eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › "Świadczenie usług programistycznych"Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług programistycznych"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630303454

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 28 Czerwca 1956 r. 406

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-441

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: +48616686984

1.5.8.) Numer faksu: +48616686992

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wcwi@gjw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wcwi.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9721222511

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Szelągowska 27

1.11.4.) Miejscowość: Poznań

1.11.5.) Kod pocztowy: 61-626

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.11.9.) Numer telefonu: +48616630363

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: wcwi@gjw.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.gjw.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług programistycznych"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66235eb7-c8a0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146417

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/744386

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/744386

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/transakcja/708854 (dalej także Platforma).
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kbit/skb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies”,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
h) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
8. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
9. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.
10. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: wcwi@gjw.pl - z tym zastrzeżeniem, iż oferta może zostać przekazana wyłącznie za pomocą Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, 61-441 Poznań, KRS numer 0000 134012, NIP: 7781016062, REGON: 63030345400000
 Administrator Danych Osobowych ustanowił inspektora danych osobowych [iod]. Dane kontaktowe iod - adres e-mail: ochrona.danych@wcwi.com.pl, adres korespondencji: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, 61 – 441 Poznań.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług programistycznych”
 Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/WCWI/2023/03

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług programistycznych dla Zamawiającego w wymiarze 700 roboczogodzin (siedemset) w okresie 18 miesięcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia dodatkowych usług programistycznych na podstawie art. 441 ust. 1 Ustawy (prawo opcji) w wymiarze do 700 roboczogodzin w okresie 18 miesięcy obowiązywania umowy w sprawie zamówienia, po wyczerpaniu 700 roboczogodzin w ramach zamówienia podstawowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia liczby godzin usług programistycznych, których dotyczy prawo opcji.
3. Główne zadania wykonawcy:
1) Modyfikacja istniejących i programowanie nowych funkcjonalności w aplikacjach mobilnych i webowych;
2) Tworzenie nowych systemów informatycznych składających się m.in. z aplikacji mobilnych, webowych oraz API w technologiach Flutter, PHP Symfony w tym PHP 5.6 i nowszych.
3) Konfiguracja serwera VPS.
4) Konfiguracja i administrowanie stronami internetowymi w technologii Wordpress, HTML+CSS.
5) Zapewnienie supportu dla realizowanych projektów IT;
6) Testowanie funkcjonalności;
7) Współpraca z zespołem produktowym przy rozwoju platform;
8) Opracowywanie raportów i analiz w zakresie prowadzonych projektów;
9) Współpraca z Partnerami oraz przedstawicielami samorządu w zakresie wdrażania rozwiązań IT w tym w obszarze „smart city”.
4. Poza szczególnymi przypadkami uzgodnionymi z Zamawiającym, Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy zdalnie, na terenie swojej siedziby lub w inny sposób wykluczający konieczność udostępnienia przez Zamawiającego stanowisk pracy na terenie jego siedziby.
5. Opis przedmiotu Zamówienia oraz zakres czynności związanych z realizacją Zamówienia i sposobu współpracy Wykonawcy z Zamawiającym uzupełnia Wzór umowy, stanowiący Część II do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72243000-0 - Usługi programowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

72300000-8 - Usługi w zakresie danych

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72262000-9 - Usługi rozbudowy oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

2. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia dodatkowych usług programistycznych na podstawie art. 441 ust. 1 Ustawy (prawo opcji) w wymiarze do 700 roboczogodzin w okresie 18 miesięcy obowiązywania umowy w sprawie zamówienia, po wyczerpaniu 700 roboczogodzin w ramach zamówienia podstawowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia liczby godzin usług programistycznych, których dotyczy prawo opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 (słownie: trzy) lat, liczonych od dnia udzielenia zamówienia jako zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 700 roboczogodzin świadczenia usług programistycznych.
2. Warunkiem udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jest okoliczność, że:
 dotychczasowy wykonawca realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością,
 dotychczasowy wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż zamówienia podstawowego,
 dotychczasowy wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy,
3. Zamawiający przeprowadzi z dotychczasowym wykonawcą negocjacje, w wyniku których zostanie uzgodnione wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
4. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług będzie dotyczyć podobnych usług tj. usług programistycznych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dla zamówienia przyjmuje niżej opisane kryteria oceny ofert.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
l.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1) Cena (C) 100 % 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia łącznie:
A. 1 osobą do pełnienia funkcji Programisty, które powinna łącznie spełniać następujące kryteria opisane w pkt i-iii poniżej tj. posiadać:

i. minimum 24 miesięczne (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczenie w zakresie programowania i wdrażania aplikacji mobilnych,
ii. umiejętność programowania aplikacji mobilnych we Flutter, Dart.
iii. znajomość architektury klient-serwer (REST) oraz narzędziami zarządzania kodem źródłowym GIT,

B. 1 osobą do pełnienia funkcji Programisty, która powinna łącznie spełniać następujące kryteria opisane w pkt iv-vi poniżej tj. posiadać:
iv. minimum 24 miesięczne (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczenie w zakresie programowania i wdrażania aplikacji backendowych,
v. umiejętność programowania aplikacji backendowych i webowych w technologii PHP Symfony w tym PHP 5.6 i nowszych.
vi. znajomość architektury klient-serwer (REST) oraz narzędziami zarządzania kodem źródłowym GIT,

C. 1 osobą do pełnienia funkcji Programisty posiadającą minimum 24 miesięczne (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczenie w zakresie programowania i wdrażania stron internetowych w technologiach Wordpress i HTML+CSS.

lub

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia łącznie:
D. 1 osobą do pełnienia funkcji Programisty, która powinna łącznie spełniać następujące kryteria opisane w pkt vii-ix poniżej tj. posiadać:

vii. minimum 36 miesięczne (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczenie w zakresie programowania i wdrażania aplikacji mobilnych,
viii. umiejętność programowania aplikacji mobilnych we Flutter, Dart.
ix. znajomość architektury klient-serwer (REST) oraz narzędziami zarządzania kodem źródłowym GIT,

E. 1 osobą do pełnienia funkcji Programisty, która powinna łącznie spełniać następujące kryteria opisane w pkt x-xii poniżej tj. posiadać:
x. minimum 36 miesięczne (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczenie w zakresie programowania i wdrażania aplikacji backendowych,
xi. umiejętność programowania aplikacji backendowych i webowych w technologii PHP Symfony w tym PHP 5.6 i nowszych.
xii. znajomość architektury klient-serwer (REST) oraz narzędziami zarządzania kodem źródłowym GIT,

w tym jedna z powyższych osób zobligowana jest posiadać dodatkowo poza kryteriami wskazanymi w pkt. vii-ix lub x-xii powyżej minimum 36 miesięczne (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczenie w zakresie programowania i wdrażania stron internetowych w technologiach Wordpress i HTML+CSS.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do IDW.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
 wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do IDW).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz Oferty,
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór stanowi Załącznik nr 2 do IDW),
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW),
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę postępowaniu (wzór stanowi Załącznik nr 4 do IDW) – jeżeli dotyczy,
5) Stosowne Pełnomocnictwo (-a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty lub odpisu z właściwego rejestru,
6) oryginał dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji),
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – jeżeli dotyczy;
9) Pozostałe dokumenty wymienione w IDW – (o ile są wymagane) na etapie składania ofert,
10) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wadium.
2. Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
3. Forma wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP SA: 65 1440 1286 0000 0000 1147 9658
2) Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (moment zaksięgowania wpływu na rachunku Zamawiającego).
5. Uwaga! Aktualnie sesje międzybankowe w banku Zamawiającego odbywają się o godz. 11:30, 15:10, 17:30 (jest to przybliżony czas księgowania na rachunku przelewu przychodzącego z innego banku). Zaleca się by Wykonawcy samodzielnie sprawdzili aktualność wskazanych informacji w celu wniesienia wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego w wymaganym terminie (termin składania ofert).
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2)-4), wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium w formie gwarancji powinno spełniać warunki określone w ust. 7 poniżej.
Pozostałe informacje w dziale XIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w postępowaniu, winien być spełniony przez tych Wykonawców wspólnie.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Przepisy oraz postanowienia SWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały przewidziane we Wzorze umowy, który stanowi załącznik do SWZ/

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/transakcja/744386

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.