eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowodwór › Zakup nowego samochodu asenizacyjnegoOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup nowego samochodu asenizacyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowodwór

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020109

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowodwór 71A

1.5.2.) Miejscowość: Nowodwór

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-503

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818661018

1.5.8.) Numer faksu: 818661019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@nowodwor.eurzad.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugnowodwor-ebiuletyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup nowego samochodu asenizacyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05226d06-ce24-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156133

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044628/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa samochodu asenizacyjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-05226d06-ce24-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: • Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://e-zamowienia.gov.pl; a w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@nowodwor.eurzad.eu .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: • Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
• Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nowodwór, Nowodwór 71A, 08-503 Nowodwór, tel. 81 8661018, fax 81 8661019 ;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Nowodwór jest Pan Stanisław Rudnicki Nowodwór 71A, 08-503 Nowodwór; dane kontaktowe:
nr telefonu: 818661003, adres poczty elektronicznej: z.kryzys@nowodwor.eurzad.eu
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
znak PZP 271.4.2023 pn.: „Zakup nowego samochodu asenizacyjnego” prowadzony w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji ;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Pzp (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP 271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu asenizacyjnego o następujących parametrach i wyposażeniu:

I PODWOZIE
I.1 Fabrycznie nowe dwuosiowe: rok produkcji 2023
I.2 DMC od 15 do 20 T,
I.3 Napęd: 4X2
I.4 Rozstaw osi: max 4200 mm
I.5 Silnik:
I.5.1 Moc: min 300 KM,
I.5.2 Norma emisji spalin: EURO6,
I.6 Blokada mechanizmu różnicowego,
I.7 Skrzynia biegów:
I.7.1 Ręczna
I.7.2 Min 9 biegów
I.8 Przystawka odbioru mocy przystosowana do wspólnej pracy pomp zabudowy
I.9 Główny wyłącznik prądu – ręczny zamontowany przy akumulatorach
I.10 Zawieszenie przednie: mechaniczne, o nośności min 7,5 t
I.11 Zawieszenie tylne: pneumatyczne, o nośności min 13 t
I.12 Zbiornik paliwa: min 150 l,
I.13 Zbiornik AdBlue: min 20 l,
I.14 Wyposażenie kabiny zewnętrzne/wewnętrzne:
I.14.1 Kolor – Biały
I.14.2 Tempomat adaptacyjny z systemem ostrzegania przed uderzeniem w poprzedzający pojazd
I.14.3 Fotel kierowcy – pneumatyczny z regulacją podparcia lędźwiowego, podgrzewany
I.14.4 Szyba przednia barwiona, podgrzewana
I.14.5 Podwójny fotel dla pasażerów
I.14.6 Radioodtwarzacz z funkcja bluetooth,
I.14.7 Lusterka wsteczne ogrzewane, elektrycznie sterowane,
I.14.8 Kolumna kierownicy z regulacja nachylenia i wysokości
I.14.9 Poduszka powietrzna dla kierowcy,
I.14.10 Klimatyzacja,
I.14.11 Centralny zamek dwudrzwiowy z pilotem (2 szt)
I.14.12 Belka oświetleniowa zamontowana na kabinie
I.14.13 Stalowy zderzak przedni
I.14.14 Dwureflektorowe światła przednie
I.14.15 Światła do jazdy dziennej
I.15 Belka przeciwnajazdowa tylna:
I.15.1 ryflowana od góry
I.15.2 aluminiowa
I.15.3 światła tylne schowane w belce przeciwnajazdowej
I.16 Opony przednie, tylne 315/80 R22,5
I.17 Koło zapasowe 315/80 R22,5 zamontowane do podwozia lub dostarczone luzem
I.18 Trójkąt ostrzegawczy, lewarek, apteczka, wąż do pompowania kół, klin pod koła
II ZABUDOWA
II.1 Zbiornik:
II.1.1 Zbiornik cylindryczny zamontowany na ramie pośredniej nachylony pod kątem od 0 do 1 stopnia
II.1.2 Wykonany z blachy o grubości: min 6 mm
II.1.3 Typ materiału: stal S355,
II.1.4 Lakierowanie zewnętrzne
II.1.4.a w kolorze białym lub pomarańczowym
II.1.4.b podkład epoksydowy: min 80 mikronów
II.1.4.c lakier nawierzchniowy: min 60 mikronów
II.1.5 Lakierowanie wewnętrzne:
II.1.5.a Komora wody: farba typu epitan min 40 mikronów
II.1.5.b Komora osadu: farba typu epitan min 40 mikronów
II.1.6 Dopuszczalny zakres pracy: -0,8 bar do 0,5 bar,
II.1.7 Pojemność całkowita zbiornika: min 10 000 L podzielona na komorę osadu i wody w stosunku 20 % woda 80 % osad,
II.1.8 Zbiornik podnoszony siłownikiem czołowym do kąta min. 20 stopni
II.1.9 Falochron: min 1 sztuka (z możliwością odkręcenia)
II.1.10 Napełnianie komory wody poprzez złącze wlewowe STORZ C, filtr wstępny oraz systemem antyskażeniowym (swobodny wlew od góry z zasuwą zamykającą)
II.1.11 Właz inspekcyjny w komorze wody min DN450
II.1.12 Wskaźnik poziomu wody w postaci rury z poliwęglanu w osłonie metalowej ze stali nierdzewnej wyskalowanej co 100 l.
II.1.13 Możliwość czyszczenia wskaźnika poziomu wody od góry poprzez złącze STORZ C
II.1.14 Wskaźnik poziomu osadu zamontowany na dennicy tylnej w postaci metalowej piłki pływakowej wewnątrz zbiornika oraz wskazówki i skali. Skala wykonana ze stali nierdzewnej, wypalana laserowo z podziałka co 500 l.

II.2 Obudowa zbiornika:
II.2.1 Z prawej oraz lewej strony zbiornika zamontowane otwarte rynny na węże. Rynny wykonane ze stali nierdzewnej.
II.2.2 Rynny z podniesionymi bokami, otwarte na końcach z zaobleniami umożliwiającymi ułożenie węży poprzez haki na dennicy tylnej.
II.2.3 Rynny wyposażone w mocowania do spinania węzy oraz drenaże z zaworami kulowymi.
II.2.4 Szafka na drobne narzędzia, dysze ciśnieniowe – min 1 szuka wykonana ze stali nierdzewnej.
II.2.5 Perforowana skrzynka na odpady wykonana ze stali nierdzewnej z mocowaniem na haki do studzienek zamontowana z tyłu po lewej stronie pojazdu.
II.2.6 Tablice reklamowe zamontowane po obu stronach zbiornika (treść napisu w uzgodnieniu z Zamawiającym)
II.2.7 Mocowanie na pachołki, narzędzia
II.2.8 Mocowanie na klin pod koła

II.3 Dennica tylna
II.3.1 Otwierana oraz ryglowana hydraulicznie
II.3.2 Siłowniki podnoszące dennice tylną z zamkami hydraulicznymi
II.3.3 Zabezpieczenie przeciwko niekontrolowanemu otwarciu oraz zamknięciu dennicy
II.3.4 Uszczelnienie dennicy poprzez olejoodporną uszczelkę o minimalnym przekroju fi 42
II.3.5 Górny króciec dopełniający DN100 lub DN110 z zaworem kulowym oraz rurą wewnątrz zbiornika na ¾ wysokości. Przyłącze Perrot lub STORZ.
II.3.6 Dolny króciec ssąco-spustowy DN100 lub DN110 z zaworem kulowym zamontowany w najniższym puncie dennicy. Przyłącze Perrot lub STORZ.
II.3.7 Rynna zlewowa pod przyłączami wykonana ze stali nierdzewnej umożliwiająca podnoszenie zbiornika.
II.3.8 Odkręcane haki zamontowane na dennicy umożliwiające ułożenie węży ssawnych. Haki wykonane ze stali nierdzewnej.

II.4 Układ ssąco-tłoczący
II.4.1 Pompa próżniowa:
II.4.1.a Łopatkowa
II.4.1.b Chłodzona cieczą
II.4.1.c Wydatek pompy min 1000 m3/h
II.4.1.d Napęd hydrauliczny
II.4.1.e Zamontowana za kabiną na ramie pośredniej
II.4.2 Układ ssąco-tłoczący nierozłączalny umożliwiający prace przy podniesionym zbiorniku
II.4.3 Wielostopniowy układ ochrony pompy próżniowej:
II.4.3.a Zabezpieczenie transportowe (zawór motylkowy) włączane automatycznie podczas jazdy
II.4.3.b Zabezpieczenie przeciw przelewowe w postaci zaworu z metalową piłka pływakową w najwyższym punkcie zbiornika
II.4.3.c Odstojnik/centryfuga z piłka pływakową wewnątrz
II.4.3.d Czujnik przepełnienia separatora rozłączający pompę próżniową
II.4.3.e Złącze STORZ C umożliwiające płukanie separatora oraz złącze zlewowe separatora z zaworem kulowym
II.4.4 Filtr powietrza ze stali nierdzewnej 500 mikronów, w obudowie aluminiowej z zaworem kulowym
II.4.5 Tłumik wyposażony w złącze zlewowe z zaworem kulowym
II.4.6 Pneumatycznie sterowany zawór czterodrogowy umożliwiający ustawienie w pozycji: ssanie/atmosfera/tłoczenie
II.4.7 Możliwość jednoczesnej pracy układu ssącego oraz ciśnieniowego

II.5 Układ wysokociśnieniowy:
II.5.1 Pompa ciśnieniowa:
II.5.1.a Przepływ: min 120 l/min
II.5.1.b Ciśnienie: min. 160 bar
II.5.1.c Napęd hydrauliczny
II.5.1.d Zamontowana na ramie pośredniej za kabiną
II.5.1.e Zawór przeciążeniowy pompy
II.5.2 Pneumatyczny przedmuch instalacji wodnej
II.5.3 Filtr wody ze stali nierdzewnej, 300 mikronów,
II.5.4 Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho w postaci sygnału dźwiękowego, wizualnego oraz wyłączenia pompy

II.6 Bęben ciśnieniowy
II.6.1 Wykonany ze stali nierdzewnej
II.6.2 Zamontowany z tyłu zabudowy po stronie prawej
II.6.3 Pojemność bębna 60 m węża DN13 w oplocie tekstylnym
II.6.4 Manualne prowadzenie węża
II.6.5 Napęd bębna – hydrauliczny z wolnym biegiem celem ręcznego rozwijania węża

II.7 Układ ogrzewania wody umożliwiający pracę w okresie zimowym
II.7.1 Możliwość pracy w temperaturach: - 15o C
II.7.2 Zasilanie ze zbiornika paliwa podwozia,
II.7.3 Pompa obiegowa
II.7.4 Układ połączony ze zbiornikiem wody oraz układem wysokociśnieniowym w obiegu zamkniętym.
II.7.5 Układ pracujący podczas jazdy samochodem
II.7.6 Układ prace pompą ciśnieniowa podczas ogrzewania wody

II.8 Sterowanie:
II.8.1 Panel sterujący w kabinie:
II.8.1.a Włącznik Główny
II.8.1.b Oświetlenie robocze
II.8.1.c Oświetlenie ostrzegawcze
II.8.1.d Włącznik układu ogrzewania
II.8.2 Panel sterujący główny:
II.8.2.a Wykonany ze stali nierdzewnej z drzwiczkami
II.8.2.b Oświetlony listwą LED
II.8.2.c Sygnał dźwiękowy i wizualny niskiego stanu wody
II.8.2.d Licznik czasu pracy pompy wody oraz pompy próżniowej
II.8.2.e Wskaźnik obrotów silnika
II.8.2.f Obroty silnika: - / +
II.8.2.g Pompa próżniowa: wyłącz/załącz
II.8.2.h Pompa ssąca: wyłącz/załącz
II.8.2.i Tryb pracy pompy ssącej: tłoczenie/atmosfera/ssanie
II.8.2.j Rygle: zamknij/otwórz
II.8.2.k Dennica: zamykanie/otwieranie
II.8.2.l Podnoszenie zbiornika: opuszczanie/podnoszenie
II.8.2.m Wąż ciśnieniowy: zwijanie/rozwijanie
II.8.2.n Wyłącznik bezpieczeństwa
II.8.2.o Elektroniczna blokada ze zwłoką czasową zapobiegająca przypadkowemu otwarciu rygli
II.8.2.p Włącznik zdalnego sterowania
II.8.2.q Zawór regulacji ciśnienia
II.8.2.r Manometr ciśnienia wody od 0 do 250 bar
II.8.2.s Manowakuometr wyposażony w zaworek odpowietrzający oraz przewód zlewowy umiejscowiony w dobrze widocznym miejscu
II.8.3 Zdalne sterowanie;
II.8.3.a Obroty silnika: - / +
II.8.3.b Pompa próżniowa: wyłącz/załącz
II.8.3.c Pompa ciśnieniowa: wyłącz/załącz
II.8.3.d Wąż ciśnieniowy: zwijanie/rozwijanie
II.8.3.e Wyłącznik bezpieczeństwa

II.9 Wyposażenie:
II.9.1 Kamera cofania z monitorem w kabinie kierowcy
II.9.2 Pistolet ciśnieniowy z dwoma dyszami
II.9.3 Dysze ciśnieniowe do czyszczenia kanałów : min 2 sztuki (płucząca, przebijająca)
II.9.4 Haki do podnoszenia włazów
II.9.5 Układ centralnego smarowania (min.: rygle górne, siłownik podnoszenia zbiornika, zawór czterodrogowy)
II.9.6 Klucze do przyłączy STORZ
II.9.7 Klucze do dysz ciśnieniowych
II.9.8 Wąż DN110 2szt po ok 3 m
II.9.9 Wąż DN110 1sz ok 8m w zależności od miejsca
II.9.10 Waż DN13 – 60m w oplocie tekstylnym
II.9.11 Zabezpieczenie na wąż w kanale
II.9.12 Pilot zdalnego sterowania
II.9.13 Lampy ostrzegawcze, pomarańczowe: 2 sztuki na tyle zabudowy
II.9.14 Wąż do napełniania komory wody
II.9.15 Wąż zlewowy z separatora
II.9.16 Lampy robocze, białe: po stronie lewej oraz prawej (po 2 szt. na stronę)

4.2.6.) Główny kod CPV: 34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34100000-8 - Pojazdy silnikowe

34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: – oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium w wysokości 10 tyś. złotych

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożenie oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania, oświadczenie o grupie kapitałowej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą platwormy ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.