eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębno › Remont dróg gruntowych kruszywem z utrwaleniem powierzchni emulsją asfaltową i grysami w Gminie Dębno w 2022 r.Ogłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg gruntowych kruszywem z utrwaleniem powierzchni emulsją asfaltową i grysami w Gminie Dębno w 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĘBNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966993

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Dębno

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 95 760 30 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@debno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.debno.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_debno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg gruntowych kruszywem z utrwaleniem powierzchni emulsją asfaltową i grysami w Gminie Dębno w 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8369765e-d9d9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235787

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012783/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Utwardzenie nawierzchni dróg klińcem i emulsją asfaltową w gminie Dębno.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170879/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPiK/271/1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienie obejmuje wykonanie robót w ramach następujących zadań dotyczących gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Dębno:
1) remont ul. Brzozowej w Dębnie – dł. 150 m; pow. 570 m2,
2) remont ul. Szczęśliwej w Dębnie – dł. 200 m; pow. 800 m2,
3) remont ul. Wrzosowej w Dębnie – dł. 600 m; pow. 2100 m2,
4) remont ul. Piasecznej w Dębnie – dł. 350 m; pow. 1575 m2,
5) remont ul. Kaliny w Dębnie – dł. 260 m; pow. 780 m2,
6) remont ul. Bol. Śmiałego w Dębnie – dł. 150 m; pow. 570 m2,
7) remont ul. Nizinnej w Dębnie – dł. 50 m; pow. 280 m2,
8) remont ul. Rolniczej w Dębnie – dł. 60 m; pow. 270 m2
9) remont ul. Wł. Reymonta w Cychrach – dł. 370 m; pow. 1554 m2,
10) remont drogi w Dargomyślu na dz. nr 575 – dł. 185 m; pow. 740 m2,
11) remont drogi w Klepinie na dz. nr 341 – dł. 110 m; pow. 440 m2,
Suma łącznie wynosi 9 679 m2
3.2. Przedmiot zamówienia w ramach zadań określonych w ust. 3.1. obejmuje:
1) wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu (dopuszcza się uproszczony) na remontowane odcinki;
2) korytowanie drogi pod podbudowę z kruszywa z zagęszczeniem istniejącego podłoża,
z założeniem obustronnej 10 cm zakładki ponad wskazaną do remontu całkowitego szerokość drogi;
3) utwardzenie drogi kruszywem – wykonanie warstwy nawierzchni kruszywem łamanym mechanicznie (grys bazalt „kliniec”, frakcja 0-31,5) o grubości 10 cm;
4) zawałowanie kruszywa z profilowaniem spadków poprzecznych w przedziale 3,5%-4,5%;
5) plantowanie (ścinanie lub uzupełnianie) poboczy, w celu odwodnienia drogi na szerokość
0,5-1,0 m na wskazanych odcinkach dróg o łącznej długości do 1200 m2;
6) zamknięcie nawierzchni z kruszywa poprzez wykonanie potrójnego, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami płukanymi:
a) dolna warstwa: emulsja typu C69B3PU, 1,5-1,6 kg/m2 i grys frakcja 5-8 w ilości 11-12 kg/m2,
b) górna warstwa: emulsja typu C69B3PU, 1,3-1,4 kg/m2 i grys frakcja 2-5 w ilości 9-10 kg/m2,
c) dodatkowa trzecia warstwa o parametrach jak warstwa druga,
7) wywóz frakcji z korytowania dróg w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 6 km;
8) regulacji 25 szt. studni kanalizacyjnych i regulacji 20 szt. skrzynek na zasuwy.
3.3. W ramach przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy Zamawiający może powierzyć Wykonawcy wykonanie robót określonych w ust. 3.2 (wszystkich lub niektórych z nich) na gruntowych drogach gminnych na terenie Gminy Dębno innych niż drogi, których dotyczą zadania,
o których mowa w ust. 3.1., za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie cen jednostkowych określonych w pkt II oferty Wykonawcy o łącznej wartości nie większej niż 35 % kwoty wynagrodzenia (ceny brutto) za wykonanie zadań określonych w ust. 3.1. wskazanej w pkt I oferty Wykonawcy.
3.4. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są:
- niniejsza SWZ,
- przepisy prawa,
- obowiązujące normy.
3.5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji treści oferty.
3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.
3.7. Wykonawca musi wskazać w ofercie część przedmiotu zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy oraz wskazać firmę podwykonawcy.
3.8. Wykonawca musi wykonać osobiście kluczową część zamówienia, tj. położenie trzech warstw emulsji asfaltowej z grysami (ust. 3.2. pkt 6 SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 893852,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 899422,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 893852,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANS-MASZ SA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8542128309

7.3.3) Ulica: Na Grobli 4

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 893852,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-06-28 do 2022-10-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.