eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług eksperckich w projekcie e-doręczenia.Ogłoszenie z dnia 2023-04-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług eksperckich w projekcie e-doręczenia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Komunikacji Elektronicznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017510794

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Giełdowa 7/9

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-211

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uke.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb4c54d2-c731-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Łączność

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług eksperckich w projekcie e-doręczenia.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb4c54d2-c731-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00198180

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Wykonanie usługi będzie finansowane ze środków projektu pn. „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce” w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr Porozumienia POPC.02.01.00-00-0102/19-00.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147102

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BA.WZP.26.15.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich polegających na:
W etapie I:
1.1. przygotowaniu dwóch analiz (w tym ryzyk) wraz z wnioskami:
1.1.1. analizy nr 1 - w zakresie funkcjonowania doręczeń elektronicznych w Polsce, w tym istniejących zabezpieczeń pozwalających na udowodnienie autentyczności wydrukowanego dokumentu elektronicznego, wraz z dostarczeniem Zamawiającemu pisemnego raportu z analizy;
1.1.2. analizy nr 2 w zakresie funkcjonowania i bezpieczeństwa usług zaufania powiązanych z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce, z uwzględnieniem zmian przepisów europejskich (eIDAS2) i portfela cyfrowej tożsamości, w tym w szczególności w zakresie zapewnienia:
a) dostępności, integralności i poufności dokumentu elektronicznego i związanych z nim metadanych,
b) nadawcy, adresatowi i każdej zaangażowanej stronie wskazania wprowadzonych zmian w przypadku modyfikacji dokumentu elektronicznego,
c) zgodności ze standardami europejskimi,
wraz z niezbędnymi konsultacjami w tym zakresie oraz dostarczeniem Zamawiającemu pisemnego raportu z analizy;
1.2. przeprowadzeniu warsztatów doskonalących kompetencje pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie usług zaufania, w tym eIDAS2 i portfela cyfrowej tożsamości, w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie i terminie oraz w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 10 dni roboczych w trakcie realizacji całej umowy);
1.3. przygotowaniu i przekazaniu Zamawiającemu interaktywnych/multimedialnych materiałów zgodnych z uzgodnionym z Zamawiającym konspektem warsztatów doskonalących.
W etapie II:
1.4. przeglądzie i aktualizacji dokumentacji związanej z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego tj:
a) Standardu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczonej przez operatora wyznaczonego i kwalifikowanych dostawców usług zaufania świadczących kwalifikowane usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w zakresie współpracy z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz skrzynki doręczeń,
b) Procedury weryfikacji poprawnego świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego przez operatora wyznaczonego,
c) Wytycznych dla operatora wyznaczonego do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
d) Metodyki kontroli zgodności z wymaganiami przepisów regulujących publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
e) Wytycznych do wyboru i zmiany operatora wyznaczonego świadczącego publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego wraz z zapewnieniem ciągłości działania i bezpieczeństwa,
f) Procedury do wyboru i zmiany operatora wyznaczonego świadczącego publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego wraz z zapewnieniem ciągłości działania i bezpieczeństwa,
g) Wymagań do dokumentacji konkursowej na operatora wyznaczonego do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian rozwiązań technicznych i przepisów regulujących świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (w szczególności ustawy Prawo pocztowe i ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz właściwych przepisów wykonawczych i normalizacyjnych, a także aktualizowane i obowiązujące normy techniczne);
1.5. przeprowadzeniu warsztatów doskonalących kompetencje pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie usług zaufania, w tym eIDAS2 i portfela cyfrowej tożsamości, w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie i terminie oraz w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 10 dni roboczych w trakcie realizacji całej umowy);
1.6. przygotowaniu i przekazaniu Zamawiającemu interaktywnych/multimedialnych materiałów zgodnych z uzgodnionym z Zamawiającym konspektem warsztatów doskonalących.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71620000-0 - Usługi analizy

72220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

72512000-7 - Usługi zarządzania dokumentami

72224100-2 - Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 111315,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 111315,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 111315,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Obserwatorium.biz Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7792428710

7.3.3) Ulica: Adama Mickiewicza nr 10

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-836

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 111315,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 189 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.