eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grojec › usługa sukcesywnego odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z własnym transportem i załadunkiem na rzecz Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w GrojcuOgłoszenie z dnia 2022-06-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługa sukcesywnego odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z własnym transportem i załadunkiem na rzecz Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE W GROJCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000298301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Ogrodowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Grojec

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-615

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mmilon@pzolgrojec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzolgrojec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługa sukcesywnego odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z własnym transportem i załadunkiem na rzecz Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fccd7e92-f6b2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227002

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013522/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej adres: mmilon@pzolgrojec.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule informacyjne RODO znajdują się w rozdziale III ust. 15 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZOL/ZP/262a/8/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi „sukcesywny odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych wraz z własnym transportem i załadunkiem na rzecz Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu” w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych w Grojcu, Aleja Ogrodowa 1, Grojec 32-615 – w sposób sprawny, dokładny i terminowy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 699 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych (Dz. U. poz. 2245). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.
2. Wspólny Słownik Zamówień:
- 90524000-6 Usługi w zakresie odpadów medycznych
- 90524400-0 Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych
- 90513300-9 Usługi spalania odpadów
3. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży potwierdzenie wpisu do bazy BDO w zakresie transportu.
4. Transport odpadów musi odbywać się zgodnie z procedurą przewozu odpadów medycznych wg zasad ADR, a także wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia, zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady.
5. Firma transportująca jest zobowiązana do przestrzegania poniższych norm:
a) musi zostać wpisana do odpowiedniego rejestru oraz otrzymać indywidualny numer rejestrowy od Marszałka Województwa;
b) dostarczenie odpadów medycznych do miejsca ich utylizacji;
c) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania usług. Wiąże się to z obowiązkiem podjęcia wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, te z kolei należy dostosować do możliwych do przewidzenia zagrożeń.
6. Pojazdy stosowane do przewożenia odpadów muszą spełniać wymagania przepisów ADR.
7. Osoby zajmujące się przewozem odpadów niebezpiecznych muszą być odpowiednio przeszkolone, czyli posiadać dowód o odbytym szkoleniu t.j. zaświadczenie ADR.
8. Odbiorca odpadów jest zobowiązany do:
a) systematycznego odbioru odpadów zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ;
b) każdorazowego potwierdzenia odbioru odpadów medycznych dokumentem zgodnym z przepisami aktualnie obowiązującymi w tym zakresie;
c) wyboru instalacji unieszkodliwiania położonej w województwie małopolskim. Zaoferowana instalacja jest eksploatowana oraz spełnia standardy emisyjne zgodnie z przepisami ochrony środowiska;
d) oświadcza, że spełnia wszystkie wymagane przepisami warunki dla prowadzenia działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów;
e) posiada aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych oraz ich składowania;
f) przetransportowania odpadów do właściwego miejsca ich utylizacji odpowiednio przystosowanym pojazdem z udziałem przeszkolonego personelu i z zachowaniem obowiązujących przepisów o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych;
g) ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z zagrożeniem epidemiologicznym z tytułu transportu odpadów niebezpiecznych do odpowiedniego miejsca utylizacji;
h) z chwilą odbioru odpadów od Zamawiającego staje się posiadaczem odpadów i ciążą na nim obowiązki dalszego postępowania zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zamawiający z chwilą przekazania odpadów Wykonawcy przenosi na Wykonawcę odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami.
9. Świadczenie usług w zakresie: odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa:
a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 699 ze zm.),
b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),
c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10),
d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1975),
e) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2245 ze zm.),
f) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz. U. z 2015 r. poz. 1116),
g) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756 ze zm.).
10. Wymagania dodatkowe stawiane względem całego przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli wykonywania usługi przez Specjalistę ds. epidemiologii,
b) w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na życzenie Zamawiającego odpowiednich dokumentów oraz udzielania wszelkich niezbędnych informacji w zakresie realizacji usługi,
c) wszelkie uwagi dotyczące jakości wykonywania usługi, Zamawiający zgłasza do koordynatora-przedstawiciela Wykonawcy (osoba uprawniona do kontaktów w sprawie realizacji umowy) pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
d) za wszelkie nieprawidłowości związane z wykonywaniem usługi odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym i innymi jednostkami kontroli,
f) Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przedmiot zamówienia w zakresie prac związanych z odbiorem i transportem odpadów medycznych z terenu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu był wykonywany przez osobę/osoby zatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22 § 1 Kp. W przypadku rozwiązania z daną osobą stosunku pracy przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy, należy niezwłocznie zatrudnić na to miejsce inną osobę. W celu udokumentowania wypełnienia powyższego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu na jego wezwanie oświadczenia o zatrudnieniu osób (min. 1), wymienionych z imienia i nazwiska oraz określając zakres ich czynności.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

90513300-9 - Usługi spalania odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 100 %
tj:
Nr kryterium: Wzór:
Kryterium 1 Cena
Liczba punktów za kryterium
„cena brutto” = ( Cmin/Cof ) * waga (100 pkt),
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o:
• aktualne zezwolenia właściwych organów administracji publicznej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, a w szczególności:
✓ decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia (wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późń. zm.) – dotyczy podmiotów, które ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych są zobowiązane do posiadania stosownego zezwolenia;
✓ decyzję zezwalającą na transport odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia (wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późń. zm.).
✓ decyzję/zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami dotyczące unieszkodliwiania odpadów przy zachowaniu warunków określonych w art. 20 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późń. zm.) – w przypadku, jeżeli unieszkodliwiania odpadów dokonuje podmiot trzeci w stosunku do Wykonawcy, należy przedłożyć ważną decyzję zezwalającą na unieszkodliwianie odpadów wydaną dla tego podmiotu oraz umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą, a podmiotem unieszkodliwiającym odpady – w celu wykazania spełnienia warunku unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy o odpadach, a w szczególności zachowania zasady bliskości uregulowanej w art. 20 ustawy o odpadach.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o:
• Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000,00 zł. Polisa zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych stanowiący załącznik nr 3 do SWZ i załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) Aktualną decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia (wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późń. zm.) – dotyczy podmiotów, które ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych są zobowiązane do posiadania stosownego zezwolenia;
d) Aktualną decyzję zezwalającą na transport odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia (wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późń. zm.);
e) Aktualną decyzję/zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami dotyczące unieszkodliwiania odpadów przy zachowaniu warunków określonych w art. 20 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późń. zm.) – w przypadku, jeżeli unieszkodliwiania odpadów dokonuje podmiot trzeci w stosunku do Wykonawcy, należy przedłożyć ważną decyzję zezwalającą na unieszkodliwianie odpadów wydaną dla tego podmiotu oraz umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą, a podmiotem unieszkodliwiającym odpady – w celu wykazania spełnienia warunku unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy o odpadach, a w szczególności zachowania zasady bliskości uregulowanej w art. 20 ustawy o odpadach.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-07 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.