eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług pocztowych na rzecz Biura Rzecznika FinansowegoOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Biura Rzecznika Finansowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: RZECZNIK FINANSOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011335893

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowogrodzka 47A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-695

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: rf.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wspieranie klientów indywidualnych w sporach z podmiotami rynku finansowego

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Kancelaria Prawna Jerzy Pieróg & Partnerzy

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 013109095

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Nowogrodzka 42 lok. 41

1.11.4.) Miejscowość: Warszawa

1.11.5.) Kod pocztowy: 00-695

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.11.9.) Numer telefonu: 22 598 93 00

1.11.10.) Numer faksu: 22 598 93 33

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@pierog.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.pierog.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Biura Rzecznika Finansowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60393027-cf05-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159551

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00109739/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pierog.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pierog.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów Wykonawca musi pobrać pliki z miejsca „Dokumentacja zamówienia”, podpisać je elektronicznie poza Platformą, a następnie załączyć podpisane pliki do oferty.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WAF-ZLA.281.49.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zakresie:
a) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych
b) zwrotów przesyłek listowych i paczek pocztowych, po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy,
w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U.
z 2022, poz. 896 ze zm.),
c) odbierania przesyłek listowych i paczek pocztowych z siedziby Zamawiającego (Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa),
2. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.
3. Szacunkowa liczba i rodzaj przesyłek listowych i paczek pocztowych została wskazana w Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Liczba przesyłek wskazana w Formularzu jest wielkością szacunkową, przyjętą w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w tabeli.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia na tych samych warunkach o maksymalnie 6 miesięcy od dnia 31.12.2023 r., przy zachowaniu cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
2. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie ze stwierdzonym przez niego zapotrzebowaniem i możliwościami finansowymi.
3. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, bądź skorzystanie w dowolnym zakresie, nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4. Każdorazowe skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji odbędzie się poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy jednostronnego oświadczenia w formie elektronicznej, w terminie co najmniej 30 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Za zgodą Stron, termin złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać skrócony do terminu ustalonego przez Strony. Oświadczenie Zamawiającego zawierać będzie liczbę miesięcy, o które Zamawiający wydłuża czas trwania umowy.
5. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji, jak również prawa i obowiązki Stron, będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-25 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada aktualne uprawnienia do świadczenia usług pocztowych - wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 896);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia (tj. świadczenia usług pocztowych) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej dwa zamówienia,
z których każde: obejmowało swym zakresem usługę świadczenia powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, na rzecz jednostki sektora finansów publicznych,
o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych 00/100) dla każdego zamówienia.

UWAGI:
(1) Jako zamówienie należy rozumieć usługę realizowaną na podstawie odrębnej umowy.
(2) Jeżeli wartość zamówienia została ustalona w obcej walucie, dla oceny spełnienia warunku udziału, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
(3) W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, które Wykonawca nadal wykonuje, wymagane jest, aby zrealizowany na dzień składania ofert zakres usługi (zamówienia) spełniał wymogi powyżej określonego warunku.
(4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
(5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
(6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
(7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie on spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
(8) W przypadku, o którym mowa w pkt 7 Uwag, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
(9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiotów użyczających potencjału doświadczenia, Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej, poprzez sumowanie doświadczenia podmiotów
w sytuacji, gdy realizowana przez jednego z nich usługa nie spełnia w całości wymagań, o których mowa w pkt 4 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług, o których mowa, w Rozdziale III pkt 4 SWZ, wykonanych,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz usług stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

4) dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 896), wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do świadczenia usług pocztowych na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie stanowiące dowód potwierdzający na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zastępujące tymczasowo podmiotowe środki dowodowe, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.

2) dokument, z którego wynika zakres umocowania do działania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli dokument Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa
w lit. a.

UWAGA: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zasady określone w lit. b stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w rozdziale III ust. 2 pkt 2 i 4). Oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu (jeżeli dotyczy). Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
w następujących przypadkach:
1) niezbędna jest zmiana sposobu realizacji Umowy z uwagi na okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego treścią i celem;
2) w toku realizacji przedmiotu Umowy wynikną rozbieżności lub niejasności w jej treści, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie postanowień Umowy w stopniu wyłączającym dopuszczalność różnej interpretacji zapisów Umowy przez Strony;
3) zmiany obowiązujących przepisów prawa, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści postanowień Umowy do aktualnego stanu prawnego;
4) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, rozumianych jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, które będą miały wpływ na sposób, częstotliwość lub terminy świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy.
2. Strony przewidują dodatkowo zmianę wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany podczas realizacji przedmiotu Umowy:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46),
 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy,
a proponowana przez Wykonawcę zmiana wynagrodzenia odpowiadać będzie wyłącznie ich faktycznemu wzrostowi wskutek zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności i zostanie zgłoszona Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany zgodnie z ust. 6 poniżej.
3. Koszt wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 2 ulegnie zwiększeniu o udokumentowaną przez Wykonawcę kwotę rzeczywiście poniesionych kosztów wynikających ze zmiany ww. przepisów. Ciężar udowodnienia poniesionych kosztów leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca powinien również wykazać, że koszty te realnie wzrosły i nie mogły być pokryte mimo wzrostu wynagrodzenia wskazanego w ust. 4, jeżeli takie wcześniej miało miejsce.

- dalsza część została opisana w informacjach dodatkowych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pierog.ezamawiajacy.pl,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. informacji dot. rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia:
4. Ponadto Strony ustaliły, że ustalone wynagrodzenie będzie waloryzowane o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (kwartał do poprzedniego kwartału) ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Wyjściowy wskaźnik waloryzacji”), przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:
1) każda ze Stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, przy czym waloryzacja nastąpi na wniosek Strony, przy czym
2) każda ze Stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia nie częściej niż raz na 6 miesięcy, przy czym Strona może wystąpić z wnioskiem o pierwszą waloryzację po 6 miesiącach od dnia zawarcia Umowy oraz o każdą kolejną nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji, przy wzroście lub obniżeniu Wskaźnika waloryzacji o co najmniej 2%, obliczonego jako średnia Wyjściowych wskaźników waloryzacji za ostatnie dwa kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację; w przypadku wzrostu lub obniżenia Wskaźnika waloryzacji waloryzacja będzie polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za usługi realizowane po dniu złożenia wniosku o wartość procentową Wskaźnika waloryzacji, przy czym
3) waloryzacja nie dotyczy usług zrealizowanych przed datą złożenia wniosku przez którąkolwiek ze Stron, przy czym
4) w przypadku likwidacji Wyjściowego wskaźnika waloryzacji lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot, przy czym
5) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień, nie przekroczy 10% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
5. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione w trybie wskazanym w ust. 4 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres co najmniej 6 miesięcy. W każdym przypadku zmiany Umowy, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca w terminie 30 dni przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o dokonaniu odpowiedniej zmiany w umowie podwykonawczej, jeżeli przy wykonywaniu Umowy korzysta z usług podwykonawców.
6. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
7. Każda ze Stron może w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o zmianę, o którym mowa w ust. 6 powyżej, zwrócić się do Strony wnioskującej o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).
8. W terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku Strona zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń drugiej Strony.
9. Zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy, za wyjątkiem tych wyraźnie określonych w Umowie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.