eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług pocztowych na rzecz Biura Rzecznika FinansowegoOgłoszenie z dnia 2023-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Biura Rzecznika Finansowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: RZECZNIK FINANSOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011335893

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowogrodzka 47A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-695

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: rf.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pierog.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


wspieranie klientów indywidualnych w sporach z podmiotami rynku finansowego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Biura Rzecznika Finansowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60393027-cf05-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224347

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00109739/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159551

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WAF-ZLA.281.49.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zakresie:
a) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych
b) zwrotów przesyłek listowych i paczek pocztowych, po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy,
w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U.
z 2022, poz. 896 ze zm.),
c) odbierania przesyłek listowych i paczek pocztowych z siedziby Zamawiającego (Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa),
2. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.
3. Szacunkowa liczba i rodzaj przesyłek listowych i paczek pocztowych została wskazana w Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Liczba przesyłek wskazana w Formularzu jest wielkością szacunkową, przyjętą w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w tabeli.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu złożono jedną ofertę, która podlegała odrzuceniu na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 6 Pzp

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.