eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › WDROŻENIE SYSTEMU DO OBSŁUGI OPŁAT I STOŁÓWKI ORAZ MAGAZYNU NA POTRZEBY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W GMINIE MIASTA GDAŃSKA.Ogłoszenie z dnia 2024-02-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WDROŻENIE SYSTEMU DO OBSŁUGI OPŁAT I STOŁÓWKI ORAZ MAGAZYNU NA POTRZEBY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W GMINIE MIASTA GDAŃSKA.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367708720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-601

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 768 82 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gci.gdansk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

IT

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WDROŻENIE SYSTEMU DO OBSŁUGI OPŁAT I STOŁÓWKI ORAZ MAGAZYNU NA POTRZEBY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W GMINIE MIASTA GDAŃSKA.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2cc8ded3-cbfd-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00206932

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gci-ezamawiajacy.gdansk.gda.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego w systemie
informatycznym pod adresem: https://gci-ezamawiajacy.gdansk.gda.pl - zwanego dalej „Platformą Zakupową”.
2) Zasady korzystania z Platformy Zakupowej opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawcy, która jest udostępniana na Platformie Zakupowej. Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawca, przed przystąpieniem do składania ofert w Platformie Zakupowej, zapoznał się z Instrukcją jej korzystania, która dostępna jest w sekcji „regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz zasadami rejestracji w Platformie Zakupowej, o których mowa w regulaminie dostępnym pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin
3) Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne dla Wykonawców.
4) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy Zakupowej,
Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą tego rozwiązania poprzez infolinię tel. +48 22 257 22 23

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu Platformy Zakupowej komunikacji z Wykonawcami:
a) Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w Platformie Zakupowej, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie
złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
2) Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
3) Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące Platformy zakupowej:
a) Komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
b) Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge,
c) Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańskie Centrum Informatyczne ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk.
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@gdansk.gda.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie wskazanym w rozdziale II.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ/03/U/2024/K

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wdrożenie systemu do obsługi opłat i stołówki oraz magazynu na potrzeby jednostek oświatowych w Gminie Miasta Gdańska.
Wykonanie analizy (Etap 1) oraz wdrożenia i utrzymania Systemu (Etap 2 i 3 ) w ramach Zakresu Podstawowego, a następnie jego dalsze utrzymanie i realizacja usług zamawianych w ramach Zakresu Opcjonalnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

72262000-9 - Usługi rozbudowy oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zakres Opcjonalny stanowi możliwość realizacji:
1) Etap 4: Usługi Utrzymania
2) Etap 5: Usługi Zamawiane

2. Warunki i zasady korzystania z Zakresu Opcjonalnego (prawo opcji):
1) Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania zamówień do maksymalnej wartości wskazanej w IPU (umowie),
2) Zamawiający może udzielić zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania, przez cały okres obowiązywania Umowy,
3) Zamawiający ma prawo do skorzystania z Zakresu Opcjonalnego w zakresie pełnym, częściowym lub nie skorzystać z tego prawa w ogóle. Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.
4) Szczegóły dotyczące realizacji zamówień w ramach Zakresu Podstawowego oraz Zakresu Opcjonalnego są zawarte w IPU.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena – waga 60 %
- Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt., przy czym 1% tj. 1 pkt;
- Ocena punktowa dokonana zostanie według poniższego wzoru:

Najniższa cena wśród złożonych ofert
(ofert ważnych, nie podlegających odrzuceniu)
Liczba
punktów = ____________________________ x 60 pkt.
przyznanych
badanej ofercie Cena badanej oferty


2) Inne kryteria – waga 40%
- Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt., przy czym 1% tj. 1 pkt;
- Informacje na temat punktowanych parametrów technicznych wraz z ich rangą zostały podane w SWZ i dotyczą udostępnienia w ramach Etapu 2 (do końca okresu obowiązywania Umowy) bezpłatnej aplikacji mobilnej dla użytkowników, w szczególności dla uczniów, przedszkolaków, rodziców, opiekunów, Zmawiającego, opisanej szczegółowo w OPZ.
- Ocena punktowa dokonana zostanie w oparciu o wybrany przez Wykonawcę wariant realizacji przedmiotu umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże się realizacją co najmniej jedno zamówienie polegające na wdrożeniu systemu informatycznego do obsługi opłatami, stołówkami i magazynem („System”), które łącznie spełniało następujące wymagania:
1) System został wdrożony (zakończony odbiorem przez podmiot zamawiający) na potrzeby co najmniej 20 jednostek oświatowych, dla łącznej liczby 300 użytkowników, tj. uczniów i / lub przedszkolaków (suma uczniów i / lub przedszkolaków z tych jednostek oświatowych),
2) Wykonawca świadczył przez minimum okres 8 miesięcy usługi utrzymania wdrożonego Systemu dla minimum 10 jednostek oświatowych, o których mowa w lit. a)
3) wartość zamówienia w zakresie wdrożenia i utrzymania Systemu wynosiła minimum 100 000 zł brutto.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (dalej NBP), obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie publikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje w/w informacje.
2. dysponuje Kluczowym personelem Wykonawcy (zgodnie z postanowieniami IPU), składającym się z:
1) Kierownik Projektu, Wymagana jedna osoba, Wymagania minimalne:
a) W okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert pełnił funkcję kierownika projektu w minimum jednym projekcie wdrożenia systemu informatycznego, zakończonym odbiorem systemu.
b) Posiada co najmniej jeden certyfikat z obszaru zarządzania projektami, np. PRINCE2, AGILE PM.
2) Analityk Wymagana jedna osoba Wymagania minimalne:
w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert pełnił funkcję analityka w minimum jednym projekcie wdrożenia systemu informatycznego dla jednostek oświatowych, zakończonym odbiorem systemu
3) Programista Wymagana jedna osoba Wymagania minimalne:
w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert pełnił funkcję programisty, w minimum jednym projekcie wdrożeniu systemu informatycznego, zakończonym odbiorem systemu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia powyżej wymienionych funkcji
tj. jedna osoba nie może pełnić dwóch powyższych funkcji jednocześnie (np. Kierownik Projektu nie może być jednocześnie Programistą).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU LUB Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji.
WYKONAWCA, KTÓRY POSIADA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkanie ma osoba, której dokument dotyczy, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1:
1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej dotyczących wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. WYKAZ USŁUG / DOSTAW wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem DOWODÓW określających, czy te usługi / dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi / dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2. WYKAZ OSÓB stanowiących Kluczowy Personel, o którym mowa w dokumentacji postępowania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
2. W przypadku jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, w terminie na składanie ofert należy złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium w kwocie: 6 000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a) do oferty dołączają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. W treści pełnomocnictwa lub w osobnym oświadczeniu Wykonawca wskaże informację, z której wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
b) składają odrębne oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia informują o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z rodzajem i zakresem zmian oraz warunkami ich wprowadzenia, szczegółowo opisanym w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gci-ezamawiajacy.gdansk.gda.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający informuje, iż stosuje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Ogłoszenie o zamówieniu oraz ogłoszenie o postępowaniu nie zostały powiązane z pozycją z planu postępowań z powodów technicznych. Ogłoszenia należy powiązać z pozycją w planie postępowań o nazwie Wdrożenie systemu do obsługi opłat i stołówki oraz magazynu na potrzeby jednostek oświatowych w Gminie Miasta Gdańska, z którym należy powiązać ogłoszenia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.