eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Poradnictwo prawne skierowane do osób uciekających przed skutkami konfliktu zbrojnego z terenu Ukrainy i przebywających obecnie w województwie lubelskimOgłoszenie z dnia 2023-05-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Poradnictwo prawne skierowane do osób uciekających przed skutkami konfliktu zbrojnego z terenu Ukrainy i przebywających obecnie w województwie lubelskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 432687353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Diamentowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-447

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 5287650

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rops@rops.lubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://rops.lubelskie.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f05021f8-c69a-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poradnictwo prawne skierowane do osób uciekających przed skutkami konfliktu zbrojnego z terenu Ukrainy i przebywających obecnie w województwie lubelskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f05021f8-c69a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00204150

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041979/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Poradnictwo prawne skierowane do osób uciekających przed skutkami konfliktu zbrojnego z terenu Ukrainy i przebywających obecnie w województwie lubelskim.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie pomaga Ukrainie” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144266

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DSP.TP.2311.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 89447,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu porad prawnych dla uczestników projektu w formie stacjonarnej w lokalach udostępnionych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Lubelskie pomaga Ukrainie” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
2. Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego
1) w miastach:
Lublin, Bychawa, Piaski, Lubartów, Międzyrzec Podlaski, Terespol, Chełm, Rejowiec Fabryczny, Krasnobród, Zwierzyniec, Tomaszów Lubelski, Lubycza Królewska, Biłgoraj, Hrubieszów, Nałęczów, Puławy, Łuków, Opole Lubelskie, Kraśnik, Urzędów, Janów Lubelski, Modliborzyce
oraz
2) w gminach:
Bełżyce, Jabłonna, Cyców, Serniki, Lubartów, Firlej, Biała Podlaska, Sławatycze, Wisznice, Borki, Ulan-Majorat, Jabłoń, Dębowa Kłoda, Sawin, Radecznica, Sitno, Krasnobród, Bełżec, Tomaszów Lubelski, Fajsławice, Izbica, Rudnik, Siennica Różana, Końskowola, Karczmiska, Gościeradów, Łaszczów
wg zapotrzebowania zgłaszanego przez ww. miasta/gminy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) udzielanie poradnictwa prawnego skierowanego do Uczestników projektu - osób uciekających przed skutkami konfliktu zbrojnego z terenu Ukrainy i przebywających obecnie w województwie lubelskim, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. m.in. z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, w tym pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów od strony formalnej;
2) prowadzenie dokumentacji pracy - miesięczna karta pracy wraz z listą obecności potwierdzającą przeprowadzenie porady. Wzór dokumentu zostanie przekazany Wykonawcy przy podpisaniu umowy.
4. Usługa świadczona będzie w wymiarze 686 godzin od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2023 roku:
1) liczba godzin w danym miesiącu może być różna w zależności od potrzeb. Przez jedną godzinę świadczenia usługi rozumie się godzinę zegarową trwającą 60 minut,
2) usługi świadczone będą w godzinach 8:00 – 16:00 w lokalach udostępnionych przez jednostki samorządu terytorialnego
3) Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osób wyznaczonych do współpracy
w poszczególnych gminach. Termin i miejsce świadczenia usługi będzie ustalane
w porozumieniu z Zamawiającym.
5. Osoba realizująca usługę musi posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1184) lub ustawą z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1166), lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r.
o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 823)
6. Wykonawca w trakcie wykonywania świadczenia usługi zobowiązany będzie do ochrony danych osobowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79100000-5 - Usługi prawnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 122794,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 164537,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 122794,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wańczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 123174348

7.3.3) Ulica: ul. Cypriana Kamila Norwida 14 lokal -

7.3.4) Miejscowość: Koszyce Wielkie

7.3.5) Kod pocztowy: 33-111

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 122794 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.