eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żukowo › Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę układu drogowego w ChwaszczynieOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę układu drogowego w Chwaszczynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żukowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675095

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gdańska 52

1.5.2.) Miejscowość: Żukowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-330

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 58 6858318

1.5.8.) Numer faksu: +48 58 6858330

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugzukowo@zukowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę układu drogowego w Chwaszczynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92a422ef-9432-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538431

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062255/25/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę układu drogowego w obrębie ulic: Kaszubska Droga, Przemysława, Warcisława I w Chwaszczynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/858879

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/858879

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały opisane w Rozdziałach XIII - XIV SWZ.
2. Zamawiający wymaga podpisania oferty, oświadczeń oraz dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający, tj. Gmina Żukowo z siedzibą w Żukowie ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
• administratorem danych osobowych wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Gminy
Żukowo z siedzibą w Żukowie ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;
• w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, kontakt:
iod@zukowo.pl;
• dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.53.2023 pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę układu drogowego w Chwaszczynie;
• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo
Zamówień Publicznych, zwaną dalej ustawą PZP;
• odbiorcami danych osobowych będą podmioty realizujące zadania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub umową w sprawie zamówienia publicznego mogą być podmioty z którymi Gmina Żukowo zawarła umowy na korzystanie z udostępnionych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych oraz prowadzenia postępowania o udzielenie. Dane osoby zakładającej konto na stronie platformazakupowa.pl będą przetwarzane przez operatora platformy, czyli firmę Open Nexus Sp. z o.o. Pozostałe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych znajdują się na stronie
https://platformazakupowa.pl/strona/2-polityka-prywatnosci;
• dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji postępowania lub umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami o archiwizacji, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
• obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
• osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo do:
− dostępu do danych osobowych;
− sprostowania danych osobowych *;
− żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych**;
− wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora; organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Wyjaśnienia:
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje prawo do:
− usunięcia danych osobowych;
− przenoszenia danych osobowych,
− sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.53.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę układu drogowego w
obrębie ulic Kaszubska Droga, Przemysława, Warcisława I w Chwaszczynie.
2. Zakres:
1) Układ drogowy o łącznej długości ok. 1,025 km (Załącznik nr 1 do OPZ), składający się z dróg:
a) ul. Przemysława – jezdnia o szerokości 5,0 m i długości ok. 320 m, nawierzchnia z kostki betonowej, jednostronna droga dla pieszych i rowerów z kostki betonowej;
b) ul. Kaszubska Droga – jezdnia o szerokości 5,0 m i długości ok. 450 m, nawierzchnia z kostki betonowej, jednostronna droga dla pieszych i rowerów z kostki betonowej;
c) ul. Warcisława I – jezdnia o szerokości 5,0 m i długości ok. 255 m, nawierzchnia z kostki betonowej, jednostronna droga
dla pieszych i rowerów z kostki betonowej.
2) Skrzyżowania ulic zaprojektować jako skrzyżowania wyniesione.
3) Ulice zaprojektować w klasie opisanej odpowiednimi przepisami jako „L”.
4) Zaprojektować wjazd do każdej działki (zabudowanej).
5) Każde z wyznaczonych przejść dla pieszych powinno być zaprojektowane jako wyniesione. Zaprojektować udogodnienia
dla osób niepełnosprawnych w postaci płytek integracyjnych.
6) Zaprojektować normatywne oświetlenie drogowe z zastosowaniem LED-owych opraw oświetleniowych oraz dodatkowe doświetlenie przejść dla pieszych.
7) Zaprojektować organizację ruchu na czas budowy.
8) Zaprojektować system kanalizacji deszczowej / system odwodnienia / rowy otwarte / zbiorniki retencyjne.
9) Zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej.
10) Zaprojektować nowy kanał technologiczny.
11) Zaprojektować stałą organizację ruchu uwzględniającą oznakowanie pionowe i poziome.
3. Lokalizacja – rejon działek o nr ewid. 738, 736/2, 751 obręb Chwaszczyno, które stanowią własność Gminy Żukowo,
pozostałe działki stanowią własność osób prywatnych.
4. Stan istniejący: nawierzchnia gruntowa, częściowo pokryta płytami JOMB.
5. Uzbrojenie: sieć gazowa, sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna.
6. Teren projektowanej inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
7. Ulice należy zaprojektować w klasie opisanej odpowiednimi przepisami jako „L”.
8. W ramach zamówienia należy:
1) Uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i opinie od gestorów sieci i urządzeń.
2) Wykonać badania geotechniczne podłoża gruntowego.
3) Wykonać inwentaryzację zieleni, w przypadku wycinki drzew / krzewów zaproponować nasadzenia zastępcze.
4) Zaprojektować udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
a) pasy ostrzegawcze przed przejściami dla pieszych,
b) obniżone krawężniki,
c) spadki drogi umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych.
5) Uzyskać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej decyzję administracyjną umożliwiającą realizację robót
budowlanych – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
6) Dokonać wyniesienia granic na gruncie.
9. Zakres zamówienia
1) Projekt koncepcyjny.
2) Uzyskanie warunków technicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych kolizji) od gestorów mediów
objętych projektowaniem.
3) Mapa do celów projektowych.
4) Przeprowadzenie badań geologicznych gruntu wraz z opinią geotechniczną.
5) Inwentaryzacja terenu dla celów projektowych.
6) Projekt budowlany (wielobranżowy).
7) Projekt wykonawczy do ww. projektu budowlanego.
8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
9) Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami.
10) Materiały, uzgodnienia i opinie niezbędne do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(ZRID).
11) Analiza skutków ekonomicznych planowanego przedsięwzięcia.
12) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
13) Wyniesienie granic na gruncie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

45111250-5 - Badanie gruntu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 380 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena,
2) Doświadczenie projektanta branży drogowej.
2. Opis szczegółowy kryteriów:
Pod pojęciem "Cena" należy rozumieć całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem.
Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto zamówienia podaną na formularzu ofertowym (OFERTA). Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium "Cena" wynosi 60,00 pkt.
W kryterium "Doświadczenie projektanta branży drogowej" będzie oceniane doświadczenie zawodowe projektanta posiadającego uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium
"Doświadczenie projektanta branży drogowej" wynosi 40 pkt.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania przez wykonawcę więcej niż jednej osoby w celu uzyskania punktów w
powyższym kryterium. Zamawiający nie przyzna punktów za daną dokumentację projektową, jeżeli wskazana osoba była sprawdzającym.
3. Pozostałe informacje dot. sposobu oceny ofert zostały opisane w Rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej.
Wykonawca spełni warunek w tym zakresie, jeżeli wykaże, że:
1) dysponuje osobami o kwalifikacjach zawodowych:
a) projektant branży drogowej – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie w zakresie projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) projektant branży sanitarnej - jedna osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
c) projektant branży elektrycznej - jedna osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia jednej osobie pełnienia więcej niż jednej funkcji podczas realizacji
zamówienia pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawień.
Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy. Dopuszcza się ważne i odpowiadające im
kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W zakresie uprawnień budowlanych zamawiający dopuszcza kwalifikacje zawodowe nabyte w innych niż Rzeczpospolita
Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 334).
2) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch zamówień, z których każde polegało na wykonaniu
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy / projekt budowlano – wykonawczy) na budowę / przebudowę
drogi / układu dróg, w tym przynajmniej jedna z tych dokumentacji projektowych została zatwierdzona decyzją o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
W niniejszym postępowaniu:
1) Pojęcie „droga” należy rozumieć zgodnie z definicją podaną w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.).
2) Pojęcia „budowa drogi” i „przebudowa drogi” należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi w art. 4 pkt 17 i pkt 18
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) Oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 11 do SWZ) o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.
3) Oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 12 do SWZ) dotyczące przesłanek wykluczenia na podstawie art. 7 ust.1 ustawy o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług (Załącznik nr 6 do SWZ) potwierdzający spełnienie warunku w zakresie doświadczenia. W wykazie należy wskazać
usługi zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Do wykazu
należy dołączyć dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. Jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
2) Wykaz osób (Załącznik nr 7 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresem wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się:
1) wypełniony formularz ofertowy (OFERTA) sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
zawierający w szczególności informacje dotyczące projektanta branży drogowej;
2) dokumenty / informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczy);
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4 do SWZ oraz oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5 do SWZ;
4) pełnomocnictwo (o ile dotyczy);
5) zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby – Załącznik nr 8 do SWZ (o ile dotyczy);
6) oświadczenie dot. realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia –
Załącznik nr 9 do SWZ (o ile dotyczy);
7) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – Załącznik nr 10 do SWZ (o ile dotyczy);
8) wadium (jeżeli jest wnoszone w formie niepieniężnej).
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zamiast
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr 27 8345 1029 0202 9045 2000 0003 w Banku
Spółdzielczym w Tczewie O/Żukowo. Przy wnoszeniu wadium należy powołać się na oznaczenie „Dokumentacja projektowo
– kosztorysowa na budowę układu drogowego w Chwaszczynie. ZP.271.53.2023”.
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym
zamawiającego, o którym mowa w ust. 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w
ustawie PZP,
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Żukowo.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający wymaga, aby poręczenie
lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby
z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Pozostałe informacje dot. wadium zawarte są w Rozdziale XVI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
2) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu poszczególnych
wykonawców.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu w
okolicznościach o których mowa w Rozdziale IX SWZ,
2) warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VIII SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców
albo wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
4. Oświadczenia – z wykorzystaniem formularzy Załącznik nr 4 do SWZ i Załącznik nr 5 do SWZ, składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków
udziału w postępowaniu.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X SWZ, przy
czym:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 4 pkt 1 – pkt 3 składa każdy z nich,
2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 4 pkt 4 – pkt 5 składa odpowiednio wykonawca / wykonawcy, który
/ którzy wykazują spełnienie warunku w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale VIII SWZ.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składają wykonawcy w takim
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9. Spółki cywilne traktowane są jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/858879

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity - Dz.
U. z 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.), tj.:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww.
ustawy;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst
jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

2. Termin realizacji zamówienia - do 380 dni licząc od daty zawarcia umowy, w tym wykonanie projektu koncepcyjnego – do
30 dni licząc od daty zawarcia umowy.

3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem
na .pdf.

4. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń .zip lub .7Z.

5. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują .gif, .bmp, .numbers, .pages.
Dokumenty złożone w takich formatach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.