eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowodwór › Zakup nowego samochodu asenizacyjnegoOgłoszenie z dnia 2023-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup nowego samochodu asenizacyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowodwór

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020109

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowodwór 71A

1.5.2.) Miejscowość: Nowodwór

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-503

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818661018

1.5.8.) Numer faksu: 818661019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@nowodwor.eurzad.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugnowodwor-ebiuletyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-05226d06-ce24-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup nowego samochodu asenizacyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05226d06-ce24-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00220206

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044628/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa samochodu asenizacyjnego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156133

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP 271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 523298,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu asenizacyjnego o następujących parametrach i wyposażeniu:

I PODWOZIE
I.1 Fabrycznie nowe dwuosiowe: rok produkcji 2023
I.2 DMC od 15 do 20 T,
I.3 Napęd: 4X2
I.4 Rozstaw osi: max 4200 mm
I.5 Silnik:
I.5.1 Moc: min 300 KM,
I.5.2 Norma emisji spalin: EURO6,
I.6 Blokada mechanizmu różnicowego,
I.7 Skrzynia biegów:
I.7.1 Ręczna
I.7.2 Min 9 biegów
I.8 Przystawka odbioru mocy przystosowana do wspólnej pracy pomp zabudowy
I.9 Główny wyłącznik prądu – ręczny zamontowany przy akumulatorach
I.10 Zawieszenie przednie: mechaniczne, o nośności min 7,5 t
I.11 Zawieszenie tylne: pneumatyczne, o nośności min 13 t
I.12 Zbiornik paliwa: min 150 l,
I.13 Zbiornik AdBlue: min 20 l,
I.14 Wyposażenie kabiny zewnętrzne/wewnętrzne:
I.14.1 Kolor – Biały
I.14.2 Tempomat adaptacyjny z systemem ostrzegania przed uderzeniem w poprzedzający pojazd
I.14.3 Fotel kierowcy – pneumatyczny z regulacją podparcia lędźwiowego, podgrzewany
I.14.4 Szyba przednia barwiona, podgrzewana
I.14.5 Podwójny fotel dla pasażerów
I.14.6 Radioodtwarzacz z funkcja bluetooth,
I.14.7 Lusterka wsteczne ogrzewane, elektrycznie sterowane,
I.14.8 Kolumna kierownicy z regulacja nachylenia i wysokości
I.14.9 Poduszka powietrzna dla kierowcy,
I.14.10 Klimatyzacja,
I.14.11 Centralny zamek dwudrzwiowy z pilotem (2 szt)
I.14.12 Belka oświetleniowa zamontowana na kabinie
I.14.13 Stalowy zderzak przedni
I.14.14 Dwureflektorowe światła przednie
I.14.15 Światła do jazdy dziennej
I.15 Belka przeciwnajazdowa tylna:
I.15.1 ryflowana od góry
I.15.2 aluminiowa
I.15.3 światła tylne schowane w belce przeciwnajazdowej
I.16 Opony przednie, tylne 315/80 R22,5
I.17 Koło zapasowe 315/80 R22,5 zamontowane do podwozia lub dostarczone luzem
I.18 Trójkąt ostrzegawczy, lewarek, apteczka, wąż do pompowania kół, klin pod koła
II ZABUDOWA
II.1 Zbiornik:
II.1.1 Zbiornik cylindryczny zamontowany na ramie pośredniej nachylony pod kątem od 0 do 1 stopnia
II.1.2 Wykonany z blachy o grubości: min 6 mm
II.1.3 Typ materiału: stal S355,
II.1.4 Lakierowanie zewnętrzne
II.1.4.a w kolorze białym lub pomarańczowym
II.1.4.b podkład epoksydowy: min 80 mikronów
II.1.4.c lakier nawierzchniowy: min 60 mikronów
II.1.5 Lakierowanie wewnętrzne:
II.1.5.a Komora wody: farba typu epitan min 40 mikronów
II.1.5.b Komora osadu: farba typu epitan min 40 mikronów
II.1.6 Dopuszczalny zakres pracy: -0,8 bar do 0,5 bar,
II.1.7 Pojemność całkowita zbiornika: min 10 000 L podzielona na komorę osadu i wody w stosunku 20 % woda 80 % osad,
II.1.8 Zbiornik podnoszony siłownikiem czołowym do kąta min. 20 stopni
II.1.9 Falochron: min 1 sztuka (z możliwością odkręcenia)
II.1.10 Napełnianie komory wody poprzez złącze wlewowe STORZ C, filtr wstępny oraz systemem antyskażeniowym (swobodny wlew od góry z zasuwą zamykającą)
II.1.11 Właz inspekcyjny w komorze wody min DN450
II.1.12 Wskaźnik poziomu wody w postaci rury z poliwęglanu w osłonie metalowej ze stali nierdzewnej wyskalowanej co 100 l.
II.1.13 Możliwość czyszczenia wskaźnika poziomu wody od góry poprzez złącze STORZ C
II.1.14 Wskaźnik poziomu osadu zamontowany na dennicy tylnej w postaci metalowej piłki pływakowej wewnątrz zbiornika oraz wskazówki i skali. Skala wykonana ze stali nierdzewnej, wypalana laserowo z podziałka co 500 l.

II.2 Obudowa zbiornika:
II.2.1 Z prawej oraz lewej strony zbiornika zamontowane otwarte rynny na węże. Rynny wykonane ze stali nierdzewnej.
II.2.2 Rynny z podniesionymi bokami, otwarte na końcach z zaobleniami umożliwiającymi ułożenie węży poprzez haki na dennicy tylnej.
II.2.3 Rynny wyposażone w mocowania do spinania węzy oraz drenaże z zaworami kulowymi.
II.2.4 Szafka na drobne narzędzia, dysze ciśnieniowe – min 1 szuka wykonana ze stali nierdzewnej.
II.2.5 Perforowana skrzynka na odpady wykonana ze stali nierdzewnej z mocowaniem na haki do studzienek zamontowana z tyłu po lewej stronie pojazdu.
II.2.6 Tablice reklamowe zamontowane po obu stronach zbiornika (treść napisu w uzgodnieniu z Zamawiającym)
II.2.7 Mocowanie na pachołki, narzędzia
II.2.8 Mocowanie na klin pod koła

II.3 Dennica tylna
II.3.1 Otwierana oraz ryglowana hydraulicznie
II.3.2 Siłowniki podnoszące dennice tylną z zamkami hydraulicznymi
II.3.3 Zabezpieczenie przeciwko niekontrolowanemu otwarciu oraz zamknięciu dennicy
II.3.4 Uszczelnienie dennicy poprzez olejoodporną uszczelkę o minimalnym przekroju fi 42
II.3.5 Górny króciec dopełniający DN100 lub DN110 z zaworem kulowym oraz rurą wewnątrz zbiornika na ¾ wysokości. Przyłącze Perrot lub STORZ.
II.3.6 Dolny króciec ssąco-spustowy DN100 lub DN110 z zaworem kulowym zamontowany w najniższym puncie dennicy. Przyłącze Perrot lub STORZ.
II.3.7 Rynna zlewowa pod przyłączami wykonana ze stali nierdzewnej umożliwiająca podnoszenie zbiornika.
II.3.8 Odkręcane haki zamontowane na dennicy umożliwiające ułożenie węży ssawnych. Haki wykonane ze stali nierdzewnej.

II.4 Układ ssąco-tłoczący
II.4.1 Pompa próżniowa:
II.4.1.a Łopatkowa
II.4.1.b Chłodzona cieczą
II.4.1.c Wydatek pompy min 1000 m3/h
II.4.1.d Napęd hydrauliczny
II.4.1.e Zamontowana za kabiną na ramie pośredniej
II.4.2 Układ ssąco-tłoczący nierozłączalny umożliwiający prace przy podniesionym zbiorniku
II.4.3 Wielostopniowy układ ochrony pompy próżniowej:
II.4.3.a Zabezpieczenie transportowe (zawór motylkowy) włączane automatycznie podczas jazdy
II.4.3.b Zabezpieczenie przeciw przelewowe w postaci zaworu z metalową piłka pływakową w najwyższym punkcie zbiornika
II.4.3.c Odstojnik/centryfuga z piłka pływakową wewnątrz
II.4.3.d Czujnik przepełnienia separatora rozłączający pompę próżniową
II.4.3.e Złącze STORZ C umożliwiające płukanie separatora oraz złącze zlewowe separatora z zaworem kulowym
II.4.4 Filtr powietrza ze stali nierdzewnej 500 mikronów, w obudowie aluminiowej z zaworem kulowym
II.4.5 Tłumik wyposażony w złącze zlewowe z zaworem kulowym
II.4.6 Pneumatycznie sterowany zawór czterodrogowy umożliwiający ustawienie w pozycji: ssanie/atmosfera/tłoczenie
II.4.7 Możliwość jednoczesnej pracy układu ssącego oraz ciśnieniowego

II.5 Układ wysokociśnieniowy:
II.5.1 Pompa ciśnieniowa:
II.5.1.a Przepływ: min 120 l/min
II.5.1.b Ciśnienie: min. 160 bar
II.5.1.c Napęd hydrauliczny
II.5.1.d Zamontowana na ramie pośredniej za kabiną
II.5.1.e Zawór przeciążeniowy pompy
II.5.2 Pneumatyczny przedmuch instalacji wodnej
II.5.3 Filtr wody ze stali nierdzewnej, 300 mikronów,
II.5.4 Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho w postaci sygnału dźwiękowego, wizualnego oraz wyłączenia pompy

II.6 Bęben ciśnieniowy
II.6.1 Wykonany ze stali nierdzewnej
II.6.2 Zamontowany z tyłu zabudowy po stronie prawej
II.6.3 Pojemność bębna 60 m węża DN13 w oplocie tekstylnym
II.6.4 Manualne prowadzenie węża
II.6.5 Napęd bębna – hydrauliczny z wolnym biegiem celem ręcznego rozwijania węża

II.7 Układ ogrzewania wody umożliwiający pracę w okresie zimowym
II.7.1 Możliwość pracy w temperaturach: - 15o C
II.7.2 Zasilanie ze zbiornika paliwa podwozia,
II.7.3 Pompa obiegowa
II.7.4 Układ połączony ze zbiornikiem wody oraz układem wysokociśnieniowym w obiegu zamkniętym.
II.7.5 Układ pracujący podczas jazdy samochodem
II.7.6 Układ prace pompą ciśnieniowa podczas ogrzewania wody

II.8 Sterowanie:
II.8.1 Panel sterujący w kabinie:
II.8.1.a Włącznik Główny
II.8.1.b Oświetlenie robocze
II.8.1.c Oświetlenie ostrzegawcze
II.8.1.d Włącznik układu ogrzewania
II.8.2 Panel sterujący główny:
II.8.2.a Wykonany ze stali nierdzewnej z drzwiczkami
II.8.2.b Oświetlony listwą LED
II.8.2.c Sygnał dźwiękowy i wizualny niskiego stanu wody
II.8.2.d Licznik czasu pracy pompy wody oraz pompy próżniowej
II.8.2.e Wskaźnik obrotów silnika
II.8.2.f Obroty silnika: - / +
II.8.2.g Pompa próżniowa: wyłącz/załącz
II.8.2.h Pompa ssąca: wyłącz/załącz
II.8.2.i Tryb pracy pompy ssącej: tłoczenie/atmosfera/ssanie
II.8.2.j Rygle: zamknij/otwórz
II.8.2.k Dennica: zamykanie/otwieranie
II.8.2.l Podnoszenie zbiornika: opuszczanie/podnoszenie
II.8.2.m Wąż ciśnieniowy: zwijanie/rozwijanie
II.8.2.n Wyłącznik bezpieczeństwa
II.8.2.o Elektroniczna blokada ze zwłoką czasową zapobiegająca przypadkowemu otwarciu rygli
II.8.2.p Włącznik zdalnego sterowania
II.8.2.q Zawór regulacji ciśnienia
II.8.2.r Manometr ciśnienia wody od 0 do 250 bar
II.8.2.s Manowakuometr wyposażony w zaworek odpowietrzający oraz przewód zlewowy umiejscowiony w dobrze widocznym miejscu
II.8.3 Zdalne sterowanie;
II.8.3.a Obroty silnika: - / +
II.8.3.b Pompa próżniowa: wyłącz/załącz
II.8.3.c Pompa ciśnieniowa: wyłącz/załącz
II.8.3.d Wąż ciśnieniowy: zwijanie/rozwijanie
II.8.3.e Wyłącznik bezpieczeństwa

II.9 Wyposażenie:
II.9.1 Kamera cofania z monitorem w kabinie kierowcy
II.9.2 Pistolet ciśnieniowy z dwoma dyszami
II.9.3 Dysze ciśnieniowe do czyszczenia kanałów : min 2 sztuki (płucząca, przebijająca)
II.9.4 Haki do podnoszenia włazów
II.9.5 Układ centralnego smarowania (min.: rygle górne, siłownik podnoszenia zbiornika, zawór czterodrogowy)
II.9.6 Klucze do przyłączy STORZ
II.9.7 Klucze do dysz ciśnieniowych
II.9.8 Wąż DN110 2szt po ok 3 m
II.9.9 Wąż DN110 1sz ok 8m w zależności od miejsca
II.9.10 Waż DN13 – 60m w oplocie tekstylnym
II.9.11 Zabezpieczenie na wąż w kanale
II.9.12 Pilot zdalnego sterowania
II.9.13 Lampy ostrzegawcze, pomarańczowe: 2 sztuki na tyle zabudowy
II.9.14 Wąż do napełniania komory wody
II.9.15 Wąż zlewowy z separatora
II.9.16 Lampy robocze, białe: po stronie lewej oraz prawej (po 2 szt. na stronę)

4.5.3.) Główny kod CPV: 34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34100000-8 - Pojazdy silnikowe

34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 998760,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 998760,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 998760,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gamon Trucks

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6423185895

7.3.3) Ulica: Sosnowa 5

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-203

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 998760,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.