eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieleń › Peł. fun.Inżyniera Kontraktu wraz z komp. nadzorem inw. przy realizacji inwestycji pn.: "Bud. budynku adm. siedziby Nadleśnictwa Potrzebowice wraz z zagos. terenu i infr. tow. w formule zap.i wyb.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Peł. fun.Inżyniera Kontraktu wraz z komp. nadzorem inw. przy realizacji inwestycji pn.: „Bud. budynku adm. siedziby Nadleśnictwa Potrzebowice wraz z zagos. terenu i infr. tow. w formule zap.i wyb.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Potrzebowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570064470

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Potrzebowice

1.5.2.) Miejscowość: Wieleń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-730

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: potrzebowice@pila.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.potrzebowice.pila.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Peł. fun.Inżyniera Kontraktu wraz z komp. nadzorem inw. przy realizacji inwestycji pn.: „Bud. budynku adm. siedziby Nadleśnictwa Potrzebowice wraz z zagos. terenu i infr. tow. w formule zap.i wyb.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71e00963-d489-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00218573

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00217783/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania "Budowa budynku administracyjnego siedziby Nadleśnictwa Potrzebowice wraz z zagosp. terenu i infr. towarzy. w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych
kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w SWZ oraz
w Instrukcji korzystania z platformy eZamawiający, stanowiącym załącznik do SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Potrzebowice. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Sebastiana Strzech, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl.
Więcej szczegółowych danych zawartych jest w rozdziale 20 SWZ - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Więcej szczegółowych danych zawartych jest w rozdziale 20 SWZ - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.6.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z pełnieniem wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku administracyjnego siedziby Nadleśnictwa Potrzebowice wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj” , (dalej jako „Zadanie inwestycyjne”).
3.2. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) bieżącej kontroli i weryfikacji opracowywanej przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego dokumentacji projektowej (Etap I);
b) pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad wykonaniem robót budowalnych przez wykonawcę Zadania Inwestycyjnego (Etap II);
c) udziału w przeglądach i odbiorze pogwarancyjnym - w okresie rękojmi i gwarancji robót
budowlanych od odbioru końcowego (Etap III);
Szczegółowy zakres świadczonych usług został przedstawiony w projektowanych postanowieniach umowy - w załączniku nr 9 do SWZ.
Poglądowe parametry obiektów, lokalizacji i zakres instalacji w ramach inwestycji, przedstawione są w Programie funkcjonalno – użytkowym będącym załącznikiem nr 11 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej 2 usługi polegające na prowadzeniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (tzn. w co najmniej 3 branżach: konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej) przez cały okres trwania inwestycji, od momentu rozpoczęcia1 budowy do jej zakończenia wraz z pozytywnym odbiorem przy realizacji inwestycji, polegającej na, budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 700 m2 każdy.
4.2. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:
a) Ekspert 1:
Koordynator zespołu inspektorów nadzoru, co najmniej 1 osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,*
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych) w branży konstrukcyjno - budowlanej jako inspektor nadzoru inwestorskiego,
- doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji koordynatora inspektorów nadzoru o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) przy co najmniej dwóch inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 700 m2 każdy, a funkcja ta była pełniona od momentu rozpoczęcia1 budowy przez wykonawcę robót budowlanych do jej zakończenia wraz z pozytywnym odbiorem.
b) Ekspert 2:
Inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowlanej, co najmniej 1 osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,*
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych) w branży konstrukcyjno - budowlanej jako inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych,
- doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej, kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych przy co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 700 m2, a funkcja ta była pełniona od momentu rozpoczęcia1 budowy przez wykonawcę robót budowlanych do jej zakończenia wraz z pozytywnym odbiorem.
c) Ekspert 3:
Inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, co najmniej 1 osoba posiadająca:
- uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*,
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych) w branży sanitarnej jako inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót w zakresie robót sanitarnych,
- doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych przy co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 700 m2, a funkcja ta była pełniona od momentu rozpoczęcia1 budowy przez wykonawcę robót budowlanych do jej zakończenia wraz z pozytywnym odbiorem.
d) Ekspert 4:
Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, co najmniej 1 osoba posiadająca:
- uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych*,
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych) w branży elektrycznej jako inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót elektrycznych,
- doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych przy co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 700 m2, a funkcja ta była pełniona od momentu rozpoczęcia1 budowy przez wykonawcę robót budowlanych do jej zakończenia wraz z pozytywnym odbiorem.
e) Ekspert 5:
Projektant w branży architektonicznej, co najmniej 1 osoba posiadająca:
-uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej*,
- doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej dwóch projektów branży architektonicznej w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 700 m2.
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w stanowisk i funkcji, jeżeli którakolwiek z osób przewidzianych przez Wykonawcę na dane stanowisko lub do pełnienia danej funkcji, posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia w więcej niż jednej, wyżej wymienionej specjalności oraz kwalifikacje/doświadczenie zawodowe wymagane dla każdej z tych funkcji/stanowiska.
1 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.)
*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie to składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ (w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich).
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 8 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ), o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
2) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
5) art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj.
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ
Oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi dowód potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu tego podmiotu sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ (w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich).
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
* okres ten liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
b) dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ),

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 197 ze zm. – dalej jako „Ustawa o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę”). Na podstawie: 1) art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę Zamawiający wykluczy wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę,
2) art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę Zamawiający wykluczy wykonawcę, którego
beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę, 3) art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę Zamawiający wykluczy wykonawcę, którego
jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zostały opisane szczegółowo w rozdziale 7 SWZ ze szczególnym uwzględnieniem pkt 10 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania opisany został w § 9 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy eZamawiający https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.