eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębno › Remont dróg gruntowych kruszywem z utrwaleniem powierzchni emulsją asfaltową i grysami w Gminie Dębno w 2022 r.Ogłoszenie z dnia 2022-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dróg gruntowych kruszywem z utrwaleniem powierzchni emulsją asfaltową i grysami w Gminie Dębno w 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĘBNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966993

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Dębno

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 95 760 30 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@debno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.debno.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg gruntowych kruszywem z utrwaleniem powierzchni emulsją asfaltową i grysami w Gminie Dębno w 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8369765e-d9d9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170879

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012783/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Utwardzenie nawierzchni dróg klińcem i emulsją asfaltową w gminie Dębno.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_debno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_debno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.3 Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące w szczególności odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca. będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
8.4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania informacji przekazywanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
8.5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 Kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja; jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.);
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8;
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Instytutu Miar.
8.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania
z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
8.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,
że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert oraz jeżeli nie będzie dotyczył już udzielonych wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
8.8. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieści na Platformie, pod adresem podanym w pkt 2.4. Przejście na Platformę odbywa się również przez stronę bip.debno.com.pl  INFORMACJE  PLATFORMA ZAKUPOWA  platformazakupowa.pl/pn/um_debno  POSTĘPOWANIA.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały zawarte w ust. 21 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały zawarte w ust. 21 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPiK/271/1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienie obejmuje wykonanie robót w ramach następujących zadań dotyczących gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Dębno:
1) remont ul. Brzozowej w Dębnie – dł. 150 m; pow. 570 m2,
2) remont ul. Szczęśliwej w Dębnie – dł. 200 m; pow. 800 m2,
3) remont ul. Wrzosowej w Dębnie – dł. 600 m; pow. 2100 m2,
4) remont ul. Piasecznej w Dębnie – dł. 350 m; pow. 1575 m2,
5) remont ul. Kaliny w Dębnie – dł. 260 m; pow. 780 m2,
6) remont ul. Bol. Śmiałego w Dębnie – dł. 150 m; pow. 570 m2,
7) remont ul. Nizinnej w Dębnie – dł. 50 m; pow. 280 m2,
8) remont ul. Rolniczej w Dębnie – dł. 60 m; pow. 270 m2
9) remont ul. Wł. Reymonta w Cychrach – dł. 370 m; pow. 1554 m2,
10) remont drogi w Dargomyślu na dz. nr 575 – dł. 185 m; pow. 740 m2,
11) remont drogi w Klepinie na dz. nr 341 – dł. 110 m; pow. 440 m2,
Suma łącznie wynosi 9 679 m2
3.2. Przedmiot zamówienia w ramach zadań określonych w ust. 3.1. obejmuje:
1) wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu (dopuszcza się uproszczony) na remontowane odcinki;
2) korytowanie drogi pod podbudowę z kruszywa z zagęszczeniem istniejącego podłoża,
z założeniem obustronnej 10 cm zakładki ponad wskazaną do remontu całkowitego szerokość drogi;
3) utwardzenie drogi kruszywem – wykonanie warstwy nawierzchni kruszywem łamanym mechanicznie (grys bazalt „kliniec”, frakcja 0-31,5) o grubości 10 cm;
4) zawałowanie kruszywa z profilowaniem spadków poprzecznych w przedziale 3,5%-4,5%;
5) plantowanie (ścinanie lub uzupełnianie) poboczy, w celu odwodnienia drogi na szerokość
0,5-1,0 m na wskazanych odcinkach dróg o łącznej długości do 1200 m2;
6) zamknięcie nawierzchni z kruszywa poprzez wykonanie potrójnego, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami płukanymi:
a) dolna warstwa: emulsja typu C69B3PU, 1,5-1,6 kg/m2 i grys frakcja 5-8 w ilości 11-12 kg/m2,
b) górna warstwa: emulsja typu C69B3PU, 1,3-1,4 kg/m2 i grys frakcja 2-5 w ilości 9-10 kg/m2,
c) dodatkowa trzecia warstwa o parametrach jak warstwa druga,
7) wywóz frakcji z korytowania dróg w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 6 km;
8) regulacji 25 szt. studni kanalizacyjnych i regulacji 20 szt. skrzynek na zasuwy.
3.3. W ramach przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy Zamawiający może powierzyć Wykonawcy wykonanie robót określonych w ust. 3.2 (wszystkich lub niektórych z nich) na gruntowych drogach gminnych na terenie Gminy Dębno innych niż drogi, których dotyczą zadania,
o których mowa w ust. 3.1., za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie cen jednostkowych określonych w pkt II oferty Wykonawcy o łącznej wartości nie większej niż 35 % kwoty wynagrodzenia (ceny brutto) za wykonanie zadań określonych w ust. 3.1. wskazanej w pkt I oferty Wykonawcy.
3.4. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są:
- niniejsza SWZ,
- przepisy prawa,
- obowiązujące normy.
3.5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji treści oferty.
3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.
3.7. Wykonawca musi wskazać w ofercie część przedmiotu zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy oraz wskazać firmę podwykonawcy.
3.8. Wykonawca musi wykonać osobiście kluczową część zamówienia, tj. położenie trzech warstw emulsji asfaltowej z grysami (ust. 3.2. pkt 6 SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: W ramach przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy Zamawiający może powierzyć Wykonawcy wykonanie robót określonych w ust. 3.2 (wszystkich lub niektórych z nich) na gruntowych drogach gminnych na terenie Gminy Dębno innych niż drogi, których dotyczą zadania,
o których mowa w ust. 3.1., za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie cen jednostkowych określonych w pkt II oferty Wykonawcy o łącznej wartości nie większej niż 35 % kwoty wynagrodzenia (ceny brutto) za wykonanie zadań określonych w ust. 3.1. wskazanej w pkt I oferty Wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długości okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.4. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokument potwierdzający spełnianie tych warunków:
1) posiadanie przez Wykonawcę zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
2) sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawców będzie łącznie), polegająca na:
a) posiadaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł,
b) posiadaniu zdolności kredytowej lub środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 50.000,00 zł,
3) posiadanie przez Wykonawcę zdolności technicznej i zawodowej, polegającej na doświadczeniu
w wykonywaniu robót odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia, wyrażającym się w tym, że Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał osobiście w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł netto, wykonane łącznie w ramach nie więcej niż dwóch inwestycji.
4) dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymaganym od Wykonawcy składającego ofertę jest złożone przez Wykonawcę oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2b do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożone według wzorów stanowiących załączniki nr 2b do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożone według wzorów stanowiących załączniki nr 2a do SWZ
wykazu robót budowlanych odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł netto, wykonane łącznie w ramach nie więcej niż dwóch inwestycji, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 Formularz do SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7.1. Dokumenty składające się na ofertę Wykonawcy:
1) spis treści,
2) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum) – jeżeli dotyczy,
3) formularz oferty – wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ,
4) oświadczenia Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożone według wzorów stanowiących załączniki nr 2a i nr 2b do SWZ,
5) zestawienie rzeczowo-finansowe wg zał. nr 4 do SWZ
6) oświadczenie Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymienione
w ust. 5.4. pkt 1 – jeżeli dotyczy,
7) zobowiązanie oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, wymienione w ust. 5.6. i ust. 5.7. – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.5. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia:
1) W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonych w ust. 5.3. pkt 3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tego lub tych z nich, którzy wykonają kluczową część zamówienia wskazaną w ust. 3.8. W związku z tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty dodatkowo oświadczenie, z którego wynika, który z Wykonawców wykona kluczową część zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w danym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a dokument pełnomocnictwa udzielonego ustanowionemu przez Wykonawców pełnomocnikowi winien zostać załączony do oferty. Wymogi ustanowienia pełnomocnika i załączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie do występowania w imieniu wspólników tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę i załączą do oferty umowę spółki cywilnej.
3) Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2a do SWZ, celem wykazania braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - zgodnie z projektem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_debno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

19.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, udziela zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie przed zawarciem umowy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu – na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002 (Gospodarczy Banku Spółdzielczy w Barlinku o/Dębno),
2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, ważnego w zakresie:
 70% wartości zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, w terminie do 30. dnia po upływie okresu obowiązywania umowy,
 30% wartości zabezpieczenia, gwarantujące zgodnie z umową wykonywanie obowiązków
w rękojmi i z gwarancji, w terminie do 15. dnia po upływie okresu rękojmi albo gwaranci, zależnie który z nich upływał będzie później.
3) gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej ważnej w terminie jak pkt 2,
4) poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ważnego w terminie jak w pkt 2.
19.2. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w zakresie obowiązków z rękojmi i gwarancji.
19.3. Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
19.4. Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie gwarancji, gwarant winien być zobowiązany do każdorazowego i bezwarunkowego zaspokojenia roszczenia na pierwsze wezwanie zgłoszone przez beneficjenta (Zamawiającego). Gwarant nie może uzależniać skuteczności wezwania zgłoszonego przez beneficjenta od kompletności wpłynięcia żądania w terminie ważności zabezpieczenia, może jednak uzależnić termin wypłaty zadośćuczynienia od daty uzupełnienia wymaganych załączników

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.