eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krak闚 › Zakup 鈔odk闚 trwa造ch - ch這dziarka, cieplarka, wagomieszarki, zgrzewarkiOg這szenie z dnia 2023-05-24


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Zakup 鈔odk闚 trwa造ch – ch這dziarka, cieplarka, wagomieszarki, zgrzewarki

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297282

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Rze幡icza 11

1.5.2.) Miejscowo嗆: Krak闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-540

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Krak闚

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rckik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.rckik.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zakup 鈔odk闚 trwa造ch – ch這dziarka, cieplarka, wagomieszarki, zgrzewarki

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-dec31091-f7cf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00231699

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-05-24

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00030321/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.6 Dostawa 鈔odk闚 trwa造ch

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zam闚ienie wsp馧finansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 字odowisko 2014 – 2020 - 鈔odki REACT EU

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Osobami uprawnionymi do komunikowania si z Wykonawcami s:
1) w sprawach merytorycznych wyja郾ie udziela: Edyta Morozewicz od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach od 08:00 – 15:00.
2) w sprawach formalnych wyja郾ie udziela: Agnieszka G瑿i od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach od 08:00 – 15:00
2. Post瘼owanie o udzielenie zam闚ienia prowadzi si z zachowaniem formy pisemnej, w j瞛yku polskim.
3. Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si za po鈔ednictwem Platformy Zakupowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie dost瘼nej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings, zwanej dalej Platforma Zakupowa.
4. Ofert nale篡 sk豉da wy陰cznie za po鈔ednictwem Platformy Zakupowej.
5. Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za po鈔ednictwem poczty elektronicznej na adresy: zamowieniaeu@rckik.krakow.pl jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej SWZ.
6. Wnioski o wyja郾ienie tre軼i specyfikacji, zawiadomienia oraz inne informacje do up造wu terminu otwarcia ofert w post瘼owaniu nale篡 przesy豉 wy陰cznie za po鈔ednictwem Platformy Zakupowej w formie umo磧iwiaj帷ej kopiowanie tre軼i pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. Zamawiaj帷y udzieli wyja郾ie poprzez publikacj na stronie post瘼owania.
7. Po up造wie terminu otwarcia ofert Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za po鈔ednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w pkt. 4. W takim przypadku ka盥a ze stron na 膨danie drugiej niezw這cznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
8. Podstawowe zasady korzystania z Platformy Zakupowej:
a) Zaleca si przed przyst徙ieniem do post瘼owania rejestracj na Platformie Zakupowej – rejestracja nie jest obowi您kowa. W trakcie procesu rejestracji Wykonawca wype軟ia wszystkie pola formularza rejestracji, chyba 瞠 pole oznaczone jest jako opcjonalne. Rejestracja na Platformie Zakupowej wymaga akceptacji regulaminu.
b) Zak豉daj帷 konto u篡tkownika, Wykonawca wyra瘸 wol zawarcia umowy na 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn.
c) Niezw這cznie po przes豉niu wype軟ionego formularza, Wykonawca otrzyma drog elektroniczn na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji potwierdzenie za這瞠nia konta wraz z linkiem aktywacyjnym.
d) Z chwil aktywacji konta Wykonawca ma dost瘼 do us逝g nieodp豉tnych udost瘼nionych w ramach konta u篡tkownika, w tym mi璠zy innymi sk豉dania ofert i prowadzenia korespondencji z Zamawiaj帷ym za po鈔ednictwem Platformy Zakupowej, automatycznego wycofania oferty w przypadku z這瞠nia nowej oferty.
e) Pod linkiem dost瘼na jest Instrukcja sk豉dania ofert/wniosk闚 dla Wykonawc闚.
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
(...)

Zgodnie z dokumentami SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuj, 瞠: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie z siedzib przy ul. Rze幡iczej 11, 31-540 Krak闚, tel. 12 261 88 20, sekretariat@rckik.krakow.pl.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) – e mail iodo@rckik.krakow.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego pn. Zakup 鈔odk闚 trwa造ch – ch這dziarka, cieplarka, wagomieszarki, zgrzewarki, znak post瘼owania: ZP-13/23. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy; obowi您ek podania przez Pani / Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych (na podstawie art. 15 RODO). W przypadku gdy wykonanie obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporz康zenia 2016/679, wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u, zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby, kt鏎ej dane dotycz, wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu.− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO)*;− prawo 膨dania (na podstawie art. 18 RODO) od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**Wyst徙ienie z 膨daniem, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 rozporz康zenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO; nie przys逝guje Pani/Panu:− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z dokumentami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-13/23

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest Zakup 鈔odk闚 trwa造ch – ch這dziarka, cieplarka, wagomieszarki, zgrzewarki.
2. Szczeg馧owy zakres przedmiotu zam闚ienia okre郵ony jest w Za陰czniku 1 do SWZ - Opis przedmiotu zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39711100-0 - Ch這dziarki izamra瘸rki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33186200-9 - Urz康zenia do ogrzewania krwi ip造n闚

33190000-8 - R騜ne urz康zenia iprodukty medyczne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyd逝瞠nie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym, nie kr鏒szym ni 5 dni, terminie aktualnych na dzie z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, tj.:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) O鈍iadczenie Wykonawcy w zakresie wynikaj帷ym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. 2021 poz. 275), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿na ofert, ofert cz窷ciow albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie ofert, oferty cz窷ciowej niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – zgodnie z tre軼i za陰cznika nr 5 do SWZ.
c) O鈍iadczenia Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp - kt鏎ego wz鏎 stanowi za陰cznik nr 7 do SIWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w Rozdziale V SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia to potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy do陰czonym do SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-01 10:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 na Platformie Zakupowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie pod adresem Profil Nabywcy - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (platformazakupowa.pl)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Wykonawca jest zobowi您any do realizacji zam闚ienia sukcesywnie w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Ponadto z post瘼owania na podstawie zapis闚 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspierania agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835), wyklucza si:
1) wykonawc wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotycz帷ego 鈔odk闚 ograniczaj帷ych w zwi您ku z sytuacj na Bia這rusi i udzia貫m Bia這rusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, dalej „rozporz康zenie 765/2006” i rozporz康zeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie 鈔odk闚 ograniczaj帷ych w odniesieniu do dzia豉 podwa瘸j帷ych integralno嗆 terytorialn, suwerenno嗆 i niezale積o嗆 Ukrainy lub im zagra瘸j帷ych, dalej „rozporz康zenie 269/2014”, albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 tj. wpis do wykazu cudzoziemc闚, kt鏎ych pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo膨dany, o kt鏎ym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91, 583, 830 i 835);
2) wykonawc, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 tj. wpis do wykazu cudzoziemc闚, kt鏎ych pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo膨dany, o kt鏎ym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91, 583, 830 i 835);
3) wykonawc, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 tj. wpis do wykazu cudzoziemc闚, kt鏎ych pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo膨dany, o kt鏎ym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91, 583, 830 i 835).
4) wykluczenie nast瘼uje na okres trwania okoliczno軼i okre郵onych w pkt 1).

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.