eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dopiewo › Świadczenie usług asystenckich w ramach resort. programu MRiPS Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022, wykonywanych na terenie Gminy Dopiewo finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług asystenckich w ramach resort. programu MRiPS Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022, wykonywanych na terenie Gminy Dopiewo finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632003160

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarzewska 12

1.5.2.) Miejscowość: Dopiewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-070

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 8148020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@opsdopiewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsdopiewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług asystenckich w ramach resort. programu MRiPS Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022, wykonywanych na terenie Gminy Dopiewo finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b22f7fb4-f7d3-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301124

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00172564/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług asystenckich w ramach resortowego programu MRiPS Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2022, wykonywanych na terenie Gminy Dopiewo finansowany z Funduszu Solidarnościowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233547/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OPS.221.04.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 284550,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy
ogólnodostępnego wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z ww., finansowanych z Funduszu
Solidarnościowego, realizowanych na terenie gminy Dopiewo w terminie do 31.12.2022 r.
Usługą asystencji osobistej zostanie objętych 13 osób z gminy Dopiewo, w tym:
a) 5 osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w maksymalnym wymiarze 720
godzin na jedną osobę,
b) 3 osoby dorosłe posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w maksymalnym wymiarze 360
godzin na jedną osobę,
c) 5 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w
maksymalnym wymiarze 360 godzin na jedną osobę.
Szacunkowa liczba przewidzianych do zrealizowania godzin usług asystencji osobistej w okresie od dnia podpisania umowy
do 31.12.2022 r. wynosi maksymalnie 6480 godzin.
Podana maksymalna ilość godzin jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega, że możliwe jest zmniejszenie
maksymalnej ilości godzin usług asystencji osobistej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Jeśli w trakcie realizacji usług uczestnik Programu zrezygnuje z kontynuacji wsparcia lub kontynuacja wsparcia nie będzie
możliwa – na jego miejsce zostanie zakwalifikowana inna osoba – o ile będzie to możliwe i zasadne. Niewykorzystana liczba
godzin przechodzi wówczas na kolejną osobę.
Szacuje się, że każda osoba otrzyma odpowiednio średniomiesięcznie:
- 103 godziny wsparcia dla osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
- 51 godzin wsparcia dla osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
- 51 godzin wsparcia dla dziecka do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności.
ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUGI
Ogólny zakres czynności możliwych do realizacji w ramach usług asystencji osobistej został określony wg wytycznych
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
Zakres czynności w szczególności dotyczy:
1) wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych:
a) myciu głowy, myciu ciała, kąpieli;
b) czesaniu;
c) goleniu;
d) obcinaniu paznokci rąk i nóg;
e) zmianie pozycji, np. przesiadaniu się z łóżka/krzesła na wózek, ułożeniu się w łóżku;
f) zapobieganiu powstaniu odleżyn lub odparzeń;
g) przygotowaniu i spożywaniu posiłków i napojów;
h) słaniu łóżka i zmianie pościeli;
2) wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego
zamieszkiwania):
a) sprzątaniu mieszkania, w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci;
b) dokonywaniu bieżących zakupów (towarzyszenie osoby niepełnosprawnej w sklepie – np. informowanie jej o lokalizacji
towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka
(maksymalnie do 5 kg), prowadzenie wózka osoby niepełnosprawnej lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie);
c) myciu okien;
d) utrzymywaniu w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik,
kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, etc.);
e) praniu i prasowaniu odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni (w obecności osoby niepełnosprawnej);
f) podaniu dziecka do karmienia, podniesieniu, przeniesieniu lub przewinięciu go;
g) transporcie dziecka osoby niepełnosprawnej np. odebraniu ze żłobka, przedszkola, szkoły (wyłącznie w obecności osoby
niepełnosprawnej);
3) wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:
a) pchanie wózka osoby niepełnosprawnej;
b) pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych (np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi);
c) pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym;
d) pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z: tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu;
e) asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do transportu osób niepełnosprawnych
oraz taksówkami;
f) transport uczestnika Programu samochodem osoby niepełnosprawnej lub asystenta;
4) wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:
a) wyjście na spacer;
b) asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego,
kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc.;
c) wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy (np. rozmowie z urzędnikiem w wypadku
trudności z werbalnym komunikowaniem się, wypełnianiu formularzy);
d) wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się;
e) notowanie dyktowanych przez klienta treści ręcznie i na komputerze;
f) pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, ćwiczeń fizjoterapeutycznych,
pobytu na pływalni;
g) wsparcie w załatwianiu spraw w punktach usługowych (w obecności osoby niepełnosprawnej). Zakres usług wynikał będzie z potrzeb osób korzystających z pomocy i określany będzie indywidualnie.
W podejmowanych działaniach osoba wykonująca usługę asystencji osobistej ma obowiązek brania pod uwagę potrzeb i
preferencji uczestnika Programu i osoby niepełnosprawnej, pozostającej pod jego opieką.
Usługi Asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w dowolnych godzinach w ciągu doby – możliwość świadczenia usługi 24 h na dobę, ustalonych przez Zamawiającego oraz wynikających z potrzeb uczestnika Programu;
Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu wyraża zgodę na obsługę, adekwatnie do występujących potrzeb, procesu:
zakupu i dystrybucji środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 600,00 zł na osobę objętą usługą
asystencką w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z wytycznymi Programu „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, maksymalny limit miesięczny dla jednego asystenta wynosi
50,00 zł;
rozliczania i wypłaty pokrycia kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub
miesięcznych oraz kosztów dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z
wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu oraz zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu w łącznej wysokości nie większej niż 1200,00 zł na osobę objętą usługą asystencką, w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z wytycznymi Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja
2022, maksymalny limit miesięczny dla jednego asystenta wynosi 300,00 zł – ewidencja przebiegu pojazdu stanowi załącznik nr 5 do Umowy, a ewidencja biletów komunikacji publicznej stanowi załącznik nr 6 do Umowy;
zakupu ubezpieczenia NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta, z zastrzeżeniem, iż maksymalny limit środków przeznaczonych na ten cel wynosi: 1950,00 zł w okresie obowiązywania umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 248430,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 248430,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 248430,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Home Express Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9522146983

7.3.3) Ulica: ul. Wiertnicza 104/1

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-952

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 248430,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.