eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › "Świadczenie usług programistycznych"Ogłoszenie z dnia 2023-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Świadczenie usług programistycznych"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630303454

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 28 Czerwca 1956 r. 406

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-441

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: +48616686984

1.5.8.) Numer faksu: +48616686992

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wcwi@gjw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wcwi.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/744386

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług programistycznych"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66235eb7-c8a0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218655

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146417

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/WCWI/2023/03

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług programistycznych dla Zamawiającego w wymiarze 700 roboczogodzin (siedemset) w okresie 18 miesięcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia dodatkowych usług programistycznych na podstawie art. 441 ust. 1 Ustawy (prawo opcji) w wymiarze do 700 roboczogodzin w okresie 18 miesięcy obowiązywania umowy w sprawie zamówienia, po wyczerpaniu 700 roboczogodzin w ramach zamówienia podstawowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia liczby godzin usług programistycznych, których dotyczy prawo opcji.
3. Główne zadania wykonawcy:
1) Modyfikacja istniejących i programowanie nowych funkcjonalności w aplikacjach mobilnych i webowych;
2) Tworzenie nowych systemów informatycznych składających się m.in. z aplikacji mobilnych, webowych oraz API w technologiach Flutter, PHP Symfony w tym PHP 5.6 i nowszych.
3) Konfiguracja serwera VPS.
4) Konfiguracja i administrowanie stronami internetowymi w technologii Wordpress, HTML+CSS.
5) Zapewnienie supportu dla realizowanych projektów IT;
6) Testowanie funkcjonalności;
7) Współpraca z zespołem produktowym przy rozwoju platform;
8) Opracowywanie raportów i analiz w zakresie prowadzonych projektów;
9) Współpraca z Partnerami oraz przedstawicielami samorządu w zakresie wdrażania rozwiązań IT w tym w obszarze „smart city”.
4. Poza szczególnymi przypadkami uzgodnionymi z Zamawiającym, Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy zdalnie, na terenie swojej siedziby lub w inny sposób wykluczający konieczność udostępnienia przez Zamawiającego stanowisk pracy na terenie jego siedziby.
5. Opis przedmiotu Zamówienia oraz zakres czynności związanych z realizacją Zamówienia i sposobu współpracy Wykonawcy z Zamawiającym uzupełnia Wzór umowy, stanowiący Część II do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72243000-0 - Usługi programowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

72300000-8 - Usługi w zakresie danych

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72262000-9 - Usługi rozbudowy oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 189420,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 390894,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 189420,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: T2T System Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242758904

7.3.3) Ulica: Jana Pawła II 25a/C

7.3.4) Miejscowość: Nędza

7.3.5) Kod pocztowy: 47-440

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 189420,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.