eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgorzewo › świadczenie usług profesjonalnego, kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w WęgorzewieOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
świadczenie usług profesjonalnego, kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Mazurskiego
Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA SZPITAL POWIATOWY W WĘGORZEWIE PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 519461110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 17

1.5.2.) Miejscowość: Węgorzewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-600

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 874273252

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalwegorzewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazurskiecentrumzdrowia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

świadczenie usług profesjonalnego, kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Mazurskiego
Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dca89841-f936-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232747

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131422/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług profesjonalnego, kompleksowego utrzymania czystości

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/769940

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/769940

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63
ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się
wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- lub podpisem osobistym.
szczegółowo opisane w Rozdziale IX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować, adres: Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 3 Maja 17, 11-600 Węgorzewo lub pod adresem e- mail: iod@szpitalwegorzewo.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego MCZ/TPs/2023II pod nazwą: świadczenie usług profesjonalnego, kompleksowego utrzymania czystości;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
2. Skorzystanie z prawa do sprostowania, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego- nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCZ/TPs/2023II

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług profesjonalnego, kompleksowego utrzymania czystości w
pomieszczeniach budynku Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie, określonych w załączniku
nr 2 oraz świadczenie innych czynności związanych z organizacją pracy w szpitalu m.in.:
- utrzymanie w należytym stanie sanitarno-higienicznym pomieszczeń szpitalnych i ciągów komunikacyjnych zgodnie z
zasadami epidemiologicznymi i procedurami obowiązującymi w szpitalu (harmonogram prac czystościowo-porządkowych z
zakresu higieny szpitalnej zawarty w załączniku nr 1.1-1.11),
- transport wewnętrzny w zakresie gospodarki odpadami medycznymi, zbieranie, przygotowywanie i opisywanie do wywozu
odpadów (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego
sposobu postępowania z odpadami medycznymi, Dz. U. z 2017r. poz. 1975) z jednostek organizacyjnych wg harmonogramu
przyjętego w szpitalu;
- zbieranie naczyń i resztek pokarmowych po każdym posiłku pacjentów,
- opróżnianie basenów i kaczek, umieszczanie ich w płuczko-dezynfektorze, układanie do szafek,
- przygotowanie łóżka po wypisie pacjenta,
- zdjęcie koców i brudnej pościeli bezpośrednio do wózka z brudną bielizną,
- mycie i dezynfekcja łóżka i szafki przyłóżkowej zewnątrz i wewnątrz,
- mycie i dezynfekcja pokrowca materaca,
- mycie i dezynfekcja leżanek na izbie przyjęć,
- założenie czystej pościeli,
- wymiana materacy i pościeli z łóżek z łóżek szpitalnych, zbieranie brudnej pościeli, układanie pościeli, bielizny według
asortymentu w szafach, segregacja bielizny.
Ogólna powierzchnia podlegająca usłudze sprzątania wynosi 4573,88 m2 (szczegółowy obmiar pomieszczeń określony w
załączniku nr 2). Łączna liczba łóżek szpitalnych w zakładzie – 90 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-08-01 do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Certyfikat „Gwarant Czystości i Higieny” w zakresie usług utrzymania czystości ze specjalnością ogólną i medyczną, wydany przez jednostkę akredytowaną lub równoważną.

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Certyfikat Systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015 z zakresu usług pomocowych oraz transportu wewnątrzszpitalnego dla pacjentów oraz podmiotów leczniczych wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub inna równoważną.

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca wykaże, że wykonał
należycie lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy usługi porównywalne, związane z przedmiotem
zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego postępowania, świadczone w
pomieszczeniach szpitalnych, o powierzchni m.in. 4 500 m2, wartości 750 000 zł, świadczonych przez okres 12 miesięcy w
ramach jednej umowy- na potwierdzenie spełnienia warunku należy dołączyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również, wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed terminem
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (referencji) czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z
załącznikiem nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: stosownie do postanowień §10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 r. poz. 2415 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp- oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu zawartego w załączniku nr 5 do SWZ dotyczącej zdolności technicznej i
zawodowej, w których Wykonawca wykaże, że wykonał należycie lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy usługi
porównywalne, związane z przedmiotem zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego
postępowania, świadczone w pomieszczeniach szpitalnych, o powierzchni m.in. 4 500 m2, wartości 750 000 zł, świadczonych przez
okres 12 miesięcy w ramach jednej umowy- na potwierdzenie spełnienia warunku należy dołączyć wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również, wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat
przed terminem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów (referencji) czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 dotyczącego niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
2) Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na podstawie ustawy szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – stanowiącego
załącznik nr 14 do SWZ.
3) Wykaz sprzętu, środków dezynfekcyjnych i materiałów niezbędnych do wykonania usługi stanowiący załącznik nr 3 do
SWZ.
4) Wykaz środków dezynfekcyjnych stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.
5) Wykaz środków myjąco-czyszczących stanowiący załącznik nr 11 do SWZ.
6) Certyfikat/certyfikaty wymienione w Rozdziale XIX

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 dotyczącego niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
2) Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na podstawie ustawy szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – stanowiącego
załącznik nr 14 do SWZ.
3) Wykaz sprzętu, środków dezynfekcyjnych i materiałów niezbędnych do wykonania usługi stanowiący załącznik nr 3 do
SWZ.
4) Wykaz środków dezynfekcyjnych stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.
5) Wykaz środków myjąco-czyszczących stanowiący załącznik nr 11 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym- zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ
1) Oświadczenie dotyczące RODO- załącznik nr 12 do SWZ.
2) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 (jeśli dotyczy)- załącznik nr 15 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 13 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w zakresie:
1) stawki podatku od towarów i usług, ceny zostaną zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub
ustawy, w takim przypadku zmianie ulega cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz Wykonawca wykaże wzrost, o
którym mowa w pkt. 3,
3. Zmiany o których mowa w ust. 2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po
akceptacji przez Zamawiającego.
4. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Strony dopuszczają także zmiany w umowie w zakresie:
1) zmiany danych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy)
2) zmniejszenie ceny określonej w umowie, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z zasad funkcjonowania
rynku takich jak np. zmniejszenie ceny producenckiej, okresowe rabaty lub promocje,
6. Strony dopuszczają możliwość zmian w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi z uwzględnieniem
następujących zasad:
1) każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia o zmianę wynagrodzenia w razie zmiany cen materiałów lub kosztów
związanych realizacją zamówienia o więcej niż 20% w stosunku do okresu, w którym sporządzono ofertę lub dokonano
ostatniej zmiany wynagrodzenia;
2) zmiana wynagrodzenia dokonana może zostać w okresach półrocznych, od zawarcia umowy lub ostatniej zmiany
wynagrodzenia, w oparciu o ostatnio opublikowany kwartalny wskaźnik cen towarów i usług ogłaszany przez GUS;
szczegółowo opisane w § 15 istotnych projektowań umownych, załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa Open Nexus transakcja nr 769940

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.