eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Zakup i dostawa komputerów, stołu i monitorów interaktywnych oraz innych urządzeń IT na potrzeby realizacji programów edukacyjnychOgłoszenie z dnia 2021-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa komputerów, stołu i monitorów interaktywnych oraz innych urządzeń IT na potrzeby realizacji programów edukacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000695628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego 53

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/2413475

1.5.8.) Numer faksu: 32/2413475

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsb-chorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsb-chorzow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/zefo.chorzow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000026152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Batorego 37

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-506

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/2466163

1.5.8.) Numer faksu: 32/2465611

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zstio3.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstio3.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa komputerów, stołu i monitorów interaktywnych oraz innych urządzeń IT na potrzeby realizacji programów edukacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff20f1fb-988a-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00198298

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016177/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa komputerów, stołu i monitorów interaktywnych oraz innych urządzeń IT na potrzeby realizacji programów edukacyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie: 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego: RPSL.11.02.03-24-056F/19 pn.: Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy oraz RPSL.11.02.03-24-055B/19 pn.: Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039838/06

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/ZP/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 829048,79 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Budowlanych w sprzęt komputerowy tj.: dostawa 74 szt. fabrycznie nowych zestawów komputerowych o wskazanych parametrach technicznych i zgodnych z opisem SWZ i jej załącznikach

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 310000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni komputerowych Zespołu Szkół Budowlanych w fabrycznie nowy sprzęt t.j.: UPS (18 szt.), Routery (4 szt.), Switche (4szt.) zgodnie z opisem Zamawiającego podanym w SWZ i jej załącznikach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.5.5.) Wartość części: 10000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych laptopów dla Zespołu Szkół Budowlanych zgodnie z opisem Zamawiającego podanym w SWZ i jej załącznikach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 5691,06 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu tj.: stołu interaktywnego (1 szt.) oraz monitorów interaktywnych (4 szt.), dla Zespołu Szkół Budowlanych zgodnie z opisem w SWZ i załącznikach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30231320-6 - Monitory dotykowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 100000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni komputerowych w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w sprzęt komputerowy tj.: 51 szt. fabrycznie nowych zestawów komputerowych z oprogramowaniem o wskazanych parametrach technicznych i zgodnych z opisem podanym w SWZ i jej załącznikach. Komputery będą wykorzystywane dla potrzeb edukacyjnych przyszłych techników informatyków, mechatroników, elektryków w zakresie projektowania 2D/3D, programowania układów mechatronicznych, projektów elektrycznych i elektronicznych, aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna itd.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 230000,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni komputerowej w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w sprzęt komputerowy tj.: dostawa fabrycznie nowych Dysków SSD (17 szt.), Routerów, (17 szt.), Switchy (17 szt.) oraz Patch paneli UTP (17 szt.) o wskazanych parametrach technicznych i zgodnych z opisem SWZ i jej załącznikach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.5.5.) Wartość części: 10569,11 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych monitorów interaktywnych (4 szt.), dla Technikum Mechaniczno-Elektrycznego o wskazanych parametrach technicznych i zgodnych z opisem podanym w SWZ i jej załącznikach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30231320-6 - Monitory dotykowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 80000,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni rysunku zawodowego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w sprzęt komputerowy tj.: 18 szt. fabrycznie nowych zestawów komputerowych z oprogramowaniem (komputery ALL IN ONE) o wskazanych parametrach technicznych i zgodnych z opisem SWZ i jej załącznikach. Sprzęt będzie wykorzystywany dla potrzeb edukacyjnych przyszłych techników informatyków, mechatroników, elektryków w zakresie projektowania 2D/3D, programowania układów mechatronicznych, projektów elektrycznych i elektronicznych, aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna itd.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 81000,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego projektora multimedialnego dla Technikum Mechaniczno-Elektrycznego o wskazanych parametrach technicznych zgodnych z opisem podanym w SWZ i jej załącznikach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38652100-1 - Projektory

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 1788,62 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 269930,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 429516,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 269930,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): "Man Complex" Grzywna Marek, Łapacz Norbert

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) MAREK GRZYWNA WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ "MAN COMPLEX", 2) NORBERT ŁAPACZ WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ "MAN COMPLEX"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6572161552

7.3.3) Ulica: W. Przyborowskiego 4/1

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-417

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 269930,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8017,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11316,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8017,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALLTECH Spółka Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7740013894

7.3.3) Ulica: Spółdzielcza 33

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-407

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8017,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie części nr 3, działając zgodnie z treścią art. 255 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7869,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16236,00 PLN

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90774,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90774,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 90774,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Web-Profit Maciej Kuźlik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4980138493

7.3.3) Ulica: Spokojna 18

7.3.4) Miejscowość: Piekary Śląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 41-940

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 90774,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 199795,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 312771,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 199795,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): "Man Complex" Grzywna Marek, Łapacz Norbert

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) NORBERT ŁAPACZ WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ "MAN COMPLEX"; 2) MAREK GRZYWNA WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ "MAN COMPLEX"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6572161552

7.3.3) Ulica: Przyborowskiego 4/1

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-417

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 199795,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14427,9 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14427,9 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14427,9 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Web-Profit Maciej Kużlik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4980138493

7.3.3) Ulica: Spokojna 18

7.3.4) Miejscowość: Piekary Śląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 41-940

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14427,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 76260,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 76260,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 76260,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Web-Profit Maciej Kużlik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4980138493

7.3.3) Ulica: Spokojna 18

7.3.4) Miejscowość: Piekary Śląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 41-940

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 76260,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie części nr 8, działając zgodnie z treścią art. 255 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 102951,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 102951,00 PLN

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3603,9 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4182,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3603,9 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALLTECH Spółka Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7740013894

7.3.3) Ulica: Przyborowskiego 33

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-407

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3603,9 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowa zawarta przez Zamawiającego - Zespół Szkół Budowlanych w Chorzowie: część nr 1, część nr 2 oraz część nr 4;
Umowa zawarta przez Zamawiającego - Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Chorzowie: część nr 5, część nr 6, część nr 7 oraz część nr 9

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.