eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu peryferyjnego oraz multimedialnego na potrzeby ŚCZPDziMł w Łodzi z podziałem na 5 pakietów w ramach projektu "PrzyStań DiM"Ogłoszenie z dnia 2022-06-09

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu peryferyjnego oraz multimedialnego na potrzeby ŚCZPDziMł w Łodzi z podziałem na 5 pakietów w ramach projektu „PrzyStań DiM"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksandrowska 159

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-229

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrekcja@psychiatria-lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://babinski.home.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu peryferyjnego oraz multimedialnego na potrzeby ŚCZPDziMł w Łodzi z podziałem na 5 pakietów w ramach projektu „PrzyStań DiM"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9adb1a60-c4ce-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00202911

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00067815/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup serwera oraz telefonów VOiP w ramach projektu ,,PrzyStań DiM."

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Nazwa projektu: ,,PrzyStań DiM", Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym (ZPIZ/TP/D/1/2022) nie złożono żadnej oferty albo
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny
sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ZPIZ/TP/D/1/2022

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR/D/1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu peryferyjnego oraz
multimedialnego na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Łodzi z podziałem na
5 pakietów. Zamówienie realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.”
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2A do SWZ oraz w zakresie
formularza asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ). Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu "PrzyStań
DiM" i jest realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.5.5.) Wartość części: 4500,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu peryferyjnego oraz
multimedialnego na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Łodzi z podziałem na
5 pakietów. Zamówienie realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.”
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2A do SWZ oraz w zakresie
formularza asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ). Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu "PrzyStań
DiM" i jest realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30191400-8 - Niszczarki

4.5.5.) Wartość części: 500,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu peryferyjnego oraz
multimedialnego na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Łodzi z podziałem na
5 pakietów. Zamówienie realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.”
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2A do SWZ oraz w zakresie
formularza asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ). Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu "PrzyStań
DiM" i jest realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237240-3 - Kamera internetowa

4.5.5.) Wartość części: 11000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu peryferyjnego oraz
multimedialnego na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Łodzi z podziałem na
5 pakietów. Zamówienie realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.”
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2A do SWZ oraz w zakresie
formularza asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ). Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu "PrzyStań
DiM" i jest realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 8500,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu peryferyjnego oraz
multimedialnego na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Łodzi z podziałem na
5 pakietów. Zamówienie realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.”
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2A do SWZ oraz w zakresie
formularza asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ). Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu "PrzyStań
DiM" i jest realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

4.5.5.) Wartość części: 10600,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5820,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5820,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5820,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. MAKARTRONIC Maciej Bartosiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251659792

7.3.3) Ulica: Wigury 15/21

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-302

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5820,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 602,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 602,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 602,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. MAKARTRONIC Maciej Bartosiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251659792

7.3.3) Ulica: Wigury 15/21

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-302

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 602,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10996,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10996,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10996,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. MAKARTRONIC Maciej Bartosiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251659792

7.3.3) Ulica: Wigury 15/21

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-302

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10996,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. MAKARTRONIC Maciej Bartosiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251659792

7.3.3) Ulica: Wigury 15/21

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-302

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. MAKARTRONIC Maciej Bartosiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251659792

7.3.3) Ulica: Wigury 15/21

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-302

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

powodu awarii platformy e-Zamówienia ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostało opublikowane za pośrednictwem https://bzp.uzp.gov.pl/. Ogłoszenie nr 550002599-N-2022 z dnia 11.05.2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.