eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrowiec Świętokrzyski › Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w 2024 roku

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bodzechów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009998

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mikołaja Reja 10

1.5.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/gmina-bodzechow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e168c45a-cf10-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00209479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00058072/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja, remont i konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e168c45a-cf10-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e168c45a-cf10-11ee-875e-a22221c84ba7

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl Szczegółowe informacje - Rozdział 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymagane informacje zamieszczone są w Rozdziale 22 SWZ- Ochrona Danych
Osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w 2024 roku.
Zadanie 1: Remonty cząstkowe dróg gminnych
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi wykonywane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ilości 400m2 o średniej grubości nowej nawierzchni 6cm.
Zadanie 2: Remonty cząstkowe dróg po awariach wodociągowych
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi wykonywane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ilości 200m2 o średniej grubości nowej nawierzchni 6cm.
Zadanie 3: Remonty cząstkowe dróg powiatowych
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi wykonywane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ilości 600 m2 o średniej grubości nowej nawierzchni 6cm.
Wyszczególnienie robót:
- Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów
poprzez frezowanie (jako podstawowa czynność przy wycinaniu) i wyrównanie piłami tarczowymi (w miarę potrzeb)
- Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę.
- Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca.
- Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń.
- Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki.
- Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.

Zadanie 4: Remonty dróg wewnętrznych
Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Goździelin i Bodzechów o łącznej powierzchni 1227 m2 wraz z poboczami obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m i długości 440 mb oraz regulacją pionową jednej studzienki kanalizacyjnej
Zakres robót obejmuje oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń wg preferowanej technologii przez wykonawcę, skropienie oczyszczonej nawierzchni lepiszem i wykonanie nawierzchni asfaltowej. Po stronie wykonawcy będzie wykonanie dwóch warstw masy tj. warstwy wiążącej średnio gr. 3cm i warstwy ścieralnej średnio 5 cm.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje na własny koszt projekty organizacji ruchu.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia nadzoru nad budowa przez kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.

Szczegółowy opis przyjętych rozwiązań technicznych został zawarty w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 25.4. Dot. Zadania 1-2: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia wybranemu Wykonawcy robót polegających na powtórzeniu podobnych prac polegających na konserwacji/remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, z uwagi na niemożność przewidzenia stopnia degradacji istniejących nawierzchni w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych prac konserwacyjnych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych dodatkowych potrzeb w zakresie objętym zamówieniem.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
b) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów
załącznika nr 4 do SWZ.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz
Projektowanych postanowień umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę poprzez platformę e-Zamówienia na stronach UZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.