy „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do
innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi
pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby
są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym”;
6) O zamówienie mogą ubiegać się osoby:
a) wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby
niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią
asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej;
b) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystające z pełni praw publicznych,
c) dysponujące stanem zdrowia pozwalającym na świadczenie ww. usług,
d) posiadające odpowiednie predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje personalne i społeczne tj.: empatia,
cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z
innymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,
Wykonawca wraz z ofertą składa następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) wykaz usług wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed terminem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujący co najmniej usługi, o
których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 4 a) SWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane – wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, oraz
załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa wyżej
są:
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane;
oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
dokumentów, o których mowa powyżej;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia wraz z podaniem informacji na temat ich wykształcenia, informacji na temat
kwalifikacji zawodowych, informacji na temat niezbędnego doświadczenia oraz informacji o podstawie dysponowania – o którym
mowa w Rozdziale V
ust.3 pkt 4) b – wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ oraz załączyć dokumenty
potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie (dyplomy uzyskania kwalifikacji, umowy, świadectwa pracy,
zaświadczenia)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów tego podmiotu na potrzeby
realizacji zamówienia – dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 8
do SWZ,
2) Oświadczenie (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ;
3) oświadczenie dodatkowe dotyczące aspektu społecznego – załącznik nr 9 do SWZ;
4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ;
5) Pełnomocnictwo - jeżeli oferta w raz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć
pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze oferta musi spełniać wymagania
określone w art. 58 ustawy PZP, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie
dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu
Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację;
2) w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do
oferty oświadczenia i przedłożenia dokumentów zgodnie zapisami Rozdziału 5 dla każdego wspólnie wnioskującego
Wykonawcy oddzielnie oraz żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-07 15:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.