eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług pocztowych na rzecz Biura Rzecznika FinansowegoOgłoszenie z dnia 2023-04-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Biura Rzecznika Finansowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: RZECZNIK FINANSOWY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011335893

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nowogrodzka 47A

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-695

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rf.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: rf.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


wspieranie klientów indywidualnych w sporach z podmiotami rynku finansowego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00179936

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00159551

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji

Przed zmianą:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia na tych samych warunkach o maksymalnie 6 miesięcy od dnia 31.12.2023 r., przy zachowaniu cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
2. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie ze stwierdzonym przez niego zapotrzebowaniem i możliwościami finansowymi.
3. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, bądź skorzystanie w dowolnym zakresie, nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4. Każdorazowe skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji odbędzie się poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy jednostronnego oświadczenia w formie elektronicznej, w terminie co najmniej 30 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Za zgodą Stron, termin złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać skrócony do terminu ustalonego przez Strony. Oświadczenie Zamawiającego zawierać będzie liczbę miesięcy, o które Zamawiający wydłuża czas trwania umowy.
5. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji, jak również prawa i obowiązki Stron, będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

Po zmianie:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia na tych samych warunkach o maksymalnie 6 miesięcy od dnia 31.12.2023 r., lub w terminie wcześniejszym, od dnia wyczerpania środków finansowych Zamawiającego przeznaczonych na realizację zamówienia przy zachowaniu cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
2. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie ze stwierdzonym przez niego zapotrzebowaniem i możliwościami finansowymi.
3. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, bądź skorzystanie w dowolnym zakresie, nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4. Każdorazowe skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji odbędzie się poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy jednostronnego oświadczenia w formie elektronicznej, w terminie co najmniej 30 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Za zgodą Stron, termin złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać skrócony do terminu ustalonego przez Strony. Oświadczenie Zamawiającego zawierać będzie liczbę miesięcy, o które Zamawiający wydłuża czas trwania umowy.
5. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji, jak również prawa i obowiązki Stron, będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
w następujących przypadkach:
1) niezbędna jest zmiana sposobu realizacji Umowy z uwagi na okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego treścią i celem;
2) w toku realizacji przedmiotu Umowy wynikną rozbieżności lub niejasności w jej treści, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie postanowień Umowy w stopniu wyłączającym dopuszczalność różnej interpretacji zapisów Umowy przez Strony;
3) zmiany obowiązujących przepisów prawa, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści postanowień Umowy do aktualnego stanu prawnego;
4) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, rozumianych jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, które będą miały wpływ na sposób, częstotliwość lub terminy świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy.
2. Strony przewidują dodatkowo zmianę wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany podczas realizacji przedmiotu Umowy:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46),
 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy,
a proponowana przez Wykonawcę zmiana wynagrodzenia odpowiadać będzie wyłącznie ich faktycznemu wzrostowi wskutek zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności i zostanie zgłoszona Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany zgodnie z ust. 6 poniżej.
3. Koszt wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 2 ulegnie zwiększeniu o udokumentowaną przez Wykonawcę kwotę rzeczywiście poniesionych kosztów wynikających ze zmiany ww. przepisów. Ciężar udowodnienia poniesionych kosztów leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca powinien również wykazać, że koszty te realnie wzrosły i nie mogły być pokryte mimo wzrostu wynagrodzenia wskazanego w ust. 4, jeżeli takie wcześniej miało miejsce.

- dalsza część została opisana w informacjach dodatkowych

Po zmianie:
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
w następujących przypadkach:
1) niezbędna jest zmiana sposobu realizacji Umowy z uwagi na okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego treścią i celem;
2) w toku realizacji przedmiotu Umowy wynikną rozbieżności lub niejasności w jej treści, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie postanowień Umowy w stopniu wyłączającym dopuszczalność różnej interpretacji zapisów Umowy przez Strony;
3) zmiany obowiązujących przepisów prawa, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści postanowień Umowy do aktualnego stanu prawnego;
4) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, rozumianych jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, które będą miały wpływ na sposób, częstotliwość lub terminy świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy;
5) zmiany cennika zaakceptowanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Zamawiającego o planowanej zmianie cennika przed jej wejściem w życie, z zastrzeżeniem, iż zmiana taka nie może nastąpić więcej niż raz w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.
2. Strony przewidują dodatkowo zmianę wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany podczas realizacji przedmiotu Umowy:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46),
 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy,
a proponowana przez Wykonawcę zmiana wynagrodzenia odpowiadać będzie wyłącznie ich faktycznemu wzrostowi wskutek zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności i zostanie zgłoszona Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany zgodnie z ust. 6 poniżej.
3. Koszt wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 2 ulegnie zwiększeniu o udokumentowaną przez Wykonawcę kwotę rzeczywiście poniesionych kosztów wynikających ze zmiany ww. przepisów. Ciężar udowodnienia poniesionych kosztów leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca powinien również wykazać, że koszty te realnie wzrosły i nie mogły być pokryte mimo wzrostu wynagrodzenia wskazanego w ust. 4, jeżeli takie wcześniej miało miejsce.

- dalsza część została opisana w informacjach dodatkowych

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-18 10:00

Po zmianie:
2023-04-20 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-18 10:15

Po zmianie:
2023-04-20 13:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-17

Po zmianie:
2023-05-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.