eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żukowo › Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę układu drogowego w Chwaszczynie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę układu drogowego w Chwaszczynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żukowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675095

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gdańska 52

1.5.2.) Miejscowość: Żukowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-330

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 58 6858318

1.5.8.) Numer faksu: +48 58 6858330

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugzukowo@zukowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/858879

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę układu drogowego w Chwaszczynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92a422ef-9432-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00190696

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062255/27/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę układu drogowego w obrębie ulic: Kaszubska Droga, Przemysława, Warcisława I w Chwaszczynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538431

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.53.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę układu drogowego w
obrębie ulic Kaszubska Droga, Przemysława, Warcisława I w Chwaszczynie.
2. Zakres:
1) Układ drogowy o łącznej długości ok. 1,025 km (Załącznik nr 1 do OPZ), składający się z dróg:
a) ul. Przemysława – jezdnia o szerokości 5,0 m i długości ok. 320 m, nawierzchnia z kostki betonowej, jednostronna droga dla pieszych i rowerów z kostki betonowej;
b) ul. Kaszubska Droga – jezdnia o szerokości 5,0 m i długości ok. 450 m, nawierzchnia z kostki betonowej, jednostronna droga dla pieszych i rowerów z kostki betonowej;
c) ul. Warcisława I – jezdnia o szerokości 5,0 m i długości ok. 255 m, nawierzchnia z kostki betonowej, jednostronna droga
dla pieszych i rowerów z kostki betonowej.
2) Skrzyżowania ulic zaprojektować jako skrzyżowania wyniesione.
3) Ulice zaprojektować w klasie opisanej odpowiednimi przepisami jako „L”.
4) Zaprojektować wjazd do każdej działki (zabudowanej).
5) Każde z wyznaczonych przejść dla pieszych powinno być zaprojektowane jako wyniesione. Zaprojektować udogodnienia
dla osób niepełnosprawnych w postaci płytek integracyjnych.
6) Zaprojektować normatywne oświetlenie drogowe z zastosowaniem LED-owych opraw oświetleniowych oraz dodatkowe doświetlenie przejść dla pieszych.
7) Zaprojektować organizację ruchu na czas budowy.
8) Zaprojektować system kanalizacji deszczowej / system odwodnienia / rowy otwarte / zbiorniki retencyjne.
9) Zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej.
10) Zaprojektować nowy kanał technologiczny.
11) Zaprojektować stałą organizację ruchu uwzględniającą oznakowanie pionowe i poziome.
3. Lokalizacja – rejon działek o nr ewid. 738, 736/2, 751 obręb Chwaszczyno, które stanowią własność Gminy Żukowo,
pozostałe działki stanowią własność osób prywatnych.
4. Stan istniejący: nawierzchnia gruntowa, częściowo pokryta płytami JOMB.
5. Uzbrojenie: sieć gazowa, sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna.
6. Teren projektowanej inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
7. Ulice należy zaprojektować w klasie opisanej odpowiednimi przepisami jako „L”.
8. W ramach zamówienia należy:
1) Uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i opinie od gestorów sieci i urządzeń.
2) Wykonać badania geotechniczne podłoża gruntowego.
3) Wykonać inwentaryzację zieleni, w przypadku wycinki drzew / krzewów zaproponować nasadzenia zastępcze.
4) Zaprojektować udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
a) pasy ostrzegawcze przed przejściami dla pieszych,
b) obniżone krawężniki,
c) spadki drogi umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych.
5) Uzyskać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej decyzję administracyjną umożliwiającą realizację robót
budowlanych – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
6) Dokonać wyniesienia granic na gruncie.
9. Zakres zamówienia
1) Projekt koncepcyjny.
2) Uzyskanie warunków technicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych kolizji) od gestorów mediów
objętych projektowaniem.
3) Mapa do celów projektowych.
4) Przeprowadzenie badań geologicznych gruntu wraz z opinią geotechniczną.
5) Inwentaryzacja terenu dla celów projektowych.
6) Projekt budowlany (wielobranżowy).
7) Projekt wykonawczy do ww. projektu budowlanego.
8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
9) Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami.
10) Materiały, uzgodnienia i opinie niezbędne do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(ZRID).
11) Analiza skutków ekonomicznych planowanego przedsięwzięcia.
12) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
13) Wyniesienie granic na gruncie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

45111250-5 - Badanie gruntu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 164205,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 485348,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 164205,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: M Projekt Michał Maślanka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362698715

7.3.3) Ulica: Modrzewiowa 17

7.3.4) Miejscowość: Pępowo

7.3.5) Kod pocztowy: 83-330

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Mapa do celów projektowych
Badania geologiczne
Projekt branży sanitarnej
Projekt branży elektroenergetycznej


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 164205,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 380 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.