eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębno › Remont dróg gruntowych kruszywem z utrwaleniem powierzchni emulsją asfaltową i grysami w Gminie Dębno w 2022 r.Ogłoszenie z dnia 2022-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont dróg gruntowych kruszywem z utrwaleniem powierzchni emulsją asfaltową i grysami w Gminie Dębno w 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĘBNO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966993

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

1.4.2.) Miejscowość: Dębno

1.4.3.) Kod pocztowy: 74-400

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.7.) Numer telefonu: 95 760 30 01

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@debno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.debno.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00185672

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00170879/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
3.1. Przedmiot zamówienie obejmuje wykonanie robót w ramach następujących zadań dotyczących gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Dębno:
1) remont ul. Brzozowej w Dębnie – dł. 150 m; pow. 570 m2,
2) remont ul. Szczęśliwej w Dębnie – dł. 200 m; pow. 800 m2,
3) remont ul. Wrzosowej w Dębnie – dł. 600 m; pow. 2100 m2,
4) remont ul. Piasecznej w Dębnie – dł. 350 m; pow. 1575 m2,
5) remont ul. Kaliny w Dębnie – dł. 260 m; pow. 780 m2,
6) remont ul. Bol. Śmiałego w Dębnie – dł. 150 m; pow. 570 m2,
7) remont ul. Nizinnej w Dębnie – dł. 50 m; pow. 280 m2,
8) remont ul. Rolniczej w Dębnie – dł. 60 m; pow. 270 m2
9) remont ul. Wł. Reymonta w Cychrach – dł. 370 m; pow. 1554 m2,
10) remont drogi w Dargomyślu na dz. nr 575 – dł. 185 m; pow. 740 m2,
11) remont drogi w Klepinie na dz. nr 341 – dł. 110 m; pow. 440 m2,
Suma łącznie wynosi 9 679 m2
3.2. Przedmiot zamówienia w ramach zadań określonych w ust. 3.1. obejmuje:
1) wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu (dopuszcza się uproszczony) na remontowane odcinki;
2) korytowanie drogi pod podbudowę z kruszywa z zagęszczeniem istniejącego podłoża,
z założeniem obustronnej 10 cm zakładki ponad wskazaną do remontu całkowitego szerokość drogi;
3) utwardzenie drogi kruszywem – wykonanie warstwy nawierzchni kruszywem łamanym mechanicznie (grys bazalt „kliniec”, frakcja 0-31,5) o grubości 10 cm;
4) zawałowanie kruszywa z profilowaniem spadków poprzecznych w przedziale 3,5%-4,5%;
5) plantowanie (ścinanie lub uzupełnianie) poboczy, w celu odwodnienia drogi na szerokość
0,5-1,0 m na wskazanych odcinkach dróg o łącznej długości do 1200 m2;
6) zamknięcie nawierzchni z kruszywa poprzez wykonanie potrójnego, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami płukanymi:
a) dolna warstwa: emulsja typu C69B3PU, 1,5-1,6 kg/m2 i grys frakcja 5-8 w ilości 11-12 kg/m2,
b) górna warstwa: emulsja typu C69B3PU, 1,3-1,4 kg/m2 i grys frakcja 2-5 w ilości 9-10 kg/m2,
c) dodatkowa trzecia warstwa o parametrach jak warstwa druga,
7) wywóz frakcji z korytowania dróg w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 6 km;
8) regulacji 25 szt. studni kanalizacyjnych i regulacji 20 szt. skrzynek na zasuwy.
3.3. W ramach przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy Zamawiający może powierzyć Wykonawcy wykonanie robót określonych w ust. 3.2 (wszystkich lub niektórych z nich) na gruntowych drogach gminnych na terenie Gminy Dębno innych niż drogi, których dotyczą zadania,
o których mowa w ust. 3.1., za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie cen jednostkowych określonych w pkt II oferty Wykonawcy o łącznej wartości nie większej niż 35 % kwoty wynagrodzenia (ceny brutto) za wykonanie zadań określonych w ust. 3.1. wskazanej w pkt I oferty Wykonawcy.
3.4. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są:
- niniejsza SWZ,
- przepisy prawa,
- obowiązujące normy.
3.5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji treści oferty.
3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.
3.7. Wykonawca musi wskazać w ofercie część przedmiotu zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy oraz wskazać firmę podwykonawcy.
3.8. Wykonawca musi wykonać osobiście kluczową część zamówienia, tj. położenie trzech warstw emulsji asfaltowej z grysami (ust. 3.2. pkt 6 SWZ).

Po zmianie:
3.1. Przedmiot zamówienie obejmuje wykonanie robót w ramach następujących zadań dotyczących gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Dębno:
1) remont ul. Brzozowej w Dębnie – dł. 150 m; pow. 570 m2,
2) remont ul. Szczęśliwej w Dębnie – dł. 200 m; pow. 800 m2,
3) remont ul. Wrzosowej w Dębnie – dł. 600 m; pow. 2100 m2,
4) remont ul. Piasecznej w Dębnie – dł. 350 m; pow. 1575 m2,
5) remont ul. Kaliny w Dębnie – dł. 260 m; pow. 780 m2,
6) remont ul. Bol. Śmiałego w Dębnie – dł. 150 m; pow. 570 m2,
7) remont ul. Nizinnej w Dębnie – dł. 50 m; pow. 280 m2,
8) remont ul. Rolniczej w Dębnie – dł. 60 m; pow. 270 m2
9) remont ul. Wł. Reymonta w Cychrach – dł. 370 m; pow. 1554 m2,
10) remont drogi w Dargomyślu na dz. nr 575 – dł. 185 m; pow. 740 m2,
11) remont drogi w Klepinie na dz. nr 341 – dł. 110 m; pow. 440 m2,
Suma łącznie wynosi 9 679 m2
3.2. Przedmiot zamówienia w ramach zadań określonych w ust. 3.1. obejmuje:
1) wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu (dopuszcza się uproszczony) na remontowane odcinki;
2) korytowanie drogi pod podbudowę z kruszywa z zagęszczeniem istniejącego podłoża,
z założeniem obustronnej 10 cm zakładki ponad wskazaną do remontu całkowitego szerokość drogi;
3) utwardzenie drogi kruszywem – wykonanie warstwy nawierzchni kruszywem łamanym mechanicznie, frakcja 0-31,5 o grubości 10 cm jak dla górnej warstwy podbudowy o pramatkach zgodnych z ST D- 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE”
4) zawałowanie kruszywa z profilowaniem spadków poprzecznych w przedziale 3,5%-4,5%;
5) plantowanie (ścinanie lub uzupełnianie) poboczy, w celu odwodnienia drogi na szerokość
0,5-1,0 m na wskazanych odcinkach dróg o łącznej długości do 1200 m2;
6) zamknięcie nawierzchni z kruszywa poprzez wykonanie potrójnego, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami płukanymi:
a) dolna warstwa: emulsja typu C69B3PU, 1,5-1,6 kg/m2 i grys frakcja 5-8 w ilości 11-12 kg/m2,
b) górna warstwa: emulsja typu C69B3PU, 1,3-1,4 kg/m2 i grys frakcja 2-5 w ilości 9-10 kg/m2,
c) dodatkowa trzecia warstwa o parametrach jak warstwa druga,
7) wywóz frakcji z korytowania dróg w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 6 km;
8) regulacji 25 szt. studni kanalizacyjnych i regulacji 20 szt. skrzynek na zasuwy.
3.3. W ramach przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy Zamawiający może powierzyć Wykonawcy wykonanie robót określonych w ust. 3.2 (wszystkich lub niektórych z nich) na gruntowych drogach gminnych na terenie Gminy Dębno innych niż drogi, których dotyczą zadania,
o których mowa w ust. 3.1., za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie cen jednostkowych określonych w pkt II oferty Wykonawcy o łącznej wartości nie większej niż 35 % kwoty wynagrodzenia (ceny brutto) za wykonanie zadań określonych w ust. 3.1. wskazanej w pkt I oferty Wykonawcy.
3.4. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są:
- niniejsza SWZ,
- przepisy prawa,
- obowiązujące normy.
3.5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji treści oferty.
3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.
3.7. Wykonawca musi wskazać w ofercie część przedmiotu zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy oraz wskazać firmę podwykonawcy.
3.8. Wykonawca musi wykonać osobiście kluczową część zamówienia, tj. położenie trzech warstw emulsji asfaltowej z grysami (ust. 3.2. pkt 6 SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.