eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług eksperckich w projekcie e-doręczenia.Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług eksperckich w projekcie e-doręczenia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Komunikacji Elektronicznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017510794

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Giełdowa 7/9

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-211

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uke.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Łączność

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług eksperckich w projekcie e-doręczenia.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb4c54d2-c731-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147102

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wykonanie usługi będzie finansowane ze środków projektu pn. „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce” w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr Porozumienia POPC.02.01.00-00-0102/19-00.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb4c54d2-c731-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Dokumentacja wskazana w pkt 1.4 lit. B – G SOPZ zostanie udostępniona Wykonawcom po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności. Dokumenty będą udostępnione Wykonawcom w dni pracujące w godzinach 8:00 do 16:00 przez osobę uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności informacji, stanowiącej załącznik nr 11 do SWZ. Umowa może być sporządzona w formie papierowej albo elektronicznej podpisanej przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający informuje, że wszystkie dokumenty wskazane w pkt 1.4 lit. b - g stanowią Informację Poufną Zamawiającego (niebędącą tajemnicą państwową oraz informacją niejawną w rozumieniu określonym w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r.1), dlatego też Zamawiający zastrzega, że wszelkie informacje uzyskane przez potencjalnego Wykonawcę dotyczące udostępnianej dokumentacji, w tym cała zawartość i treść dokumentacji, do której potencjalny Wykonawca uzyska dostęp, zawiera treści, które nie mogą być udostępnione jakimkolwiek innym osobom i podmiotom oraz nie mogą być wykorzystane przez potencjalnego Wykonawcę w jakichkolwiek czynnościach innych niż do sporządzenia oferty w toku zamówienia.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu:
a) Platformy e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
b) poczty elektronicznej pod adresem e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
Wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem zamieszczane będą na stronie Zamawiającego tj.
https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na
temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum
Pomocy”. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BA.WZP.26.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich polegających na:
W etapie I:
1.1. przygotowaniu dwóch analiz (w tym ryzyk) wraz z wnioskami:
1.1.1. analizy nr 1 - w zakresie funkcjonowania doręczeń elektronicznych w Polsce, w tym istniejących zabezpieczeń pozwalających na udowodnienie autentyczności wydrukowanego dokumentu elektronicznego, wraz z dostarczeniem Zamawiającemu pisemnego raportu z analizy;
1.1.2. analizy nr 2 w zakresie funkcjonowania i bezpieczeństwa usług zaufania powiązanych z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce, z uwzględnieniem zmian przepisów europejskich (eIDAS2) i portfela cyfrowej tożsamości, w tym w szczególności w zakresie zapewnienia:
a) dostępności, integralności i poufności dokumentu elektronicznego i związanych z nim metadanych,
b) nadawcy, adresatowi i każdej zaangażowanej stronie wskazania wprowadzonych zmian w przypadku modyfikacji dokumentu elektronicznego,
c) zgodności ze standardami europejskimi,
wraz z niezbędnymi konsultacjami w tym zakresie oraz dostarczeniem Zamawiającemu pisemnego raportu z analizy;
1.2. przeprowadzeniu warsztatów doskonalących kompetencje pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie usług zaufania, w tym eIDAS2 i portfela cyfrowej tożsamości, w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie i terminie oraz w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 10 dni roboczych w trakcie realizacji całej umowy);
1.3. przygotowaniu i przekazaniu Zamawiającemu interaktywnych/multimedialnych materiałów zgodnych z uzgodnionym z Zamawiającym konspektem warsztatów doskonalących.
W etapie II:
1.4. przeglądzie i aktualizacji dokumentacji związanej z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego tj:
a) Standardu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczonej przez operatora wyznaczonego i kwalifikowanych dostawców usług zaufania świadczących kwalifikowane usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w zakresie współpracy z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz skrzynki doręczeń,
b) Procedury weryfikacji poprawnego świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego przez operatora wyznaczonego,
c) Wytycznych dla operatora wyznaczonego do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
d) Metodyki kontroli zgodności z wymaganiami przepisów regulujących publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
e) Wytycznych do wyboru i zmiany operatora wyznaczonego świadczącego publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego wraz z zapewnieniem ciągłości działania i bezpieczeństwa,
f) Procedury do wyboru i zmiany operatora wyznaczonego świadczącego publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego wraz z zapewnieniem ciągłości działania i bezpieczeństwa,
g) Wymagań do dokumentacji konkursowej na operatora wyznaczonego do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian rozwiązań technicznych i przepisów regulujących świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (w szczególności ustawy Prawo pocztowe i ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz właściwych przepisów wykonawczych i normalizacyjnych, a także aktualizowane i obowiązujące normy techniczne);
1.5. przeprowadzeniu warsztatów doskonalących kompetencje pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie usług zaufania, w tym eIDAS2 i portfela cyfrowej tożsamości, w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie i terminie oraz w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 10 dni roboczych w trakcie realizacji całej umowy);
1.6. przygotowaniu i przekazaniu Zamawiającemu interaktywnych/multimedialnych materiałów zgodnych z uzgodnionym z Zamawiającym konspektem warsztatów doskonalących.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71620000-0 - Usługi analizy

72220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

72512000-7 - Usługi zarządzania dokumentami

72224100-2 - Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Podczas realizacji I i II Etapu Umowy Zamawiający przewiduje zlecenie dodatkowych usług eksperckich, jako prawo opcji, zgodnie z potrzebami Zamawiającego w zakresie:
a) konsultacji/wsparcia eksperckiego, w tym w szczególności dotyczących standaryzacyjnych i technicznych aspektów regulacji dotyczących e-doręczeń i usług zaufania oraz zmian i rozwoju norm w tym zakresie,
b) dodatkowych ekspertyz, analiz, raportów w przedmiocie usług zaufania i tożsamości cyfrowej.
W ramach Umowy Zamawiający przewiduje zlecanie zamówień od dnia podpisania Umowy, nie dłużej niż do 27 października 2023 r.
Zamawiający przewiduje, że prawo opcji nie przekroczy 300 roboczogodzin (w tym na konsultacje/wsparcie eksperckie maksymalnie 200 roboczogodzin, a na ekspertyzy, analizy, raporty w przedmiocie usług zaufania i tożsamości cyfrowej maksymalnie 100 roboczogodzin).
W przypadku nie wykorzystania całości liczby roboczogodzin po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 189 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja planu organizacji pracy

4.3.6.) Waga: 38

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej
4.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, należycie wykonał:
a) 2 (dwie) usługi o wartości nie niższej niż 50 tys. zł każda, których przedmiotem było wytworzenie dokumentów, które zakresem obejmowały zagadnienia zawarte w rozporządzeniu eIDAS związane z przedmiotem zamówienia;
b) 2 (dwie) usługi o wartości nie niższej niż 50 tys każda. w zakresie weryfikacji zgodności usługi doręczenia elektronicznego z zakresem zawartym w rozporządzeniu eIDAS;
c) 1 (jedna) usługa o wartości nie niższej niż 50 tys. w zakresie wspierania podmiotu w zakresie uzyskania certyfikacji w obszarze bezpieczeństwa i ciągłości działania dla usług zaufania (poparte uzyskaniem certyfikatu przez podmiot w ww. zakresie);
d) 2 (dwa) szkolenia lub warsztaty z zagadnień zawartych w rozporządzeniu eIDAS lub z zakresu elektronicznego i rejestrowanego doręczenia.
4.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą lub osobami dedykowanymi do wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, gdzie ww. osoba lub osoby:
a) posiada udokumentowaną wiedzę w zakresie norm i standardów opracowanych
i wprowadzonych przez ETSI;
b) posiada certyfikat audytora wiodącego 27001 (lub równoważny*), oraz udokumentowane doświadczenie w audytowaniu dostawców usług zaufania;
c) posiada certyfikat CISSP (lub równoważny*), oraz udokumentowane doświadczenie w budowaniu mechanizmów bezpieczeństwa w oparciu o ww. standardy;
d) posiada umiejętności w zakresie tworzenia materiałów e-learningowych, do wglądu 2 (dwa) przykłady wykonanych wcześniej materiałów/prezentacji/innych materiałów e-learningowych.

* Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat potwierdzający uzyskanie wiedzy w zakresie odpowiadającym dziedzinom zakresu wiedzy/umiejętności niezbędnych do nadania odpowiednich certyfikatów pkt 4.2 b, pkt 4.2 c, jak również wymogom formalnym niezbędnym do uzyskania odpowiednich certyfikatów 4.2 b, pkt 4.2 c

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki
dowodowe wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu obejmują:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania, w zakresie wskazanym w Rozdziale 7 SWZ. Oświadczenie
to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
d) oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków w postępowaniu. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków w postępowaniu – wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
Koncepcja planu organizacji pracy, szczegółowe wytyczne zostały określone w rozdziale 17 pkt 3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które czynności usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.