eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami komunalnymi (segregowanymi i niesegregowanymi) - powstającymi na terenie SPZOZ WSS Nr 3 w RybnikuOgłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami komunalnymi (segregowanymi i niesegregowanymi) – powstającymi na terenie SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272780323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Energetyków 46

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.rybnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami komunalnymi (segregowanymi i niesegregowanymi) – powstającymi na terenie SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3bac5d8a-fa21-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231042

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005609/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami komunalnymi (segregowanymi i niesegregowanymi) – powstającymi na terenie SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpital.rybnik.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.szpital.rybnik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale VII oraz XIII SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj:
1) poprzez Platformę zakupową, która dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
2) w sytuacjach awaryjnych (np. w przypadku braku działania Platformy zakupowej) zamawiający może również komunikować się z
wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej z adresu e-mail: zp@szpital.rybnik.pl
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: TAG-217-TP/33-2023.AK
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozdziale IV
specyfikacji warunków zamówienia składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z aktualnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”
a) Zamawiający informuje, że:
- administratorem danych osobowych jest SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik;
- inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku jest Inspektor Danych Osobowych, kontakt:
iodo@szpital.rybnik.pl;
- dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia
obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy pzp.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp i/lub zewnętrzna kancelaria prawna, i/lub operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320 z późn. zmianami), i/lub posłaniec (kurier) dostarczający
korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania zewnętrznemu podmiotowi dostarczającemu (realizującemu)
usługi teleinformatyczne i/lub narzędzia/urządzenia komunikacji elektronicznej.
- Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia (w sposób gwarantujący jego nienaruszalność). Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia
publicznego przekracza 4 lata, Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Administrator przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od
dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej
nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą pzp (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1).
- Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
- Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby;żądania od Administratora sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby;
żądania od Administratora usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby.
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz Ustawy
pzp. Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
- Jednocześnie Administrator przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane mogą zostać przekazane Administratorowi w związku z prowadzonym postępowaniem i
które Administrator pośrednio pozyska od kontrahenta biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy w
sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TAG-217-TP/33-2023.AK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami komunalnymi (segregowanymi i niesegregowanymi) – powstającymi na terenie SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny
ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt XVI.II SWZ. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty.
Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę
punktową oferty według
następującego wzoru S = C + R. Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w ww. kryteriach podlegają zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, tj. - jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z
odrzuconych cyfr jest mniejsza od 5, to ostatnia pozostawiona cyfra nie ulega zmianie,- jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z
odrzuconych cyfr jest większa lub równa 5, to (niezależnie od tego, co jest za nią) ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o 1,
chyba że taka dokładność nie pozwoli na zróżnicowanie łącznej punktacji ofert. W takim przypadku zaokrąglenie nastąpi do dalszej
liczby miejsc po przecinku, chyba że dalsze zwiększanie dokładności obliczeń nie skutkuje zróżnicowaniem łącznej punktacji ofert.
Łączna punktacja jest dla danej oferty obliczana jako suma punktacji uzyskanej w wyżej opisanych kryteriach. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. Sposób określania wagi kryteriów oceny
ofert - procentowo.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji odbioru odpadów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu :
1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Wykonawca przez cały okres realizacji umowy musi posiadać aktualne zezwolenia:
1) zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego BDO, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy o odpadach, prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Wykonawcy, potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w tym w zakresie transportu kategorii odpadów, objętych przedmiotem zamówienia,
2) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rybnika o którym mowa w art.9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie działalności i czynności Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, w tym w załączniku nr 1.2 (Opis przedmiotu zamówienia) stosownie do kodów określonych w formularzu cenowym (w pełnym zakresie kodów),
3) zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów o którym mowa w art. 41 ust. 1, art. 232 ust. 1 w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie kategorii odpadów, objętych przedmiotem zamówienia.
W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy powyższe dokumenty stracą ważność, Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać nowe w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy.
2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
- Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200 000 zł związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Zdolność techniczna lub zawodowa:
W zakresie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający określa dwa warunki udziału, które Wykonawca musi spełnić łącznie, tj:
1) posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji określonych niżej usług.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest w trakcie wykonywania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług świadczonych na rzecz dwóch różnych Zamawiających polegających na świadczeniu usług odbioru i dalszego postępowania z odpadami komunalnymi o wartości co najmniej 150 000 zł brutto każda,
2) posiadanie odpowiednich środków transportu w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 2 pojazdy przystosowane do transportu pojemników 10m3 będących własnością Zamawiającego na odpady komunalne (karta katalogowa posiadanych pojemników o pojemności 10m3, stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia).
UWAGA! pojazdy wskazane przez Wykonawcę na spełnienie warunku udziału w postępowaniu muszą być tymi samymi pojazdami, które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotowego zamówienia.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający określa zgodnie z postanowieniami umowy wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). Są to czynności związane z wykonywaniem pracy pod kontrolą w określonych ramach czasowych i w sposób ciągły, tj. osoby zatrudnione przy odbiorze odpadów komunalnych oraz ich transporcie z nieruchomości Zamawiającego w Rybniku przy ul. Energetyków 46 do miejsca ich zagospodarowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty każdy Wyk.musi dołączyć: 1) akt. na dzień skł. ofert: "ośw.Wyk. o braku podstaw wyklucz. z postęp. i o sp.war. udz.w postęp.”, wg wzoru stan. zał. nr 3 do SWZ. Ośw. stanowi dowód potwierdz.brak podstaw wyklucz. i spełn. war. udz.w postęp. na dzień skł. ofert. Ośw. składa się, pod rygorem nieważn., w formie elektr. (w postaci elektr.opatrzonej kwalifik. podp. elektr.) lub w postaci elektr.opatrzonej podp. zauf. lub podp. osob.. 2) Wyk., który powołuje się na zasoby innych podm., winien załączyć dowód potwierdz., że realizując zam.będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podm., który stanowi w szczeg.zobow. tych podm. do oddania do dysp.Wyk.niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam. lub inny podm.środek dowod. potwierdz., że wyk. realiz.zam., będzie dysp.niezb.zas. tych podm., wg wzoru stan.zał. nr 5 do SWZ. Zobow. podmiotu udostęp. zasoby, potwierdza, że stos. łączący wyk. z podm.udostęp. zasoby gwar.rzecz. dostęp do tych zas. oraz okr. w szczeg.: a) zakr. dost.wyk. zasobów podmiotu udostęp. zasoby; b) sposób i okres udostęp. wyk. i wykorzyst. przez niego zas.podm. udostępn. te zas.przy wyk. zam.; czy i w jakim zakresie podmiot udostęp. zasoby, na zdoln. którego wyk. polega w odniesieniu do war.udz.w postęp. dotycz.wykształ., kwalifik. zawod.lub dośw., zrealiz.usługi, których wsk. zdoln. dotyczą. w celu wyk. braku istnienia wobec nich podst. wyklucz.oraz speł.a, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, war.udz. w postęp. składa także ośw. o niepodl.wyklucz. i spełn. war. udz. w postęp. dotycz. tych podm. 3)wyk.wspólnie ubieg. się o udz. zam.skład. ośw. na podst. art. 117 ust 4 (podział zad. konsorcjantów), z którego wynika, które usługi wyk. poszczeg. wyk.ubieg. się wsp. o udz. zam.Ośw. zaw.zał. nr 1 do SWZ,4) w celu potw., że osoba działająca w imieniu wyk.jest umocowana do jego reprezent., zam. wymaga od wyk. złożenia odpisu lub inf. z KRS, Centr.Ewid. i Inf. o Dział.Gosp. lub innego właściwego rejestru. Wyk. nie jest zobow. do złoż.dok. o których mowa w zdaniu 1, jeżeli zam. może je uzyskać za pomocą bezpł. i ogólnodostęp. baz danych, o ile wyk.wskazał dane umożliw. dostęp do tych dok. (stosowne ośw. znajduje się w treści form.of. zał.nr 1 do SWZ). Jeżeli w im. wyk. działa osoba, której umoc. do jego reprezent. nie wynika z dok., o których mowa w zdaniu 1 powyżej, zam. wymaga od wyk.złożenia oprócz dok.określ. w zdaniu 1 powyżej, pełnom. lub innego dok.potwierdz. umoc.do reprezent.Wyk.. Pełnom. przekazuje się w postaci elektron. i opatruje kwalifik. podpisem elektr., podp. zauf. lub podp. osob.. W przypadku, gdy pełnom.zostało wyst. w postaci pap. i opatrz.własnor.podp., przek.się cyfrowe odwzor. tego dok., opatrzone kwalifik. podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podp. osob., poświadcz. zgodność cyfrowego odwzor. z dok. w postaci papierowej. Poświad. zg.cyfr.odwzor. z pełnomoc. w postaci pap., może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystaw. pełnomoc.) lub notariusz. Powyższe dot.również osoby dział. w im. Wyk. wsp. ubieg. się o udz.zam. publ. 2. Na wezw. zam. wyk.musi przedł.: 1) ośw. wyk., w zakr.art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależ. do tej samej grupy kapit. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochr. konkur. i konsum. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wyk., który złożył odrębną ofertę, ofertę częśc. lub wn. o dop. do udz. w postęp., albo ośw. o przynależ. do tej samej grupy kapit.wraz z dok.lub inf. potwierdz.przygot. oferty, oferty częściowej lub wniosku o dop. do udziału w postęp. niezależ. od innego wyk. należ.do tej samej gr.kap.– zał.nr 4 do SWZ).
Ośw.stanowi dowód potwierdz. brak podstaw wykl.. Ośw. składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicz.(w postaci elektronicz. opatrzonej kwalifik. podp.elektronicz.) lub w postaci elektronicz.opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osob.W przypadku złożenia do nin. postęp.jednej oferty Zam. odstąpi od wzywania wyk. do złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (składane na wezwanie Zamawiającego):
- aktualne zezwolenia:
1) zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego BDO, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy o odpadach, prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Wykonawcy, potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w tym w zakresie transportu kategorii odpadów, objętych przedmiotem zamówienia,
2) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rybnika o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie działalności i czynności Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, w tym w załączniku nr 1.2 (Opis przedmiotu zamówienia) stosownie do kodów określonych w formularzu cenowym (w pełnym zakresie kodów),
3) zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów o którym mowa w art. 41 ust. 1, art. 232 ust. 1 w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie kategorii odpadów, objętych przedmiotem zamówienia.
Dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w punkcie VI.3.3.2 specyfikacji warunków zamówienia.
- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; dokument musi potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego zdolności ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w punkcie VI.3.3.3 specyfikacji warunków zamówienia.
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w punkcie VI. 3.3.4 pkt 1) specyfikacji warunków zamówienia.
Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji warunków zamówienia.
- wykaz środków transportu wykonawcy niezbędnych w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w punkcie VI. 3.3.4 pkt 2) specyfikacji warunków zamówienia. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.
Załączniki te podlegają uzupełnieniu w trybie art. 128 Ustawy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wypełnione, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularze:
1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ,
2) Formularz cenowy – załącznik nr 1.1 do SWZ,
3) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.2 do SWZ,
4) Polityka ochrony środowiska - załącznik nr 1.3 do SWZ.
Załączniki te nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 128 Ustawy.
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
5) Zobowiązanie i oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ (jeśli dotyczy).
6) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów biegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy).
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o
których mowa w zdaniu 1, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (stosowne oświadczenie znajduje się w treści oferty – załącznik nr 1 do SWZ) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w zadaniu 1 powyżej, zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia oprócz dokumentu określonego w zdaniu 1 powyżej, pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające
pełnomocnictwo) lub notariusz. Powyższe dotyczy również osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 (podział zadań konsorcjantów), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż: Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 108 ustawy (załącznik nr 4 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ustawy - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
Powyższe oznacza, iż: Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ustawy musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8. Warunki, o których mowa w punktach VI 3.3.2, VI 3.3.3 oraz VI 3.3.4 zostaną spełnione, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się:
-posiadaniem uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi do których realizacji te uprawnienia są wymagane, zgodnie z opisem w punkcie VI 3.3.2. SWZ
- posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z opisem w punkcie VI 3.3.3. SWZ,
- posiadaniem przez wykonawcę doświadczenia w realizacji określonych niżej usług, zgodnie z opisem w punkcie VI 3.3.4 pkt 1) SWZ,
- posiadaniem odpowiednich środków transportu, zgodnie z opisem w punkcie VI 3.3.4 pkt 2) SWZ.
W takim wypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani wskazać w ofercie zakres zamówienia realizowany przez poszczególnych wykonawców (przynajmniej w części, dla której wykonania wymagane są uprawnienia).
9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do SWZ, tj. projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia środków ochrony
prawnej, określonych w przepisach działu IX Ustawy. 2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków
zamówienia środki ochrony prawnej, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX Ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.