eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług pomocy prawnej w zakresie problematyki offsetowej

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pomocy prawnej w zakresie problematyki offsetowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369267361

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Trzech Krzyży 3/5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-507

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mrit.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pomocy prawnej w zakresie problematyki offsetowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55fe47ad-cc03-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00209117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00099662/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.26 Świadczenie usług pomocy prawnej w zakresie problematyki offsetowej – Umowa zawierana na okres 36 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mrpit.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mrpit.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferty, oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe,
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe
środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 3.
3. Dokumenty elektroniczne, przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji
elektronicznej w niniejszym postępowaniu, służącym złożeniu oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz oferty wraz z załącznikami przez wykonawcę, jest Platforma dostępna pod adresem
https://mrpit.ezamawiajacy.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. W postępowaniu zamawiający wymaga przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://mrpit.ezamawiajacy.pl w zakładce „Wiadomości”. Szczegółowa Instrukcja korzystania z Platformy dla wykonawcy dostępna
jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem https://mrpit.ezamawiajacy.pl
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w
terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą Platformy:
1) pod numerem telefonu: +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00);
2) pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
7.1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
7.2 komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
7.3 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
7.4 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
8. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-V.2610.34.2023.MS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia jest odpłatne świadczenie na rzecz Zamawiającego pomocy prawnej dotyczącej problematyki offsetowej w zakresie realizowanego przez Wykonawcę zadania pod nazwą: monitorowanie i nadzór nad realizacją umów offsetowych, obejmującego:
1) zawieranie aneksów do podpisanych umów offsetowych;
2) monitorowanie i nadzór nad realizacją zawartych umów offsetowych oraz stwierdzanie wykonania umów offsetowych.
2. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)” stanowiący załącznik nr 2 do SWZ oraz „Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy” stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia w zakresie problematyki offsetowej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia w zakresie prawa korporacyjnego, handlowego, prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia w prowadzeniu spraw wymagających znajomości specyfiki funkcjonowania sektora przemysłu obronnego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 3 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, z których:
a) minimum 2 osoby posiadają tytuł radcy prawnego lub adwokata, natomiast 3. osoba jest w trakcie odbywania aplikacji radcowskiej lub adwokackiej, trwającej minimum 6 miesięcy;
b) wszystkie 3 ww. osoby muszą posiadać znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B2, zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej;
c) wszystkie 3 ww. osoby muszą posiadać znajomość prawa offsetowego w zakresie regulacji polskich i europejskich.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2.7.3. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 8.1.1 oraz 8.1.1A SWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego przebiegu postępowania w związku z określonymi
w pkt 14.4 – 14.6 SWZ kryteriami oceny ofert tj. kryterium nr 2 – „Doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia w zakresie problematyki offsetowej” oraz kryterium nr 3 - „Doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia w zakresie prawa korporacyjnego, handlowego, prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej” oraz kryterium nr 4 - „Doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia w prowadzeniu spraw wymagających znajomości specyfiki funkcjonowania sektora przemysłu obronnego”, opierając się na postanowieniach art. 126 ust. 2 ustawy, Zamawiający wzywa wykonawców do złożenia wraz z ofertą wykazu osób spełniających wymogi określone w pkt 8.1.2.4 SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Formularz Ofertowy – dokument składany w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, o której mowa w pkt 1.4.2) SWZ, wraz z wymaganymi załącznikami, sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ.
 W przypadku złożenia oferty na innym formularzu, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku.
 Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 128
ust. 1 ustawy, tym samym brak złożenia Formularza ofertowego lub złożenie Formularza ofertowego niezawierającego wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 lub 6 ustawy;
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale 8 SWZ, sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
 Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z ww. oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
 oświadczenie musi zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy/ każdego Wykonawcy występującego wspólnie/innego podmiotu.
3. dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy (forma pełnomocnictwa została wskazana w pkt 1.4.2 SWZ) – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowaną w dokumencie rejestrowym wykonawcy;
4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 8.5 – 8.6 SWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;
5. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy składają oświadczenia (o ile dotyczy) w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
6. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz (...) (c.d. w Sekcji IX)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 58 ustawy), są zobowiązani do:
1) ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
2) złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa (w postaci elektronicznej) – które oprócz identyfikacji pełnomocnika powinno
zawierać także informacje wskazujące:
a) postępowanie, którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy wraz z określeniem
adresu i siedziby.
Pełnomocnictwo to musi być udzielone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę
uprawnioną do reprezentowania każdego z tych wykonawców.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy składają oświadczenia
(o ile dotyczy) w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie zgodnie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy -
Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://mrpit.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY".

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. Sekcji V:
(...) danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
7. wykaz osób, o którym mowa w pkt. 9.2 SWZ – w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, o której mowa w pkt 1.4 ppkt 2) SWZ – na potrzeby dokonania oceny ofert na podstawie kryterium nr 2 „Doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia w zakresie problematyki offsetowej”, kryterium nr 3 „Doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia w zakresie prawa korporacyjnego, handlowego, prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej” oraz kryterium nr 4 - „Doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia w prowadzeniu spraw wymagających znajomości specyfiki funkcjonowania sektora przemysłu obronnego”; wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
----------------------
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy,
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z
którym z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp
wyklucza się: -wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
-wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
-wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
Oferta Wykonawcy wykluczonego na podstawie ww. przepisu zostanie odrzucona.
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz pkt 8.1.2 SWZ
2. Termin wykonania zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty umowy jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej).
-----------------------------
Kryterium "Cena" wskazane w Sekcji IV pkt 4.3.5 Ogłoszenia to "Cena za jedną godzinę realizacji przedmiotu zamówienia".

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.